Vårt eget solsystem

Naturfag er et sentralt fag for å beskrive og forstå hvordan vår fysiske verden er bygget opp.

Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet, og er på den måten en del av vår kultur. Denne ressursen beskriver hvordan elever på 4. trinn har jobbet med planeter i solsystemet vårt. 


 

Klassen jobbet grundig med emnet gjennom varierte arbeidsmetoder. Elevene fikk tilgang på tilpassede lesetekster, slik at de skulle forstå innholdet i den teksten de skulle lese. Etter en periode med å utvikle kunnskap om planetene, var elevene klare for å lage en sammensatt digital tekst. 

Elevene fikk i oppdrag å lage en PowerPoint-presentasjon. Dette var noe de aldri hadde gjort før, og derfor trengte de opplæring i hvordan de skulle lage en slik presentasjon. Kurs ble avholdt og elevene satte i gang med å bruke det de hadde lært. Elevene fikk samarbeide to og to. De fulgte kriteriene for innhold og de fikk prøve ut det de hadde lært på datakurset. Underveis fikk de veiledning fra læreren. Alt skrivearbeid foregikk på skolen, men elevene fikk i oppdrag å vise presentasjonen sin hjemme. De hadde også muntlig framføring for de andre elevene på gruppa. 


 

Grunnleggende ferdigheter (LK20)

Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke tegninger og tekst til gradvis å ta i bruk mer presist naturfaglig språk, inkludert figurer og symboler. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster og benytte ulike teksttyper som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker.

Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier... Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.  

I dette undervisningsopplegget har elevene både arbeidet med lesing, skriving, digitale- og muntlige ferdigheter på naturfagets premisser. De har fått økt innsikt og kunnskap om solsystemet og planetene, samtidig som de har fått utviklet sin digitale kompetanse.

Elevene fikk mulighet til å utforske hvordan de kunne bruke ulike virkemidler da de skulle lage den digitale presentasjonen. Under samskrivingen måtte de forhandle seg fram til hva som var viktig å ha med i denne sammensatte teksten. Hvordan formulere setningene? Hvilke virkemidler ønsket de å bruke? Hvordan setter man inn bilder? Hvilke overganger skulle de velge? Her var det mange valg å ta og kriterier som skulle følges. De fikk også erfare at arbeide de hadde jobbet grundig med kunne forsvinne dersom presentasjonen ikke ble lagret riktig. Med andre ord læring på mange plan.


 

Anne Løvland har skrevet denne relevante artikkelen: Multimodalitet og multimodale tekster

Til toppen