Tenkeskriving i lærerutdanninga

De fleste skriveforskere ser i dag på skriving som en utviklingsprosess, og ikke som en overføring av ferdig tenkte og ferdig formulerte tanker til papiret eller skjermen. Mange har nok også opplevd at de har begynt å skrive før de har visst nøyaktig hva de mener eller tenker, og opplevd at de gjennom skriveprosessen har funnet ut hva vi ønsker å uttrykke og hvordan.

Dette innebærer at skriving har stor betydning for kunnskapsutvikling og læring, og det bør bety at skriving som har som formål at en skal lære, bør ha en plass i lærerutdanninga. I svært mange situasjoner i løpet av lærerutdanninga har vi behov for å skrive for å lære; for å huske, forstå, reflektere rundt og utforske fagene. Dysthe med flere skriver følgende i boka Skrive for å lære: ”Skriving fører til dybdelæring i stedet for overflatisk læring og hjelper oss til å gjøre fagstoffet til vårt eget. Skriving kan føre til ny erkjennelse og innsikt, skriving er altså en viktig læringsstrategi” (2010: 10).

Meaning is not what you start out with but what you end up with”
(Elbow 1973: 15 etter Hoel 2008).

Tenkeskriving er en uformell, utforskende form for skriving der hovedformålet er å reflektere, få ideer, arbeide seg gjennom et fagstoff etc. Eksempler på typer av tekster som kommer inn under dette er notater fra forelesninger eller til pensumstoff, logg og fagdagbok. Det som er felles for alle disse tekstene er at man bruker skrivinga som et tenkeredskap der skriveprosessen er et mål i seg selv, og ikke sluttproduktet. I tillegg er det et viktig trekk med disse tekstene at de ikke er rettet mot andre lesere enn skriveren selv. Det handler om å gi rom for nye tanker og ideer, refleksjon og kreativitet, skaffe seg oversikt og sortere tanker, formulere seg gjennom ideer, uten å ta større hensyn til en mottaker. Poenget er at skriveren skal slippe å tenke på sjangerkrav, rettskriving og form, men kun konsentrere seg om innholdet og refleksjonen.

Tips til videre lesing om sammenhengen mellom lesing og skriving:

  • Writing to Read: Evidence for how Writing can Improve Reading
  • Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning

 

Hvordan bruke skriving som verktøy for å lære – konkrete råd

I boka Skriving ved universitet og høgskolar av Hoel er det mange råd til skriveoppgaver som har som hensikt at studentene skal bruke skriving som hjelp i tankeutviklinga. Disse oppgavene er sammen med noen andre lignende skriveoppgaver presentert kort under, og er et utgangspunkt for lærere i høyere utdanning som har lyst til å ta i bruk skriving som verktøy, men som ikke har mye erfaring med det. Felles for oppgavene er at de kan gjøres som en integrert del av undervisningssituasjonen, de trenger ikke å ta så mye tid, og de knytter sammen arbeid med skriving og arbeid med fag.

Tenkeskriving

Selv om denne formen for skriving ikke har en mottaker i utgangspunktet, så poengterer Hoel og mange andre skriveforskere at man får mer ut av denne formen for skriving hvis teksten ikke stopper hos skriveren, men blir brukt videre, for eksempel gjennom at den blir lest opp til en to-tre medstudenter. Da får skriveren ”lyttere til egne tanker” og samtidig innblikk i tankene til medstudentene (Hoel 2008: 93). Dette kan en fint sette av tid til i forelesninger med mange studenter. Hvis man underviser grupper med relativt få studenter, kan man også ta inn en sekvens med opplesing av tekstene i plenum. En annen måte å følge opp tekstene på er at læreren samler dem inn etter endt økt og bruker dem videre i undervisninga.

 

Forslag til skriveoppgaver:

Skrive seg inn på et tema
Oppsummerende skriving
Den gule lappen
Miniskriving med utgangspunkt i artikkel
Uformell skriving i praksis - logg
Nettdiskusjoner

Til toppen