Tell me about your house

Bruk av modelltekster kan gi støtte og inspirasjon til tidlig skriving i engelsk.

    

Undervisningsopplegget som beskrives i denne ressursen, ble gjennomført etter jul på 4. trinn. Elevene hadde lite erfaring med å skrive i engelsktimene, så dette var noe nytt for dem.

Læringsmål: Du skal skrive en tekst som beskriver interiøret i huset ditt.

Kriterier

  • Du skal tegne huset med møbler og gjenstander
  • Du skal bruke minst to adjektiv når du beskriver et møbel eller en gjenstand
  • Du skal beskrive ti ulike møbler eller gjenstander du har i huset


Førskrivingsfasen

Elevene får presentert modellteksten: «With a big, scary mouse»


 

Teksten følger en tydelig komposisjon som fungerer som en god støtte for elevenes skriving. I modellteksten er det mange eksempler på adjektiv som beskriver ulike møbler.

Under arbeidet med teksten får elevene flere lesebestillinger, og de får i oppdrag å hjelpe læreren med å finne adjektivene i teksten. De lager deretter en felles ordbank. Læreren har i tillegg tatt med seg ulike konkreter som elevene skal beskrive.

Elever som synes det er vanskelig å beskrive gjenstandene på engelsk, bruker norske ord som de oversetter sammen med læreren eller medelever. De kan eventuelt også oppfordres til å skrive ordene slik de tror de skrives.

Læreren gjennomfører så en aktivitet hvor elevene skal finne gjenstander i klasserommet som passer til det læreren beskriver. Elevene arbeider sammen i par, og læreren gir instruksjoner på engelsk. Denne aktiviteten bidrar til at læreren får god oversikt over hvor mye hver enkelt elev forstår.


 

Skrivefasen

Elevene tegner hvert sitt møblerte hus på et A3-ark. Som støtte får de utdelt setningsstartere, og ved hjelp av disse beskriver de interiøret. De har også valgt et dyr eller et menneske som lever i dette huset.

Læreren veileder og legger inn små stopp hvor elevene får vise fram tegningene sine. Elevene beskriver så noe av interiøret i sitt hus for en læringsvenn som skal gjette på hva dette er.


Revisjonsfasen

Det viser seg at elevene har stort utbytte av ordbanken og av læringsvennen sin. De trenger derfor ikke mye hjelp fra læreren.


 

Sluttføringsfasen

Elevene skal presentere sitt hus for medelevene og læreren, og dette gjøres i fellesskap. Tegningene og tekstene publiseres så på veggene i klasserommet.

Dette undervisningsopplegget skapte mye engasjement og stor aktivitet i klasserommet. Elevene opplevde mestring og var tydelig stolte av resultatet. Da de presenterte tekstene, ville samtlige elever lese opp beskrivelsen av sitt hus.

Modellteksten er hentet fra: first choice3, Pupils Book, Fagbokforlaget.

Til toppen