Stillaser for skriving i engelsk

Hvordan kan vi støtte elevene i å skrive sammenhengende tekster på engelsk? Denne ressursen gir engelsklærere tips til hvordan de kan bygge stillaser for elevens skriving.

Målsetting

Målet med undervisningsopplegget er å gjøre elevene i stand til å bruke sentrale språklige strukturer og tekstbinding gjennom å beskrive en jordomseiling.

Writing task

You are the captain of a ship that is going to travel around the world from Norway. What route would you choose? Describe the route using precise terms of direction. Mention the oceans you would cross and the places you would drop anchor on your way to your final destination. Use a world map, and figure out where you are going to sail your ship.

Førskrivingsfase

Elevene skal i dette opplegget skrive en tekst der de beskriver en reise med båt der de skal bruke presis terminologi for retningsangivelser, steder og hav båten besøker.

I førskrivefasen får elevene presentert utdrag av skipslogger og andre reisebeskrivelser på engelsk. Disse tekstene gir elevene eksempler på fagterminologi i autentiske situasjoner. Lærer og elever leser tekstene sammen og samler relevante ord og uttrykk i en ordbank.

Skrivefase

Elevene får så utdelt ei skriveramme med startsetninger. Skriveramma fungerer som et stillas for elevenes skriving, den gir elevene støtte til å finne et relevant vokabular i tillegg til at den hjelper elevene å bygge opp og skape sammenheng i teksten. Det er viktig at denne støtten tilpasses elevenes ulike behov, se for øvrig avsnittet om tilpasset opplæring nederst i dokumentet.

Revisjonsfase

I denne fasen av språkutviklingen trenger elevene mye støtte. Læreren er derfor tett på elevene og veileder dem hele tiden underveis i skrivearbeidet. Elevene får respons av læreren og bearbeider tekstene sine på grunnlag av denne responsen. Se også avsnitt om Vurdering for læring.

Sluttføringsfase

I sluttføringsfasen leser elevene over tekstene sine med fokus på rettskriving. Nå handler det om å gjøre teksten presentabel for en leser. Dette er kanskje den første sammenhengende engelskteksten elevene på 8. trinn skriver, og de er sannsynligvis ganske stolte av tekstene sine. Ferdigstillingen av teksten bør derfor feires, og tekstene bør publiseres, for eksempel ved at de henges opp i klasserommet eller at de publiseres i engelskrommet på skolens læringsportal. Når tekstene presenteres for ulike lesere på denne måten, er elevene gjerne også mer motiverte for å gjøre den siste lille” finishen” på tekstene sine.

Vurdering for læring

Elever og lærer bør sammen utarbeide vurderingskriterier for denne oppgaven. Underveis i skriveprosessen får elevene respons fra lærer etter prinsipper for læringsfremmende underveisvurdering på elevtekster. I denne sammenhengen er det spesielt viktig at lærer ikke «retter» alle skrivefeil i elevtekstene, men heller setter elevene på sporet av egne feil. Dette er sentralt for å sikre at læringsarbeidet ligger hos eleven og ikke hos læreren.

Tilpasset opplæring

Dette opplegget kan brukes ganske tidlig i engelskopplæringen på ungdomstrinnet. Gjennom tekstlesingen i førskrivingsfasen, bruk av ordbank og skriveramme, i tillegg til tett oppfølging og veiledning av lærer underveis i prosessen, vil alle elevene kunne mestre å skrive en sammenhengende tekst. Undervisningsopplegget kan tilpasses den enkelte eleven ved at elevene i ulik grad benytter seg av den støtten som tilbys. For noen elever vil det være nok å fylle ut de allerede påbegynte setningene i skriveramma, mens det for andre elever vil være naturlig å skrive mer utfyllende og fritt på målspråket. For noen elever vil skriveramma være overflødig, og da må de selvsagt få lov til å skrive helt uavhengig av denne.

Til toppen