Språklek og språkarbeid

Språkleken har blitt en del av barnehagens felles kultur.

I Vikhammeråsen barnehage har de deltatt i kompetanseutviklingsprosjektet Et godt språkmiljø for alle barn i regi av NEA - regionen og i samabeid med Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH). Barnehagen har jobbet godt med språk i flere år, men ønsket å sette fokus på hvordan de kunne jobbe med barns språkutvikling gjennom lek med poetiske tekster. Ved å løfte det musiske klarte de å møte alle barna der de var i sin språkutvikling. Barn blir lett fenget når vi bruker musiske aktiviteter, og de trenger ikke å være kommet langt i språkutviklingen for å delta (Høigård, 2013).

Barnehagen jobbet daglig med sanger, dikt og regler, og fikk på den måten alle med. De hadde også to litt større arrangement der de blant annet leide inn en sanger som støttet dem i arbeidet med prosjektet underveis. Barna ble så trygge på sangene at de lagde egne sanger med bruk av de kjente sangene som rammer eller modeller. De ansatte støttet barna i deres fabulering og lek med språket, lyder, rim og rytme, noe som er helt i tråd med rammeplanen (s.48).

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid (Rammeplan 2017, s. 47).

Hva betyr det å leke med språket?

De ansatte har jobbet mye med praksisfortellinger, voksenrollen, selv som språklige forbilder for barna og som veiledere slik at barna får mulighet til å bruke språket i forskjellige sitasjoner. Barnehagen ser at det å arbeide over tid og systematisk med språkleker har vært positivt for barnas språkutvikling. Barna har blitt glade i å leke med språket. Denne måten å jobbe på støtter barnas metaspråklige kompetanse, noe de alle trenger i det de skal avkode skrift og dermed lære seg å lese og å skrive. For å styrke barnas fonologiske bevissthet jobbet de systematisk med rim og stavelser i ord i samlingsstunder. Det å trene på fonologisk bevissthet vil altså si evnen til å lære seg å avkode sammenhengen mellom lyd og bokstav (Lervaag, 2016).

Både små og store setter pris på å være fri og bruke humor og tulle med språket. Dette har blitt en del av vår hverdag.

 

Les Vikhammeråsen barnehage sin beskrivelse av prosjektet  her.


Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan jobber din barnehage med fonologisk bevissthet?
  • Hva betyr det å arbeide systematisk med språk i din barnehage?
  • Hvordan knytter dere musikk og sanger til det daglige språkarbeidet i barnehagen?

Rammeplan for barnehager 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen