Skriving i læremidler

Hva slags læring og læringsutbytte får elevene i dag gjennom de skriveoppgavene læreboka legger opp til? Utvikler elevene den skrivekompetanse, fagkunnskap og evne til refleksjon som læreplanen krever? Hvordan kan gode skriveoppgaver fremme god skriveopplæring?

Disse hovedspørsmålene lå til grunn for et seminar som ble holdt av Skrivesenteret. Deltakere fra forlagsbransjen og lærere fra samarbeidsskoler deltok, i tillegg til rådgivere ved Skrivesenteret.

- Vi vet at lærebøker er viktigst som kilde til skriveundervisning. I forbindelse med reviderte læreplaner, revideres også lærebøkene. Det var derfor tid for at Skrivesenteret knyttet kontakter med og møtte forlagsredaktører, som styrer utviklingen av lærebøker, forteller Sture Nome, rådgiver ved Skrivesenteret. Den reviderte læreplanen, med nytt rammeverk for skriving som grunnleggende ferdighet tas i bruk fra skoleåret 2013/14 og utkastet offentliggjøres våren 2012.

 

Skrive på fagets premisser

Eva Maagerø og Dagrunn Skjelbred fra Høgskolen i Vestfold presenterte funn som belyser de innledende spørsmålene.
-Alle fag har sitt språk, uttrykksmåte og sjanger. Derfor er alle lærere skrivelærere. I arbeidet med å lære et fag er det derfor så viktig å lære fagets språk. Å lese og skrive i norsk er annerledes enn å lese og skrive i naturfag og matematikk. Det er viktig at elevene tilegner seg fagenes tekstkulturer der tekstene ofte er sammensatte og realiseres i ulike medier. De grunnleggende ferdighetene skal utvikles i hele utdanningsforløpet. Da må målet være at elever både kan lese og selv  skape tekster i fagenes tekstkulturer. Først da blir de aktive deltakere i fagenes tekstkulturer, påpekte Eva Maagerø.


Skriveoppgaver i læreboka

Forskerne konkluderte med at elevenes skriving er sterkt knyttet til skriveoppgaver i de ulike læremidlene. Gjennom å se på konkrete eksempler på lærebøker både i norsk, naturfag og samfunnsfag på ulike trinn fremmet de følgende påstander: Norskfagets sjangrer dominerer også i andre fag. Særlig fortellingen blir brukt på måter som blir lite faglige. Oppgavene er i liten grad slik at elevene blir bedt om å bruke multimodale ressurser og skape multimodale tekster selv, for å fremme faglighet.


Hva kjennetegner gode skriveoppgaver

De to skriveforskerne fra Vestfold avsluttet seminaret med å peke på hvordan de mente gode skriveoppgaver bør være:

  • Oppgavene bør ha et klart formål og en definert mottaker.
  • Oppgavene bør brukes både til «å lære å skrive» og «å skrive for å lære».
  • Oppgavene bør invitere til å skrive i sjangrer som har status i faget.
  • Oppgavene bør oppfordre til å benytte ulike modaliteteter som benyttes i faget.
  • Oppgavene bør invitere til å bruke et fagspesifikt språk.

Her kan du lese hele presentasjonen om skriving i læremidler av Eva Maagerø og Dagrunn Skjelbred

Til toppen