Hva er skriving i engelsk?

Det er viktig at elever på barnetrinnet får erfaring med å skrive sammenhengende tekster i engelsk.

«Å lære å skrive er en av de viktigste ferdighetene elevene tilegner seg når de lærer et fremmedspråk» (Sandvik, 2012, s. 154).

I LK20 er skriving som grunnleggende ferdighet i engelsk definert slik:

Å kunne skrive i engelsk er å kunne uttrykke ideer og meninger på en forståelig og hensiktsmessig måte i ulike typer tekster, på papir og digitalt.  Å skrive handler om å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og å tilpasse språket til formål, mottaker og situasjon og velge egnede skrivestrategier. Utviklingen av skriveferdigheter i engelsk går fra å lære enkeltord og fraser til å skape ulike typer sammenhengende tekster som formidler synspunkter og kunnskap. Det innebærer også å bruke ulike typer kilder på en kritisk og etterrettelig måte.

I denne ressursen finner du ulike tips til hvordan man kan jobbe med skriving i engelsk på barnetrinnet.

Tenkeskriving

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet med tenkeskriving er at skriveren skal få alle tanker ned på «papiret» uten å tenke på sjangerkrav, rettskriving og form. Det er det som gjør denne skrivingen spesielt velegnet for skriving i engelsk.

Tenkeskriving kan for eksempel brukes som:

 • introduksjon til nytt tema
 • oppsummering av tema
 • utgangspunkt for samtale i klassen/gruppa
 • som igangsetter for skriving av lengre tekst
 • bearbeide tanker og følelser
 • for å få til hyppige skriveaktiviteter
 • læringslogg


Å skrive gjenfortelling/sammendrag

Å skrive gjenfortelling og sammendrag fra tekster er en fin måte for elever å øve seg på å skrive sammenhengende tekster på engelsk. For at elevene skal få trening i å formulere egne setninger er det viktig at de legger bort teksten de skal skrive sammendrag fra. Ved for eksempel å skrive nøkkelord fra teksten kan disse ordene brukes som støtte når de skal skrive sammendraget. Ved å velge tekster på elevenes nivå er dette noe alle elever mestrer. Det er også svært viktig at elevene får skrive fritt uten å tenke for mye på rettskriving. Eventuelle feil kan rettes opp gjennom en språkvask av teksten til slutt, gjerne ved bruk av ordbok!


Modelltekster

Ved å bruke modelltekster i skriveundervisninga bygger man stillaser rundt elevenes skriving. Disse stillasene kan være avgjørende for at elever som strever skal lykkes med skriving. Ved skriving av engelske tekster er modelltekster svært god støtte. Engelske billedbøker for barn egner seg godt som modelltekster i engelskundervisningen. Tekstene er ofte korte og har et mønster og en struktur som elevene klarer å gjenkjenne og dermed bruke i egen skriving. Læreboktekster kan også brukes som modelltekster. De er som regel korte og kan være nivådifferensierte. Teksten "Ian's room" er hentet fra Stairs 6.

Eksempel på bøker som kan brukes i undervisningen:

 • «The Bad-Tempered Ladybird» (Eric Carle)
 • «The Very Hungry Caterpillar» (Eric Carle)
 • «Eat Your Peas» (Kes Gray & Nick Sharratt)

 

Å skrive fagtekster 

Mange elever trenger mye støtte når de skal skrive fagtekster på engelsk, og det er viktig at det bygges stillaser rundt elevenes skriving. Stillaser i denne sammenhengen kan være samtale om teksten de skal skrive, modelltekster, skriverammer med setningstartere, ulik hjelp til ordvalg og setningsoppbygging, struktur og samskriving i par eller grupper. Det er også viktig å kommunisere til elevene at språkvasken tas helt til slutt i skriveprosessen.

 

Tema som finnes i lærebøkene som egner seg til skriving av fagtekst:

 • ulike tema i forbindelse med arbeidet med engelskspråklige land som Australia, New Zealand, Sør-Afrika, eller Canada
 • konflikten i Nord-Irland
 • høytider i engelskspråklige land
 • kjente karakterer og tekster i engelskspråklig litteratur som Robin Hood, Narnia eller Roald Dahl
 • beskrive et dyr eller kjente personer
 • naturkatastrofer som tsunami eller «earthquakes»
 • kjente oppdagelsereisende som  Dr. Livingstone eller Captain Cook
 • selvvalgte erfaringsnære tema som familie, venner, hobbyer, kjæledyr osv.

 

Å skrive skjønnlitterære tekster 

Å skrive skjønnlitterære tekster på engelsk kan være en krevende oppgave for mange elever. Hvis man ønsker at elevene skal mestre dette er det helt avgjørende at de får god støtte underveis i form av stillaser som for eksempel modelltekster og skriverammer (på engelsk).


Å skrive overbevisende/argumenterende tekster

Argumenterende tekster egner seg godt som modelltekster når elever skal skrive på engelsk. En argumenterende tekst kan ha et fast mønster som gjør at det blir enklere for elevene å strukturere sin egen tekst ved bruk av for eksempel en skriveramme eller en interaktiv skriveramme.

 

Å jobbe med ord og begrep

Mange skoler har tradisjon for å gi elevene gloseprøver i engelsk. Ofte gjennomføres prøvene på en slik måte at elevene ikke får vist om de er i stand til å bruke nye ord og begrep aktivt og funksjonelt når de snakker, leser og skriver engelsk. Et alternativ kan være at elevene jobber i par der de gjennom ulike aktiviteter må bruke glosene aktivt både muntlig og skriftlig.

 

Begynneropplæring

Læreplanen (LK20) sier at elevene etter 2. årstrinn skal kunne lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger. En måte å starte på kan være å la elevene skrive ulike lister. Her vil ordkort med bildestøtte kunne være en god hjelp i skrivingen. Elevene kan for eksempel skrive handlelister, ønskelister, lister over dyr, klær og lister over ulike rom eller gjenstander vi finner i huset.

Å gi elevene ulike former for startsetninger som de selv skal avslutte er også en fin inngang til skriving i engelsk. Elevene kan lage sine egne bøker hvor de kan få startsetninger som støtte. Videre kan modelltekster og sanger være en god ramme for de yngste elevenes skriving. Elevene må få eksperimentere og utforske når et nytt språk skal læres, og det bør ikke være noe som heter rett eller galt. Læreren må legge til rette for ulike og varierte skriveaktiviteter, slik at elevene får et mangfold av erfaringer i å bruke det engelske språket. 

 

Til slutt

Når elever lager digitale fortellinger i språkfagene, er det en rik anledning til å jobbe med ulike områder innenfor faget. Vi vil også anbefale at dere ser på Fremmedspråksenteret sine sider, der finner dere ressurser til alle fremmedspråkene.

Sandvik, L. V. (2012). Skrivekompetanse i fremmedspråk – hva innebærer det? Norsk Pedagogisk Tidsskrift. (2), s. 154–165.

Til toppen