Skrivesenterets mandat

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Skrivesenteret skal bidra til å øke kvaliteten på skriveopplæringen og til økt kompetanse i skriving som grunnleggende ferdighet. Derfor skal Skrivesenteret bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen og grunnopplæringen. 

Sentrale oppgaver for Skrivesenteret er forskningsformidling og praksisnær aktivitet og bistand basert på relevant forskning. Aktuelle målgrupper for arbeidet er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler og PP-tjenesten. Skrivesenteret skal bidra til at barnehager og skoler får økt kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket. Skrivesenteret skal videre støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i skolene og barnehagene. Skrivesenteret skal også ved behov være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor skriveopplæring. 

Prioriterte oppgaver ved Skrivesenteret i 2019 er videreføring av Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving, bidrag i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen, regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen, lærerspesialistutdanning og oppstart av NFR-finansierte forskningsprosjektet Funksjonell skriving i de første årene i skolen. 

1. januar 2018 ble ansvaret for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking overført fra Utdanningsdirektoratet til NTNU.

Til toppen