Skogen som arena for språklek

Barna bruker alle sansene når de leker ute, og gjennom å møte utfordringer utvikler de ferdighetene sine i samspill med andre.


Skogen er en flott arena for både fysisk utfoldelse og et perfekt sted å la barna få leke med språk. I følge Rammeplan for barnehagen 2017 skal arbeid med fagområdet Natur, miljø og teknologi blant annet bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider (s.52).

Vi skal bli med en barnehage på tur i skogen, der de voksne har lagt til rette for varierte måter å leke med språk på. I denne barnegruppa er det flere barn som av ulike årsaker strever med språk, og nettopp derfor er det viktig å ha varierte tilnærmingsmåter. Før barna kler på seg har de en morgensamling med faste innslag. Et av de faste punktene er at et barn trekker dagens ord eller bilde, og i dag ble et bilde av en gris trukket opp av en fin tøypose. Barna kom med flere betraktninger om denne grisen, og de fant førstelyden til ordet sammen. Når de litt senere i samlingen hadde opprop svarte alle barna med dagens ord; gris!

Vel fremme i skogen ble barna møtt av en voksen som hadde gått i forveien for å henge opp poster og gjøre klar en natursti. Barna ble delt inn i grupper på fire og fem, og alle gruppene hadde en voksen som fulgte dem rundt. Gruppene var aldersblandet og de fleste gruppene hadde både jenter og gutter sammen. Bestem hvem som bør være på gruppe sammen på forhånd, slik at man ikke bruker tid på dette ute i skogen.


Voksenrollen er sentral

Å ha fokus på at barna er gode språklige modeller for hverandre er viktig i tillegg til at voksenrollen er sentral. De voksne må sette seg inn i postenes innhold før de går på tur, slik at de på best mulig måte kan møte barnas innspill underveis. Å lytte og anerkjenne alle barnas innspill og løfte frem de som trenger ekstra støtte slik at deres stemmer blir hørt i gruppa er hovedoppgaven for de voksne. De skal stille spørsmål slik at alle barna opplever mestring på sitt nivå. Barna skal i følge rammeplanen oppleve progresjon, noe som innebærer at de utvikler seg, lærer og opplever fremgang (s.44). Det at oppgavene på postene er varierte og at de tar opp kjente tema for barna er også viktig.

Postene i denne naturstien innbyr til refleksjon og samtaler i tillegg til at det er lagt opp til mye samarbeid og fysiske aktiviteter. Dette gjør at alle barna får vist sine styrker. Videre innbyr aktivitetene til kreativitet og lek. Barna opplever både mestring og at de må strekke seg litt. Man kan si at dette er en styrt aktivitet som innbyr til lek og læring for barna, og som krever at de voksne er tett på og er observante og anerkjennende til barnas innspill. Språket er viktig for at barna skal få muligheten til å delta i samspill og lek med andre barn. I lek og samhandling med andre barn utvikler og utforsker barna språket sitt.


Poster som innbyr til refleksjon og språklek

Naturstien var utformet på en slik måte at alle møtte oppgaver som var både utfordrende og lette, og mange av aktivitetene krevde at barna måtte samarbeide. På en av postene var en av oppgavene å finne kongler og pinner som de skulle settes sammen til et kongledyr. Denne måten å jobbe på er i tråd med rammeplanens føringer som sier at personalet skal legge tilrette for varierte opplevelser og ta i bruk naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (s.34). Den ene gruppa fant raskt en stor kongle, og til den festet de fire pinner. Den voksne spurte hvilket dyr de hadde laget. Etter litt diskusjon fram og tilbake ble gruppa enige om at de hadde laget en edderkopp. En av oppgavene på posten spurte om barna kunne en sang eller regle som passet til dyret de hadde laget. Barna sang så Lille Petter edderkopp for full hals. Etter sangen kom plutselig en av de eldste guttene på at edderkoppen har jo åtte bein, så da kunne ikke deres kongledyr være en edderkopp. Men hva slags dyr kan dette være da? Jo, det lignet litt på en elg ble de enige om, og elgen fikk navnet Thomas. Thomas ble med guttene rundt på resten av naturstien.


Samarbeid, lek og latter

På en annen post skulle man blant annet gjette hvor mange kongler det lå i et glass, for så å telle dem etterpå. Her skulle man også finne steiner, pinner og kongler som skulle sorteres. Dette synes de aller fleste barna var gøy. Det å undre seg sammen om begreper som større, mindre, flest og færrest er både gøy og lærerikt. Å leke med og utforske sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster og telling samsvarer godt med rammeplanen (s.54). En av de andre postene hadde fokus på å leke med bokstaver, der barna skulle finne gjenstander som var lagt ut og sammen finne førstelyden til tingen. Her møtte barna ord som drage, sugerør og glass, de skulle også klappe antall stavelser ordene hadde. Personalet legger her til rette for at barna kan leke med språket, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, lyder og ord (Rammeplan s. 48). I tillegg formet de bokstaven med kroppene sine. Her kom samarbeidsegenskapene til mange av barna godt fram og herlige samtaler hørtes rundt om i skogen. Latter og lek var det god tid til også. For viktigst av alt på en dag som denne er at det skal være gøy og at alle mestrer sammen! Det er de voksne som skaper de trygge rammene, og som legger til rette for at skogen blir en trygg leke- og læringsarena for alle barna uansett hvilke fysiske- og språklige ferdigheter de har. Barna blir møtt der de er!


Turen ble avsluttet med frilek før vi gikk tilbake til barnehagen der alle fikk en flott diplom for utmerket deltakelse på naturstien. Diplomet kan motivere barna til å snakke med foreldre og søsken om hva de gjorde på turen til skogen i dag, og på den måten kan barnas erfaringer fra dagen virke som en bro mellom hjemmet og barnehagen.

Barna fikk også dele det de syntes var best med naturstien. Her kom det fram mange ulike svar. Dette kan si noe om hvor viktig det er at slike aktiviteter er varierte slik at de når alle barna, og at alle opplever mestring og har glede av å delta.

Spørsmål til refleksjon:

 • Hvordan legger din barnehage til rette for et aktivt språkarbeid ute på turer?
 • På hvilken måte kan varierte aktiviteter ivareta alle barna i forhold til å utvikle sine egne språkferdigheter?
 • Diskuter hvilke fordeler et variert språkmiljø kan ha for barnas språkkompetanse?


Tips

 • Lag poster som passer til det barna er opptatt av eller avdelingen har som tema
 • Laminer postene eller legg dem i plastlommer
 • I denne gruppa var fire poster nok
 • Finn konkreter som passer til postene
 • Film eller ta bilder
 • Legg ut postene før barna kommer til skogen
 • Ha gruppene klare på forhånd
 • Sett av godt med tid til lek og fysisk aktivitet på hver post
 • Del ut et diplom for flott deltakelse

Kilde: Rammeplan for barnehagen - Innhold og oppgaver, 2017, Kunnskapsdepartementet.

Til toppen