Rammer for skriving

Å gi rammer for skriving handler om å gi elevene modeller for tekstene de selv skal skrive gjennom å bruke eksempeltekster, modellere skriveprosessen og å ta i bruk skriverammer.

Å gi rammer for skriving handler om å gi støtte til elevene på en slik måte at de kan se for seg tekstene de skal skrive. Det er ulike måter å gi rammer for elevenes skriving. Det kan blant annet handle om å la elevene lese gode eksempeltekster og diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved disse tekstene. Dette gir elevene modeller for tekstene de selv skal skrive. Videre handler rammer for skriving om å synliggjøre skriveprosessen for elevene. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å vise fram og samtale om hva vi gjør når vi skriver. En viktig del av denne samtalen vil være å etablere et formål med skrivingen.  Formålet er viktig for at elevene skal kunne se for seg potensielle mottakere for teksten og tekstens bruksområder, noe som igjen vil være retningsangivende for tekstens innhold og form. Konkrete støttestrukturer som eksempeltekster, eksempler på startsetninger, tekstbinderarkiv og ulike skriverammer kan være nyttige redskaper for å gi elevene rammer for skrivingen.

Modellering

Skriveopplæring i alle fag innebærer at elevene skal bli kjent med de ulike fagtekstenes egenart. I dette arbeidet er det viktig å vise fram typiske kjennetegn ved de ulike fagenes tekster. Dette kan for eksempel være å vise fram konstruksjonsforklaringen i matematikk, oppbyggingen av labrapporten i naturfag og samfunnsfaglige tekster med fokus på kildebruk. For at elevene selv skal kunne skrive disse tekstene, er det nødvendig at de har noen forestillinger om hvordan tekstene kan realiseres.

Det er viktig at modelltekstene ikke oppleves som stramme mønster som skal følges til punkt og prikke, men at samtalen rundt dem kan fungere som en hjelp for elevene når de skal skrive sine egne tekster. Eksempeltekstene kan være modeller for de tekstene elevene selv skal skrive, men eksempeltekstene må ikke bli rigide mønster som ikke åpner opp for individuelle tilpasninger og elevens egen kreativitet. Bruk av eksempeltekster kan gi elevene en retning med tanke på valg av layout, overskrift, ingress, illustrasjoner, språklige virkemidler osv.

I skriveopplæringen er det ofte en fordel å bruke gode elevtekster som eksempeltekster, nettopp fordi disse tekstene ligger innenfor det skriveutviklingsnivået som elevene kan strekke seg etter. Også konstruerte tekster som læreren skriver for et bestemt opplæringsformål, kan være et godt verktøy i modelleringsarbeidet.

I samtalen med elevene bør læreren peke på det som er typisk for teksten. Det kan være tekststruktur, tekstbinding, hvilket stilnivå teksten er skrevet i, typiske fagbegrep osv.
Modellering handler også om å synliggjøre selve skriveprosessen for elevene. En god måte å gjøre dette på er at læreren viser fram hva hun gjør når hun skriver. Dette er et viktig holdningsskapende arbeid for å få elevene til å forstå at skriving foregår i flere faser, fra innhenting av informasjon til revisjon og sluttføring. For eksempel kan dette gjøres ved at læreren skriver en innledning sammen med elevene, og inviterer dem til å komme med innspill og vurderinger underveis i skrivingen. Her kan ulike utkast drøftes opp mot formål og bruk. Modellering handler i så måte om å vise fram den prosessen som ligger til grunn for den ferdige teksten.

Her kan du se et eksempel på hvordan elevteksten kan brukes  for å modellere tematiske koblinger i tekst.


 

 

 

 

Skriverammer

En del av det å gi elevene rammer for skrivingen, kan være å gi elevene konkrete støttestrukturer eller skrivestillas.  Disse stillasene omtaler vi ofte som skriverammer. Skriverammer kan være skjema eller startsetninger som hjelper elevene til å se for seg hvordan den ferdige teksten kan se ut til slutt. Skriverammene fungerer som en støtte for de elevene som trenger det i en tidlig fase av skriveprosessen. De hjelper elevene til å få et overblikk over tekststrukturen, i tillegg til at de bryter teksten ned i mindre og mer håndterbare deler. Det er imidlertid viktig at skriverammene ikke reduseres til skjematiske utfyllingsoppgaver.

Læreren bør modellere og veilede i bruk av skriverammer. Det innebærer å diskutere formål og nytte av rammene med elevene før de selv bruker den som støtte i egen skriving. Det er viktig å kommunisere til elevene at skriverammene er fleksible verktøy som kan brukes for å planlegge og strukturere egen tekst, men på ungdomstrinnet vil det også være mange elever som ikke lenger trenger denne formen for støtte.


Her finner du eksempler på ulike skriverammer

Nynorsk:
Skriveramme for debattartikkel  med forslag til tekstbindarar (NN)
Skriveramme for debattartikkel (NN)

Bokmål:
Skriveramme for debattartikkel med forslag til tekstbindere (BM)
Skriveramme for debattartikkel (BM)

Til toppen