Presentasjoner fra seminar i Trondheim 9.-10. mai 2011

Hvordan kan vi praktisk arbeide med skriving som grunnleggende ferdighet på tvers av fagene i lærerutdanningene?

Presentasjoner fra seminarDette var tema for et seminar i regi av Skrivesenteret i Trondheim i vår. På denne siden finner du presentasjonene som foredragsholderne brukte, pluss en kort oppsummering av det faglige innholdet.

Bakgrunn
Kunnskapsløftet forplikter alle lærere til å arbeide med skriving, og det har konsekvenser også for lærerutdanningene. For Skrivesenteret er det en viktig oppgave å støtte opp under lærerutdanningenes arbeid med skriving, og derfor arrangerte vi 9.-10. mai 2011 et seminar med dette temaet. Målet med seminaret var først og fremst å øke bevisstheten rundt de grunnleggende ferdighetene generelt og skriving spesielt, og hva slags plass de bør ha i lærerutdanningene sett i forhold til de rammene Kunnskapsløftet legger. Samtidig ønsket vi både med dette seminaret, og gjennom nettverksarbeid på sikt, å bidra til å skape arenaer for kunnskapsdeling og kompetanseheving på dette feltet for lærerutdannere nasjonalt.

Mer om denne bakgrunnen finner du her.

Kort oppsummering av programmet
Foredragsholderne representerte en stor faglig bredde, og kom fra ulike institusjoner, men felles for alle var at de arbeider med skriving i lærerutdanning til daglig.

Seminaret ble åpnet av Guri Melby fra Skrivesenteret og lærerutdanninga ved HiST, som hadde en kort intoduksjon om hva læreplanen og den nye rammeplanen for grunnskolelærerutdanninga sier om skriving i alle fag, og om de foreløpige rapportene fra følgegruppa for ny grunnskolelærerutdanning. Videre holdt Frøydis Hertzberg fra Universitetet i Oslo en presentasjon av en evaluering av implementeringa av Kunnskapsløftet i regi av NIFU STEP, der hovedkonklusjonen var at det er relativt lav bevissthet rundt de grunnleggende ferdighetene generelt, og skriving spesielt, i både grunnskole og videregående skole. (Siste rapport fra dette prosjektet ligger her.) Erik Knain fra Universitetet for miljø og biovitenskap snakket om bruk av wiki/web 2.0 i naturfag i både lærerutdanninga og i skolen, og hvordan dette kan fremme fagskriving i naturfaget. Vivi Nilssen fra Høgskolen i Sør-Trøndelag presenterte et arbeid med fagtekst i GLSM-faget som viser hvordan man kan bruke skriving for å integrere teori og praksis, og Torunn Klemp presenterte et utdrag fra sitt doktorgradsprosjekt om bruk av loggskriving i forbindelse med praksis.

Den andre dagen ble åpnet av Synnøve Skjong fra Høgskolen i Oslo, som har ledet et større forskningsprosjekt rundt bruk av skrivemapper i norskfaget i lærerutdanninga. Hun har hatt fokus på hva slags betydning denne eksamensformen har hatt på deres ferdigheter i og holdninger til nynorsk, men mange av funnene hun presenterte rundt blant annet betydningen av respons fra både faglærer og medstudenter kan overføres til utvikling av andre deler av studentenes skrivekompetanse og til andre fag. Du kan lese mer om prosjektet på nynorsksenteret.no. Videre presenterte Karianne Skovholt et prosjekt fra Høgskolen i Vestfold der lærerutdannere fra norsk, matematikk og pedagogikk hadde samarbeidet om et felles prosjekt for alle studentene på begge lærerutdanningene der lesing og skriving i alle fag var tema. Som en avslutning på seminaret ledet Mari-Ann Igland fra Høgskolen i Hedmark en workshop der deltakerne på seminaret ble utfordret på å vurdere og drøfte en studenttekst, i tillegg til at hun holdt en presentasjon om responspraksis generelt.

Felles for alle presentasjonene var et fokus på skriving både som et verktøy for læring i fag, som et redskap i refleksjon, og det doble perspektivet på hvor viktig skrivekompetanse er for lærerstudenter både som framtidige skrivelærere og som noe de trenger i utdanninga.

Som en oppfølging av seminaret vil Skrivesenteret nå lede arbeidet med å få utgitt en antologi om temaet, der foredragsholderne fra dette seminaret vil ha en sentral plass. Vi tar sikte på å utgi denne i løpet av første halvår 2012. I tillegg vil vi vurdere å følge opp med et seminar også neste år, der vi vil ta opp noen av de samme utfordringene, men også løfte fram nye temaer som er relevante for arbeid med skriving i lærerutdanningene.

Presentasjonene

Til toppen