Oppsummering av fagdagen for barnehage

Den 16. juni arrangerte Skrivesenteret en fagdag for barnehagen. Her finner du en kort oppsummering samt lenkesamlinger.

Sentrale tema fra fagdagen for barnehageansatte

Rammeplanen er blitt tydeligere på en del områder, samtidig så ivaretar den barnehagens helhetlige pedagogikk på en god måte. Barnehagens pedagogiske arbeid skal ha forankring i politiske føringer som rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehageloven. Gjennom å forankre innholdet for fagdagen i forskning og teori, og ved å vise eksempler fra praksis ble det synliggjort hvorfor fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst og språkarbeid i barnehagen har blitt mer sentralt i den nye rammeplanen.

Det ble vist flere filmer som løfter fram hvordan man kan jobbe med språk. I tillegg ble det vist frem aktiviteter som beskriver hvordan man kan legge til rette for variasjon og hvordan man kan skape gode språkmiljøer i barnehagen.


Program for dagen

 1. Ny rammeplan
 2. systematisk språkarbeid
 3. språkmiljø
 4. tidlig skriving
 5. overgang fra barnehage til skole.

Den nye rammeplanen løfter også fram en helhetlig forståelse av læring. Kommunikasjon og språk skal, sammen med omsorg, danning, lek, læring og sosial kompetanse, bidra til barns allsidige utvikling (s. 16). De skal sees i sammenheng med hverandre.


Hva er nytt i rammeplanen?

 • Språkarbeidet er styrket.
 • Alle barn skal få god språkstimulering.
 • Forpliktelse av personalet.
 • Utforskning av muntlig og skriftlig språk.
 • Kunnskap om språklige utfordringer og å sette i gang tiltak.
 • To arbeidsmåter er løftet fram i den nye rammeplanen; progresjon og barnehagens digitale praksis.
   

Lenker til filmer som ble løftet frem under foredragene

 • Det e godt å ha någen fra Læringsmiljøsenteret kan bidra til å bevisstgjøre barn og voksne på de viktige vennskapene i barnehagen.
 • Filmen De gode relasjonene vil vise hvordan helhetlig læring kan foregå i praksis. Den er laget ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.
 • Den viktige tilgangen til språket.  Å gi tilgang til språket er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage og skole. Denne filmen fra Språkløyper løfter frem hvor viktig språk, lesing og skriving er – for hele livet.
 • Filmen Å oppdage skriften gir god informasjon om hvordan personalet i barnehagen kan møte og anerkjenne barnas utforsking av skrift, og hvordan de tidlige skriverne utrykker seg gjennom skrift.
 • I filmen Barn om språk møter vi barn fra samisk barnehage i Oslo som deler tankene sine om hva språk er.
   


Nettressurser som ble omtalt på fagdagen

Til toppen