My favourite book cover – småskriving i engelsk

Å jobbe med forsider på bøker er fine småskrivingsoppgaver i norsk, engelsk og andre fremmedspråk. I dette opplegget viser vi hvordan elevene kan småskrive omkring forsida på ei bok – gjerne favorittboka si.

I nettbokhandelen Book Depository som har over 11 millioner titler på hylla, finner vi denne omtalen av boka «Best book covers of the year»:

«You can't judge a book by its cover, or so the saying goes. We beg to differ. […] Despite the challenges, some covers clearly rise to the top. You can't help but pick up the magazine, open the brochure, or buy the book. They draw you in through their cleverness, simplicity, or boldness. These are the covers contained herein. Of the more than 2,000 covers received, the authors had the dubious task of selecting about 350 to be featured in "The Best of Cover Design." The chosen covers were selected based on their initial visual impact and effectiveness in conveying the message within. It is an inspiration feast for the eyes.»

Forsider på bøker kan være en god inspirasjon for skriving. Særlig kan elevenes favorittbøker og favorittforsider være et egnet utgangspunkt. Eksempel på oppgaveordlyd:

Writing task: Describe your favourite book cover and explain why you like it.


Hva vil illustratøren fortelle oss med denne forsida? Før elevene velger sine favorittforsider, kan det være lurt om lærer og elever sammen ser på og samtaler om noen forsider:

  • Hvilken betydning har fargevalget?
  • Hvilken funksjon har de ulike fontene?
  • Hvordan er samspillet mellom tekst og bilde?
  • Hvordan er symbolikk et virkemiddel?
  • Gir forsiden noen indikasjoner på hvilken sjanger boka er skrevet i?

Gjennom denne samtalen får elevene synliggjort og utviklet kunnskapen om bildeanalyse og estetiske virkemidler.


Modelltekst

Det er i tråd med god skriveopplæring å gi elevene modeller for tekstene de skal skrive. Modellteksten gir elevene et bilde av hvordan den endelige teksten kan se ut. Beskrivelser av forsider er korte tekster som derfor er godt egnet til å modellere skriving ved at læreren skriver «live» foran elevene. Dette kan gjøres ved at læreren skriver på skjerm og inviterer dem inn i en dialog om utformingen av teksten. På denne måten synliggjøres at skriving er å foreta en rekke avveininger og valg.

Eksempel på lærertekst som modelltekst:

«My favorite book cover is Mister Pip (Lloyd Jones 2007).
It has a light blue background, fantasy print of birds, flowers and exotic creatures. In the right corner there is a black girl reading a book. The title is written with letters that could look like handwriting and there are hearts instead of dots above the i's. I love colors, birds and flowers and reading. The book is the best book I have EVER read! It tells the story of an amazing man who inspires and changes the tragic life of a teenage girl - all through the wonders of the book "Great Expectations" (a classic written by Charles Dickens in 1861).»

 


Tenkeskriving

Tenkeskriving er en hensiktsmessig arbeidsform når elevene skal skrive om forsiden de har valgt. Tenkeskrivingen kan gjøres for hånd eller digitalt og gjerne deles på skolens læringsplattform. Her kan det opprettes et diskusjonsforum der elevene kan gå inn og lese hverandres tekster. Læringsplattformen blir slik en arena til å dele tekster med autentiske mottakere samtidig som elevene kan hente inspirasjon til nye bøker de vil lese.

Elevtekst: «Hunger Games»

If I should come up with a cover of a book I liked, I would personally go for the second book of the “Hunger Games” Series – Catching Fire. What I really liked about this cover is how the fire and flames symbolize both the title and what happens in the book. The title itself shows the “Mocking Jay” pin (which is the main symbol in the book) lit up in flames. The Mocking Jay is a large part of the book and it symbolizes both freedom and liberty. In my opinion I think that the book cover is good and explains a lot about what’s going to happen when you start reading the book (but not too much of course).  -by Jakob

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Sammenlikne forsider

Samme bok utgitt på flere forlag eller i flere utgaver kan ha ulike forsider. For eksempel har boka «The boy in the Striped pyjamas» eller «Gutten i stripete pysjamas» forskjellige forsider i den engelske og den norske utgaven, og en tredje forside på filmcoveret.

                                    

 

Boka «Once» av Morris Gleitzman er et annet eksempel på fire svært ulike forsider, som på hver sin måte gir sterke assosiasjoner til 2. verdenskrig.

            

En spennende oppgave kan være å sammenlikne slike forsider og filmcover for å reflektere over de ulike valgene illustratørene har tatt. Dette er med på å bevisstgjøre elevene på hvordan modalitetene (ulike meningsbærende ressurser som tekst, bilde, font og layout) på ulikt vis formidler samme budskap.

Writing task: Describe and compare the different book covers. Which book cover do you prefer?

Elevtekst: «Once»

My favorite book cover must be "Once" by Morris Gleitzman. There are two versions of this cover. They show a message that applies to the story and its values. I like the yellow book cover the most because it shows a little boy (Felix) who is all alone on some train tracks with nothing. It shows the main plot in the book: A Jewish boy named Felix who escapes from an orphanage to find answers about his parents, and why the Nazis are burning Jewish books. The book cover also shows loneliness, but that the boy is maybe trying to make the most of it (by telling stories and using his imagination). Another thing I really like about this cover is the quote below the picture. "Everybody deserves to have something good in their life. At least once". The reason I like this quote, is that it suits the book and also mainly everybody’s life. Happiness is important no matter what you do and how long you travel to achieve it. Difficult times make us appreciate the good times, and that happiness can’t be taken for granted. Additionally there is a star on the cover, as a symbol of the Jewish religion.

The Norwegian book cover has a different symbolism. In fact, this one has piles of books, some of them burning, which matches the plot in the book; Nazis destroying Jewish books. I think it symbolizes how the Nazi were tearing down Jews, in horrible ways. Ruining their most important and dearest books, and also taking their lives. At that time, so many Jews had already been ruined, and like the books, burned down. But in the front of the cover, there are still books with hope. Even though everything might seem hopeless, there is always a chance, so keep on trying. Despite all the risks and negativity, it’s important to have hope and not give up when things don’t go your way. Because you haven’t been lost to the flames yet... As you can see, the yellow book cover contains flames as well, and it kind of looks like the book is on fire.   -by Astros


Revisjon

For å oppøve elevenes revisjonskompetanse kan slike korttekster være et godt utgangspunkt. Det ligger en motivasjonsfaktor i å revidere tekster som det er overkommelige å omskrive. Elevtekstene som er publisert i dette opplegget har blitt revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger som lærer og elever har gitt i diskusjonsforumet på læringsplattformen. Responsen ble gitt mens elevene fortsatt var i prosess. Underveisresponsen vektla innhold fremfor form. Før tekstene ble re-publisert på skolens læringsplattform, var elevene språkkonsulenter for hverandre. Språkkonsulentene jobbet med språk og rettskriving i tett dialog med læreren.


Tilpasset opplæring og videre arbeid

Dette skriveopplegget kan lett tilpasses høyere og lavere klassetrinn ved at elevene får ulike utfordringer alt etter hva de kan mestre. Lavtpresterende skrivere vil ha god støtte i stillaser som modelltekster, skriverammer med eller uten startsetninger og modellering fra læreren. De sterke skriverne bør utfordres til å ta i bruk begreper og fagspråk, og i sammenligningsoppgaven kan de gå dypere inn i tolkningen av forsidene for å skrive en mer inngående analyse.

Astros skriver i sin forsidetekst til boka «Once» at «Another thing I really like about this cover, is the quote below the picture.»

Everybody deserves to have something good in their life. At least once.

«The reason I like this quote, is that it suits the book and also mainly everybody’s life. Happiness is important no matter what you do and how long you travel to achieve it.»

Å skrive en lengre reflekterende tekst rundt en slik «quote», eller sitat, er et spennende utgangspunkt for sterke skrivere.


Lage egne forsider eller filmcover

I forlengelsen av dette skriveopplegget kan en også se for seg at elevene lager egne «book covers» eller andre forsider, for eksempel filmcover. Elevene kan desige egne filmcover etter at de har lært hva som skaper en god forside. Elevenes cover kan deretter sammenliknes med originalcoveret til filmen. Å lage filmcover er også en relevant oppgave i forbindelse med filmprosjekt der elevene lager egne filmer. Her kan du lese mer om et filmprosjekt der elever på 10. trinn adapterte ei novelle om til film.

Læreren, Merete Henden Kronholm, bruker læringsplattformen Fronter aktivt og systematisk i sin engelskundervisning. Ta en titt på andre innlegg hun har utfordret elevene sine til å skrive. 

Tekstene i dette undervisningsopplegget er skrevet av elever på 10.trinn ved Nordseter skole. Les flere tekster her.

Til toppen