Film: Min språkhistorie – tenkeskriving og fagskriving

I filmen møter vi elever på syvende trinn som arbeider med dialekter og språklige særtrekk. Filmen viser hvordan man kan jobbe med et emne før elevene skriver fagtekster.

Gjennom å tenkeskrive, samtale om temaet i gruppe og hel klasse, samt arbeide med fagbegreper, kobles elevene på temaet og får verdifull bakgrunnskunnskap de trenger for å starte arbeidet fagteksten. Tenkeskriving er en uformell og utforskende form for skriving der en lar eleven utforske tanker og ideer uten at det stilles formelle krav til det eleven skriver. Rettskriving, tegnsetting og sjangerkrav er ikke vesentlig ved denne formen for skriving. Det sentrale ved tenkeskriving er at elevene gjennom korte skriveaktiviteter reflekterer over fagstoff og utforsker tankene sine.

Tenkeskriving er en god metode for å sikre at alle tør å delta i en samtale i hel klasse. Når elevene får mulighet til å skrive ned tankene sine først, har alle noe å bidra med når temaet oppsummeres i fellesskap. I denne filmen får vi se hvordan tenkeskrivingen fungerer som utgangspunkt for samtale først i gruppe, deretter i klassen. Her fungerer både tenkeskrivingen og gruppesamtalen som støtte for det å dele i plenum.


Min språkhistorie: tenkeskriving og presentasjonsskriving

Denne filmen viser hvordan en syvende trinn kan jobbe med et fagstoff i forkant av det å skrive en fagtekst gjennom blant annet tenkeskriving og gruppesamtale.

I første del av filmen ser vi hvordan læreren tydelig formidler mål for arbeidsøkta. Læreren forklarer hva elevene skal gjøre, og hun modellerer ved å fortelle sin egen språkhistorie. Elevene får i oppgave å tenkeskrive om sin egen språkhistorie og om hva som har påvirket deres måte å snakke på. Å ta utgangspunkt i elevenes egen språkhistorie gjør temaet nært og spennende for elevene.


Refleksjonsspørsmål om førskrivingsfasen og tenkeskriving

  1. Hvorfor er førskrivefasen så viktig?
  2. På hvilke ulike måter kan en jobbe i en førskrivingsfase?
  3. Hva kan du bruke tenkeskriving til i ditt fag?
  4. Kan tenkeskriving brukes i alle fag? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  5. Hvorfor kan tenkeskriving være en hensiktsmessig metode for å bygge en god og trygg klasseromskultur?


Fra tenkeskriving til fagskriving

Før elevene starter på selve fagteksten lager de tankekart i fellesskap på tavla og går gjennom ulike fagbegreper. Gjennom elevenes refleksjon rundt egen språkhistorie ser vi at de selv kan være med å definere de fagbegrepene de skal lære.

Forarbeidet har nå gjort elevene rustet til å starte arbeidet med fagteksten. Filmen viser hvor viktig det er at elevene har noe å skrive om før de går i gang med en skriveoppgave. Tenkeskriving som metode er tuftet på tanken om at skriving er en dynamisk prosess det språk og tanke går hånd i hånd. Når tanker og ideer skrives ned på papiret, vil dette føre til at nye tanker og ideer oppstår. Her ser vi at tenkeskriving fungerer som en god igangsetter for en lengre skriveoppgave.

Tenkeskriving skiller seg fra presentasjonsskriving. Mens tenkeskrivinga er uformell og utforskende, uten formell krav, stilles det krav til presentasjonsskrivinga om blant annet tekststruktur, sjanger og rettskriving. Det er viktig at elevene gjøres oppmerksom på dette skillet. Tenkeskrivinga er for eleven selv, for at eleven selv skal kunne utforske tanker og ideer, mens presentasjonsskrivinga må kommunisere med en leser.

Oppgaven som elevene får har et tydelig formål. Klassen skal lage en bok hvor de skal samle alle tekstene. Boka skal hete «Min språkhistorie» og utgjøre språkhistoria til syvende trinn. Å gi elevene skriveoppgaver med tydelig formål er viktig for at elevene skal oppleve skrivinga som meningsfull. Her er det tydelig for elevene hva tekstene skal brukes til, og det er motiverende for elevene at tekstene deres vil få mange viktige og reelle lesere.


Refleksjonsspørsmål

  1. Undersøkelser viser at formålet med skriveoppgaver som blir gitt i skolen ofte er underkommunisert. Hva tror du er årsaken til det, og hvorfor er det så viktig å formulere tydelig formål med skriveoppgavene vi gir til elevene?
  2. I denne filmen får vi se at lærer veileder elevene med utgangspunkt i de kriteriene som er gitt for skriveoppgava. Hva mener du kjennetegner god lærerrespons på elevtekster?
  3. Hvorfor er det viktig at elevene både får anledning til å bruke tenkeskriving og presentasjonsskriving i skolen?
Til toppen