Hva er skriving i matematikk?

Matematikk skal bidra til at elevene utvikler et presist språk og kritisk tenkning. Skriving er et viktig verktøy for å utvikle egne tanker og egen læring. 

Matematikkfaget er kanskje det faget som elevene skriver mest i. Beskrivelsen av skriving som grunnleggende ferdighet i matematikk er tydelig på hvilken skrivekompetanse elevene skal tilegne seg gjennom skoleløpet.

Å kunne skrive i matematikk inneber å beskrive og forklare samanhengar, oppdagingar og idear ved hjelp av formålstenlege representasjonar. Å kunne skrive i matematikk er ein reiskap for å utvikle eigne tankar og eiga læring. Det inneber å kunne løyse problem og presentere løysingar som er tilpassa mottakaren og situasjonen. Utviklinga av skriveferdigheiter i matematikk går frå å bruke kvardagsspråk til gradvis å bruke eit meir presist matematisk språk (LK20).

Fagrelevans og sentrale verdier i matematikkfaget 

... Matematikk skal bidra til at elevane utviklar eit presist språk for resonnering, kritisk tenking og kommunikasjon gjennom abstraksjon og generalisering. Matematikk skal førebu elevane på eit samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dei kompetanse i utforsking og problemløysing. ... Matematikk skal bidra til at elevane utviklar evne til å jobbe sjølvstendig og samarbeide med andre gjennom utforsking og problemløysing, og kan bidra til at elevane blir meir bevisste på si eiga læring. Når elevane får høve til å løyse problem og meistre utfordringar på eiga hand, bidreg dette til å utvikle uthald og sjølvstende (LK20).

I matematikktimene må elevene få være aktive deltakere i sin egen læring. Et klasserom preget av dialog og matematiske samtaler kan være et viktig bidrag for å skape forståelse i faget. Mange elever, og især minoritetsspråklige elever, har behov for å avklare begrep og faguttrykk. Begrepsavklaringen er derfor helt nødvendig for å kunne løse ulike typer oppgaver.

I tillegg til regning, er også de andre grunnleggende ferdighetene sentrale i matematikktimene:

Elevene må ta i bruk lesestrategier for å tolke oppgaver og avklare fagbegreper.
Elevene må ta i bruk det muntlige språket for å beskrive hvordan de tenker.
Eleven må uttrykke seg skriftlig på en presis og relevant måte innenfor matematikkfaget.
Eleven må bør også få ta i bruk digitale verktøy for å presentere sin kompetanse i faget.

Til toppen