Beskrivende fagtekst i engelsk

Elever på barnetrinnet mestrer å skrive engelske tekster når de får tilstrekkelig støtte underveis i skriveprosessen.

Å kunne skrive i engelsk innebærer blant annet å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer (LK20). I dette undervisningsopplegget, som ble gjennomført på femte trinn, skulle elevene skrive en beskrivende tekst om et kjæledyr. De kunne velge mellom katt, hund eller hamster. Teksten skulle struktureres i tematiske avsnitt og de skulle publiseres på skolens bibliotek.


Førskrivingsfasen

Arbeidet i en  førskrivingsfasen danner grunnlaget for tekstene som skal skrives. Fokuset i denne fasen er blant annet begrepsarbeid, tilegnelse av kunnskap om emnet og modellering. I dette tilfellet hadde trinnet i en periode lest enkle engelske tekster om temaet kjæledyr. De arbeidet også med ulike muntlige og skriftlige læringsfremmende aktiviteter. Eksempel på aktiviteter elevene jobbet med var å lage spørsmål til tekstene de leste, muntlige og skriftlige beskrivelser av kjæledyr og de lagde ordbanker og ordkort med illustrasjoner til å henge opp. Gjennom dette arbeidet bygde de kunnskap om temaet kjæledyr, og denne emnehjelpen har som formål å støtte elevene når de selv  skal skrive. 


Bruk av modelltekst

I tillegg til emnehjelp trenger elevene også opplæring i hvordan de skal skrive en beskrivende tekst. Dette kan for eksempel gjøres ved å introdusere elevene for en modelltekst. Ved å bruke modelltekster i skriveopplæringa bygger man stillaser rundt elevenes skriving. Når man bruker modelltekster, er det viktig å fokusere på det som er relevant i forhold til formålet. Det er også viktig å skape en dialog rundt tekstene. Lærer bør stille spørsmål som skaper diskusjon og refleksjon. Her er eksempel på spørsmål som var relevante i forhold til modelltekstene i dette opplegget:

  • Hva slags type tekst er dette? Er det en sakprosatekst, eller en skjønnlitterær tekst?
  • Hva er formålet med denne teksten?
  • Hvordan kan vi se at dette er en beskrivende tekst?
  • Hva er overskrifta? Passer den godt til tekstens innhold?
  • Hvordan er teksten strukturert?
  • Hvorfor er teksten stukturert slik den er gjort?
  • Hvilke begreper synes dere er viktige i teksten? Hvorfor er de viktige?

Dialogen i klasserommet kan bidra til utvikling av språkferdigheter. Læreren valgte i dette tilfelllet å presentere tre korte modelltekster. Modelltekstene var eksempel på hvordan de ferdige tekstene kunne se ut. I arbeidet med modelltekstene ble også nye gloser plukket ut og ordbankene de hadde laget ble supplert. Å kontekstualisere gloseinnlæringen vil i større grad kunne bidra til dybdelæring, enn hva isolerte gloseøvelser gjør. 


Modellering

En god måte å synliggjøre selve skriveprosessen på, er å skrive foran og sammen med elevene. Slik modellering vil synliggjøre ulike deler av skriveprosessen, og det kan vise at det å skrive kan være hardt arbeid. Under fellesskrivinga setter læreren ord på valgene som blir tatt underveis i skrivinga, og viser samtidig at det å skrive er å omskrive. Elevene må også få komme med innspill underveis i fellesskrivinga. Arbeidet med modellteksten kan så bli et utgangspunkt for utarbeidelse av kriterier til den teksten elevene selv skal skrive.  

Elevene kan fortsatt ha behov for støtte før de starter å skrive. Læreren lagde derfor ei skriveramme som skulle hjelpe elevene til å komme i gang med skrivinga og strukturere teksten i tematiske avsnitt. Det er viktig at slike skriverammer blir kontekstualisert og tilpasset hver enkelt skriveoppgave. Elever vil ha behov for ulik grad av støtte gjennom skriveprosessen, og skriverammen kan tilpasses hver enkelt elev. Under arbeidet med skriverammen, kunne elevene også bruke modelltekstene og ordbankene som støtte.

 

 

Skrivefasen

For å være tett på elevene, valgte læreren i dette eksempelet å organisere en lærerstyrt stasjon. Elevene fikk utdelt eksempler på startsetninger. Noen elever hadde ikke bruk for denne støtten, mens andre hadde stort utbytte av dette stillaset. Elevene som ikke var på lærestasjonen skrev korte sammendrag fra engelske lettlestbøker, mens de som hadde fått veiledning fra lærer sluttførte tekstene sine.


Publisering av tekster

I dette skriveprosjektet har elevene fått erfaring med at skriving kan foregå i flere faser, fra innhenting av informasjon til revisjon og sluttføring. En ferdig tekst kan presenteres på mange måter. I dette prosjektet skulle elevene lage bøker som hadde samme form som det kjæledyret de skrev om. Det førte til engasjement underveis i prosessen, men elevene var også motiverte for å skrive inn tekstene i boka etter at  lærerresponsen var gitt. I tillegg var det motiverende for elevene å vite at bøkene deres skulle deles med de andre i klassen, for så å bli utstilt på bibliotek.

            

Vi har nå presentert et helhetlig skriveopplegg i engelsk. Det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en lignende prosess med nye temaer. På den måten vil elevene få mange erfaringer med å skrive beskrivende tekster, og de vil også kunne tilegne seg skrivestrategier de kan benytte når de skal planlegge og utforme andre tekster. Dette opplegget vil ha overføringsverdi til andre fag og trinn.                                                                                 

Til toppen