Natursti for hele familien

En natursti som aktivitet samsvarer med mange av rammeplanens krav og forventninger til barnehagen, og den kan være en brobygger mellom barnas hjem og barnehagen.

Rammeplanen forplikter personalet til å legge til rette for at barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Den gir også føringer for at barna skal bli kjent med eget nærmiljø, slik at de lærer å orientere seg og ferdes trygt.

Gjennom arbeid med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk gjennom lese- og skriveaktiviteter.

Ved å benytte en natursti i barnehagen kan man imøtekomme disse målsettingene, samtidig som man ivaretar barns behov for lek, og rammeplanens forventninger til barnehagen om å fremme læring og danning. Ved en barnehage i Trondheim arrangeres Familiestien hver høst. Dette er en natursti som inviterer både barn og foresatte ut i naturen. Barnehagen har tidligere mottatt Grønn Barnebys miljøpris for den.


 

Postene utarbeides i september, og de henger ute hele oktober og november. Det som er spesielt med denne naturstien er at barna i barnehagen skal oppsøke og finne postene sammen med sine foresatte på ettermiddager og i helgene. En slik felles aktivitet kan bidra til å skape helhet og sammenheng i barnas oppvekstmiljø, og den kan være en brobygger mellom barnas hjem og barnehagen.

Postene er laget av barn i førskoleklubben sammen med de ansatte. Barna har selv bidratt til hvilke spørsmål naturstien skal inneholde, noe som gjør at postene bygger på barnas egen kunnskap. Ofte er postene knyttet til et tema som barna har arbeidet mye med i løpet av høsten. Det kan for eksempel være tema om naturen, dyr i skogen, miljøvern og lignende.

For å lage postene kan for eksempel fotoapparat, PC og printer benyttes. Her kan personalet utforske bruk av digitale verktøy sammen med barna og møte rammeplanens forventninger om at barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Det tas bilder og det skrives tekster. Hva vil barna spørre om? Tror de foreldrene vet svaret på spørsmålene?

I denne prosessen er det mange muligheter for hvordan man kan gå fram. Rammeplanen gir føringer for barnehagens arbeidsmåter, og oppfordrer til å ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i valg og gjennomføring av tema og prosjekter. Personalet skal være åpne for improvisasjon og barns medvirkning samtidig som de skal stimulere barns undring og deres evne til å stille spørsmål.

Gjennom utarbeidelse av postene er det muligheter for å støtte barnas utforsking av skriftspråket samtidig som man kan invitere til ulike typer samtaler hvor barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og komme fram til gode oppgaver/spørsmål i fellesskap. Postene henges ut på barnehagens faste turplasser.


En slik natursti kan bidra til at

  • Barn og foresatte blir bedre kjent i nærmiljøet.
  • Foresatte blir bedre kjent med hvor barna deres er på tur med barnehagen. De vet hvordan det ser ut, og kan delta i mer utdypende samtaler med barna både underveis og i etterkant av turer til de ulike stedene.
  • Barna ser sammenhengen mellom sitt muntlige språk og skriftspråket når de utarbeider postene.
  • Barna opplever en sammenheng mellom det som foregår i barnehagen og det de gjør hjemme.


 

Det er mellom åtte og ti ulike poster i naturstien, noe som gjør at det blir for langt å finne alle på en og samme tur. De fleste familiene må derfor ut i skog og natur flere ganger for å få besvart alle spørsmålene.

Alle familiene får utdelt et svarskjema i forkant, og de går til de postene/stedene de føler de har mulighet til. De skriver på det de mener er det riktige svaret på hver post, og så må de skrive på barnets navn. Denne barnehagen er opptatt av at premien skal være noe som inviterer familien til å gjøre noe felles og som innbyr til fysisk aktivitet – gjerne ute i naturen. Deres hovedpremie har blant annet vært familiebillett i badebasseng eller gavekort på en turhytte i nærmiljøet hvor man kan kjøpe turgodt når man er i skogen.

Det viste seg at denne aktiviteten skapte mer samhandling enn barnehagen hadde forutsett. Flere av barnefamiliene som er tilknyttet barnehagen velger gjerne å gå naturstien sammen. Det skaper gode felles opplevelser og de blir bedre kjent med hverandre. 

Å dra ut i skog og mark med venner og familie samtidig er stor stas! Mange besteforeldre og andre familiemedlemmer har også deltatt gjennom årenes løp. Naturstien bidrar på denne måten til å være en brobygger både mellom hjem og barnehage og mellom ulike familier tilknyttet barnehagen. En slik felles aktivitet vil kunne fremme foreldremedvirkning ved at foreldrene tar aktivt del i barnehagens lek og aktiviteter. Det kan også bidra til å gi barna en større opplevelse av sammenheng og helhet mellom eget hjem og barnehagen sin, og at båndene mellom hjem og barnehage styrkes (Foreldreutvalget for barnehager).Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan kan deres barnehage tilrettelegge for større involvering av foreldregruppa, og på den måten bidra til helhet og sammenheng i barnas oppvekstmiljø?
  2. Ved bruk av natursti: Hvordan kan bruk av digitale verktøy bidra til å støtte barnas språk, lese- og skriveutvikling best mulig i en slik sammenheng?Referanser

Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017).

Til toppen