Fagtekst i samfunnsfag - De store oppdagerne

Denne ressursen viser hvordan en kan arbeide med fagtekst eller dagboktekst som omhandler en av de store oppdagerne.

Elevene fikk i oppdrag å skrive en beskrivende fagtekst. Det å ha reelle mottakere for tekstene elevene skriver kan bidra til at elevene blir mer motiverte for å jobbe grundig med en tekst. Det var derfor bestemt at denne teksten skulle brukes som modelltekst når neste års 7. trinn skal jobbe med det samme temaet.

Under Fagrelevans og sentrale verdiar i læreplanen (LK20) er det vektlagt at elevene skal forstå hvordan geografiske, historiske og nåtidens forhold legger forutsetninger for hvordan  mennesker dekker sine behov, og for hvordan makt og ressurser blir fordelt. Elevene skal bli bevisste på hvordan vi er historieskapte, men òg historieskapende.

Undring og utforskning er et av kjerneelementene i samfunnsfag (LK20). Her er det framhevet at elevene skal kunne undre seg over, reflektere rundt og vurdere hvordan kunnskap om samfunn før og nå blir til. 

Følgende kriterier ble bestemt for skriveprosessen for den beskrivende fagteksten:

 • Teksten skal samskrives i par
 • Teksten skal organiseres i tematiske avsnitt
 • Avsnittene skal ha en temasetning, minst fire kommentarsetninger og en avsluttende setning
 • Hvert avsnitt skal ha en illustrasjon
 • Elevene skal gi respons til et annet skrivepar
 • Teksten skal ferdigstilles i Book Creator og deles med de andre elevene
 • Teksten skal brukes som modelltekst når neste års 7. trinn jobber med samme tema

For å kunne skrive gode fagtekster er det nødvendig at elevene får god emnehjelp før fagskrivingen tar til. Elevene må ha noe å skrive om. Lærerne på dette trinnet hadde erfart at det kunne være vanskelig å bruke tekster fra internett som kilde. Svært mange av de tekstene som elevene søker opp på nettet er for vanskelige til at elevene kan bruke dem på en hensiktsmessig måte. Det er også mange elever som «går seg bort» på sider som ikke er relevante. Det er viktig at lærer tilpasser, tilrettelegger og veileder elevene i god kildebruk. Læreren må vise elevene de gode nettsiden eller gi elevene tilrettelagte kilder. Emnehjelp til denne oppgaven skulle være to ulike lærebøker som inneholdt mye informasjon om De store oppdagerne. Det å bruke to forskjellige læreverk kan også bidra til at elevene ser at historien kan fremstilles på ulik måte, og at det er ulike hendelser som blir vektlagt.

Å disponere tekster på en god måte kan værer utfordrende for mange elever. Lærerne ønsket at denne fagteksten skulle ha en god tekststruktur, og elevene fikk eksplisitt opplæring i hva som kjennetegner god tekststruktur og tematiske avsnitt.

Lærer og elever ble sammen enige om at teksten skulle struktureres i seks tematiske avsnitt:

1. Bakgrunn
2. Hvorfor ville han dra?
3. Hvordan ble turen mulig?
4. Reisen – hvor dro han?
5. Hva oppdaget han?
6. Hvordan endte livet hans?

Som støtte fikk elevene bruke en skriveramme for hvert avsnitt. Dersom elevene ikke har jobbet med tematiske avsnitt tidligere, må læreren vurdere om de bør vente med å innføre den avsluttende setningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da elevene var ferdig med å strukturere innholdet i teksten sin, fikk de respons fra et annet skrivepar.

Elevresponsen tok utgangspunkt i disse spørsmålene:

Har avsnittet en temasetning som fungerer?
Er informasjonen i avsnittet relevant?
Er det noe som er uklart eller noe som mangler?

Etter at responsarbeidet var gjennomført, skrev elevene teksten på ipad (i Book Creator).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ferdigstilte tekstene ble delt med de andre elevene. 

Dette undervisningsopplegget er utarbeidet av Harriet Mørch og Ingrid Hilstad ved Hårstad skole.

Dagbok

Opplegget skriving av dagbok er utarbeidet ved Strandgårdskolen i Ishøj, Danmark. Elevene skulle skrive dagbok hvor de skulle forestille seg at de var Kristoffer Columbus.

Undervisningsopplegget som ble gjennomført inneholdt disse elementene:

 • Hva som kjennetegner dagboktekster?
 • Modellering gjennom at læreren skrev en tekst sammen med elevene
 • Selvstendig skriving

  Dagbok: undervisningsopplegget
Til toppen