Engelskbrosjyre

Å lage brosjyre er en takknemlig oppgave når det gjelder å finne reelle mottakere og autentiske publiseringsarenaer. Brosjyreoppgaver kan tilpasses ulike fag og ulike tema.

En brosjyre om fritidsaktiviteter kan presenteres på biblioteket eller gis til elever i den hensikt å «reklamere» for en hobby. Andre gode brosjyreoppgaver er informasjonsbrosjyrer om alkohol, narkotika og tobakk eller seksualopplysning. Disse brosjyrene er fine å legge fram på helsesøsters kontor. Turistbrosjyrer er godt egnet i fremmedsspråksopplæringa eller når elevene skal bli kjent med byer i Norge. I dette opplegget er brosjyre brukt i engelskfaget på åttende trinn for å presentere en hobby eller en fritidsaktivitet.

Nedlastbar PDF av undervisningsopplegget

Målsetting

Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal lage en brosjyre om et selvvalgt tema som interesserer dem, og der teksten er tilpasset formål og mottaker.
Elevene skal lære noen hensiktsmessige skrivestrategier som notatteknikk, strategier for planlegging av tekst, for håndtering av kilder og for bruk av digitale verktøy til utforming av brosjyren.

Prosessbeskrivelse

Som en innledning til arbeidet, viser læreren ulike brosjyrer beregnet på ulike formål. Lærer og elever samtaler om hva formålet med de ulike brosjyrene er (informere, overbevise) og hvilke virkemidler som er brukt for å oppnå disse formålene. Det ses spesielt på bruk av bilder og andre visuelle virkemidler, språkstil, ordvalg og bruk av kilder. I samtalen vektlegges hvilken funksjon virkemidlene har i kommunikasjonen med en leser og hvordan dette er med på å underbygge budskapet i brosjyrene.

I idéfasen kan elevene bruke tenkeskriving for å klargjøre for seg selv hva de ønsker å formidle gjennom brosjyren. Elevene bør oppfordres til å benytte målspråket (her engelsk) når de tenkeskriver, men for noen elever er dette vanskelig. Det sentrale poenget er uansett at elevene skriver ned det de vet om emnet for å få en forståelse for hva de ønsker å formidle og hva de trenger å innhente av informasjon. Tenkeskrivinga blir slik et godt utgangspunkt for å oppsøke relevante kilder, og elevene må ta i bruk notatteknikk når de arbeider med disse kildene. Kilder på målspråket er spesielt nyttige fordi elevene får støtte til å finne relevant vokabular som de selv kan ta i bruk i egen skriving. 

Læreren viser så elevene en mal som kan fungere som en skriveramme for brosjyrene elevene skal lage. Lærer kan velge å tilpasse denne skriveramma til hver enkelt elev gjennom å la elevene enten bruke den helt selvstendig eller ved å fylle ut noen overskrifter, mellomtitler, startsetninger og så videre.

Vurdering for læring

Tenkeskrivinga gir læreren mulighet til å koble seg på elevenes arbeid tidlig i arbeidsprosessen. Læreren får gjennom tenkeskrivingstekstene et kjapt innblikk i hva elevene ønsker å skrive om, samtidig som lærer kan se hva eleven trenger hjelp til, enten det er snakk om hjelp til å finne relevante kilder eller hjelp til å finne nyttige ord og uttrykk. Læreren kan altså ta utgangspunkt i elevenes tenkeskriving for å gi elevene konkrete råd og tips, og stille gode spørsmål som kan hjelpe elevene videre i prosessen.

Når brosjyrene er ferdige, henges de opp i klasserommet slik at lærer og medelever felles kan reflektere over og vurdere dem. Elevene presenterer brosjyrene sine for resten av klassen ved å beskrive arbeidsprosessen og begrunne valg og vurderinger som er foretatt. Når elevene bruker malen for brosjyre som skriveramme, blir produktene ofte fine å se på, noe som gir elevene opplevelse av mestring og grunn til å være stolte av resultatet.

Tilpasset opplæring

Dette opplegget gir god støtte til elevenes skriving gjennom hele skriveprosessen. Gjennom lesing og diskusjon av ulike brosjyrer med henblikk på formål og virkemidler, den konkrete malen for brosjyren, i tillegg til tett oppfølging og veiledning av lærer underveis i prosessen, vil alle elevene kunne mestre å lage en brosjyre om selvvalgt tema på målspråket.

Undervisningsopplegget kan videre tilpasses den enkelte eleven ved at læreren gir elevene ulik grad av støtte i innfyllingen av malen. Noen elever vil forholde seg helt selvstendig til malen, mens andre elever trenger hjelp til å finne gode overskrifter, mellomtitler og kanskje også hjelp til å finne setningsstartere i de ulike delene av brosjyren.

Her er et eksempel på en ferdig brosjyre laget av en elev på 8. trinn.

Til toppen