En lesende barnehage

Et språkprosjekt som inspirerte barna til å utforske språket.  

Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvilking  (Rammeplan 2017, s. 48).

Domkirken og Barnas Hus barnehage deltok i språkprosjektet Et godt språkmiljø for alle barn i samarbeid med Dronning Mauds Minnes Høgskole. I denne ressursen beskriver prosjektleder, Hannah T. Clifford hvordan de jobbet på en måte som ivaretar rammeplanens føringer om å la barna utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer (Rammeplan s. 48).


Bøkenes betydning

Som i alle barnehager har de ansatte i vår barnehage ulike styrker og interesser. Noen ansatte er svært glade i å lese bøker, mens andre kan kjenne på utfordringer knyttet til å formidle bøkene til barna. Dette kom blant annet til uttrykk i forskjellige tradisjoner på de forskjellige husene. En avdeling hadde alltid mange bøker fremme og faste lesestunder hver dag, mens andre pedagogiske metoder med tanke på språk var vektlagt på en annen avdeling. I tillegg kan det se ut som det har vært en oppfatning at de aller yngste barna ikke har hatt like stort utbytte av bøkene som de eldste barna, og derfor har ikke bøkene vært like synlige eller like mye brukt på småbarnsavdelingene.  
 

Å finne inspirasjon

Det ble nedsatt en prosjektgruppe for språkprosjektet, med en ansatt fra hver avdeling og vi hadde jevnlige møter der vi startet med en idemyldring. Språk har vært et satsningsområde i barnehagen tidligere, så vi var allerede bevisste det å snakke og lytte til barna, og å ha fokus på begrepsforståelse og ordforråd. Barnelitteraturen har ikke vært i fokus i like stor grad på alle avdelingene.Gjennom felles samtale og refleksjon fant vi derfor ut at vi ville ha fokus på barnebøker.

Vi visste at å lese bøker var bra for barnas språkutvikling, men vi ønsket å se hvordan det vi leste og etterarbeidet tilknyttet bøkene påvirket språket deres og kom til uttrykk i leken. Dette var mye på grunn av inspirasjon fra boka Skal vi leke en bok? av Ingvild Alfheim og Cecilie D. Fodstad, som ble presentert på planleggingsdagen da språkprosjektet ble introdusert. Alle ansatte ble veldig inspirerte av både de gode barnebøkene som ble presentert i boka, og hvordan det ble jobbet med bøkene for å utvide leseropplevelsen og skape gode lekesituasjoner. Vi hadde virkelig lyst til å lage egne opplegg basert på det vi hadde lest.


 

Vi jobbet med bøkene over tid, og fagområdene i rammeplanen har vært lette å implementere i prosjektet gjennom bøkene og tilhørende tema nedfelt i barnehagens årsplan. Vi bestemte tidlig at vi ville fortsette å ha fokus på formingsaktiviteter, men nå knyttet opp mot litteraturen slik at fagområdet Kunst, kultur og kreativitet ble godt ivaretatt. De ulike bøkene vi valgte oss representerte et vidt spekter av tema som ivaretok og sikret god variasjon, og dette er helt i tråd med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst i rammeplanen.


Våre erfaringer

Gjennom språkarbeidet har vi skapt fellesskap og trygghet ved at det er lov å delta, bidra og å være seg selv. Vi har ønsket å gi barna et felles samlingspunkt og felles rammer gjennom bøkene og tekstene. Dette er med på å gjøre det lettere for dem å leke og samhandle med oss og hverandre. Barna har fått et rikere språkmiljø, og de har tilgang til bøker når de selv ønsker det.

Etter å ha jobbet lenge og grundig med bøker, sang, rim og regler tilknyttet bøkene og årsplanens tema, mener vi at barna har fått økt språklig utvikling. Bøkene gjenspeiles i leken og barna anvender navnene og lydene til de ulike dyrene og personene de har møtt i bøkene. Vi kjente igjen mange av skikkelsene fra de ulike bøkene i barnas lek, noe som medførte at de lekte på en mer kreativ måte enn tidligere.


 

Arbeidet med språkprosjektet har medført at vi har hatt større fokus på enkelte bøker. Barna viste stor glede og utbytte av å bli godt kjent med de ulike bøkene. Etter hvert som vi dykket dypere ned i bøkene og leste mer, så vi at noen av barna også begynte å herme etter oss voksne. Barna lekeleste og pekte på bildene når de leste.

De ansatte har vært viktige rollemodeller for barna. I tillegg brukte vi god tid på hver bok vi jobbet med, og vi la vekt på samtalen og leken i etterarbeidet. Vi brukte også konkreter og bilder som støtte når vi leste bøkene, noe som virket veldig positivt på alle barna.


Veien videre

I Domkirken og Barnas Hus Barnehage opplever vi nå en stor entusiasme for bøker, og de har fått innpass på alle avdelingene. De som ikke hadde så gode eller mange erfaringer fra før, har nå fått lest, lekt og jobbet grundig med bøker og ønsker å videreutvikle dette arbeidet. Vi er fremdeles forskjellige, men alle ansatte har nå fått gode erfaringer med formidling av barnelitteratur. Det å arbeide med litteratur har blitt en viktig del av hverdagen.   

Vårt fokus på bøker har ført til at barnas tidlige forsøk på lesing eller lekelesing har utviklet seg til en interesse for skriving. Barna bringer lesing og skriving med seg inn i leken. Hos de eldste barna ser vi ny kunnskap om bokstaver, et ønske om å skrive og lyst til å lære mer. De yngste barna viser også stor interesse for å lese de lett tilgjengelige bøkene. Tidligere var bøkene plassert utenfor barnehøyde og var lite tilgjengelige for barna. Bøkene ble også ofte ødelagt når barna lekte med dem, noe som sjelden skjer i dag.

Alle avdelinger bruker nå biblioteket flittig. Det er en fin ordning med fantastiske ansatte, som alltid er hyggelige og hjelpsomme med å finne og foreslå bøker. De engasjerer oss med sin smittende entusiasme! Barna synes det er veldig spennende når de voksne kommer til barnehagen med bøker fra biblioteket. De spør etter bøker vi har lånt tidligere, og vi låner gjerne de samme om igjen. Barna synes også det er stas å være med på biblioteket.


 

Språkprosjektet Et godt språkmiljø for alle barn har vært lærerikt både for barn og ansatte. Vi har fått mange gode erfaringer som vi tar med oss videre. Gjennom bøkene og de voksnes vektlegging på lesing og etterlek, har barna fått nye verktøy.

Vi er også i startfasen med Språkløyper som har som mål at alle ansatte skal få økt kunnskap om språkarbeid i barnehagen. Vi gleder oss til å ta ordentlig fatt på dette høsten 2016. Vårt satsningsområde dette året er forebygging av mobbing, og det tar vi med oss når vi planlegger neste års utvalg av bøker. Vi har et mål om at vårt språkarbeid skal bidra til mer like og gode forutsetninger for alle barna, noe vi håper kan føre til enda sterkere fellesskap og inspirere til inkludering.

Bøkene skaper felles opplevelser, men er så uendelig personlige. De blir til for hver enkelt av oss, av våre egne tanker og følelser og av vår egen verdensforståelse. Alle må få lov å dele, snakke og spørre mens vi leser. Det er slik vi lærer og blir oss selv. Gjennom å erobre språket i bøkene utvikles barnas språklige kompetanse. Bøkene har kommet for å bli! Vi har blitt en lesende barnehage!


Rammeplan for barnehager 2017. Kunnskapsdepartementet.

Til toppen