Elevens naturfagrapport som eksempeltekst

Gode elevtekster egner seg godt for å synliggjøre det enkelte fags tekstkultur.

Gjennom synlig og eksplisitt undervisning i fagenes språk og sjangrer, forbedres elevenes muligheter for utvikling og læring. Ved at læreren veileder elevene gjennom hele skriveprosessen, fra førskrivefasen til sluttføringen av teksten, får elevene hjelp til å forstå hvordan tekstene er bygget opp og hvordan de selv kan konstruere disse tekstene.

Samtalen om skrivinga er en viktig del av skriveprosessen, og elevenes egne tekster kan med fordel være utgangspunkt for refleksjon omkring naturfaglige tekster. Videoen «Elevens naturfagrapport som eksempeltekst» viser hvordan en elevtekst blir brukt som utgangspunkt for å snakke om tekstens innhold, form og funksjon. Særlig interessant er det å se hvordan eleven tar i bruk ulike meningsbærende ressurser for å beskrive og dokumentere observasjonene han gjør når han undersøker et kalveøye.

Trekk ved den naturfaglige skrivemåten som her løftes fram:

  • Tekster i naturfag er rike multimodale tekster
  • Effektiv formidling av informasjon med bruk av ulike meningsbærende ressurser som verbalspråk, figurer og fotografier
  • Presentasjon av observasjoner er sentralt i formidling av forskning
  • Nominalisering er en viktig ressurs for utvikling av fagterminologi
Til toppen