Hvordan skrive tematiske avsnitt

Elevene må få opplæring i hvordan de skal strukturere tekster på en formålstjenlig måte.

Mange elever synes det er utfordrende å skape en god struktur på tekstene de skriver. Tekstene mangler ofte en tydelig sammenheng, og skriveren vandrer gjerne fram og tilbake mellom ulike innholdselementer. For en leser vil det kunne føre til at det både er vanskelig å følge tråden og forstå hva eleven ønsker å formidle med teksten sin. 

For å unngå at elevene går fram og tilbake mellom ulike temaer mens de skriver, vil det å få opplæring i å skrive tematiske avsnitt kunne bidra til at elevene mestrer å forholde seg til ett og ett tema.  


Hva er et avsnitt?
Et avsnitt er en serie setninger som er organisert rundt samme tema eller idé.


Hvordan er et tematisk avsnitt bygd opp?
Et avsnitt kan bestå av en temasetning, kommentarsetninger og en avsluttende setning. Ikke alle avsnitt må ha denne strukturen, men for elever i barneskolen er det hensiktsmessig å beherske også denne oppbyggingen.


Hva er en temasetning?
En temasetning er den første setningen i avsnittet. Den introduserer hovedidéen og gir leseren en pekepinn om hva dette avsnittet handler om. Denne setningen er generell og uten for mange detaljer.


Hva er en kommentarsetning?
Etter temasetningen kommer en eller flere kommentarsetninger som støtter og underbygger temasetningen. Kommentarsetninger gir mer faktainformasjon, detaljer og viser gjerne til eksempler.


Hva er en avsluttende setning?
Den avsluttende setningen er den siste setningen i avsnittet. Den kan foreksempel konkludere med hva avsnittet handlet om, stille et tankevekkende spørsmål eller peke mot hva neste avsnitt skal omhandle. Det er ikke alle avsnitt som har en avsluttende setning, og på de aller laveste trinnene kan det kanskje også være mest hensiktsmessig å ha fokus på kun tema- og kommentarsetninger.

Dette er et eksempel som viser hvordan to gutter på 7. trinn har samskrevet et tematisk avsnitt. Vi ser her at de også mestrer å formulere en avsluttende setning.  

Å identifisere tematiske avsnitt i tekster som leses

Under arbeidet med å lese fagtekster kan elevene få i oppdrag å lete etter temasetninger og kommentarsetninger. La gjerne elevene få samarbeide to og to om å finne svar på følgende spørsmål: 

  • Har teksten en god struktur?
  • Hvilke temasetninger består teksten av?
  • Underbygger kommentarsetningene temasetningen?
  • Hvordan avsluttes avsnittene?

I etterkant av individuelt eller parvis arbeid, vil det være fint å samtale om disse spørsmålene i plenum. På den måten kan en få svar på hva som kjennetegner gode tematiske avsnitt, og elevene vil også få trening i å bruke et kritisk blikk på de tekstene de leser. Kunnskapen elevene tilegner seg under arbeidet med teksten og samtalene i plenum, vil igjen kunne være nyttig når de selv skal forfatte en tekst. 

Skriverammer som kan brukes som støtte i arbeidet med å formulere tematiske avsnitt:

Når elevene skal skrive en sammenhengende tekst vil denne lista med tekstbindere kunne være en støtte: 

Det er viktig å tilpasse skriverammene som brukes både til det faget det arbeides i og den oppgaven eleven skal skrive.

Til toppen