Vårt eget solsystem

En digital sammensatt tekst om planetene.

Et kompetansemål etter fjerde årstrinn sier at elevene skal kunne lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å finne informasjon og oppgi kilder.


 

I denne resursen vil dere få se hvordan en skole jobbet for å nå dette kompetansemålet. Klassen jobbet grundig med emnet gjennom varierte arbeidsmetoder. Elevene fikk tilgang på tilpassede lesetekster, slik at de skulle forstå innholdet i den teksten de skulle lese. Etter en periode med å utvikle kunnskap om planetene, var elevene klare for å lage en sammensatt digital tekst.


 

Elevene fikk i oppdrag å lage en PowerPoint-presentasjon. Dette var noe de aldri hadde gjort før, og derfor trengte de opplæring i hvordan de skulle lage en slik presentasjon. Kurs ble avholdt og elevene satte i gang med å bruke det de hadde lært. Elevene fikk samarbeide to og to. De fulgte kriteriene for innhold og de fikk prøve ut det de hadde lært på datakurset. Underveis fikk de veiledning fra læreren. Alt skrivearbeid foregikk på skolen, men elevene fikk i oppdrag å vise presentasjonen sin hjemme. De hadde også muntlig framføring for de andre elevene på gruppa.

For å sette denne ressursen i en mer helhetlig sammenheng ønsker vi følgende å gjengi utdrag fra læreplan i naturfag som beskriver formål med faget, hovedområdet fenomener og stoffer, lesing, skriving og digitale- og muntlige ferdigheter.

Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv og livsformer og vår plass i naturen og i universet, og er på den måten en del av vår kultur.

Hovedområdet fenomener og stoffer dreier seg om sammenhenger mellom naturfaglige fenomener. Vårt eget solsystem, jordas plass, det ytre verdensrom og forskning og teknologi er en del av dette området.
 

Grunnleggende ferdigheter

  • Å kunne lese i naturfag er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med naturfaglige tekster. Utviklingen av leseferdighet i naturfag går fra å finne og bruke uttrykt informasjon i enkle tekster til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon.
  • Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker.
  • Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke digitale verktøy til i økende grad å utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder, verktøy, medier og informasjon.
  • Muntlige ferdigheter i naturfag er å lytte, tale og samtale for å beskrive, dele og utvikle kunnskap med naturfaglig innhold som er knyttet til observasjoner og erfaringer. Det innebærer å bruke naturfaglige begreper for å formidle kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og forklaringer.  Elevene i dette prosjektet skulle ha en muntlig framføring for medelevene sine. Dette er en ferdighet som også må læres. 

I dette undervisningsopplegget har elevene både arbeidet med lesing, skriving, digitale- og muntlige ferdigheter på naturfagets premisser. De har fått økt innsikt og kunnskap om solsystemet og planetene, samtidig som de har fått utviklet sin digitale kompetanse.

Elevene fikk mulighet til å utforske hvordan de kunne bruke ulike virkemidler da de skulle lage den digitale presentasjonen. Under samskrivingen måtte de forhandle seg fram til hva som var viktig å ha med i denne sammensatte teksten. Hvordan formulere setningene? Hvilke virkemidler ønsket de å bruke? Hvordan setter man inn bilder? Hvilke overganger skulle de velge? Her var det mange valg å ta og kriterier som skulle følges. De fikk også erfare at arbeide de hadde jobbet grundig med kunne forsvinne dersom presentasjonen ikke ble lagret riktig. Med andre ord læring på mange plan.


 

Anne Løvland har skrevet denne relevante artikkelen: Multimodalitet og multimodale tekster

Til toppen