Tenkeskriving i barneskolen

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet er å reflektere, få ideer eller å arbeide seg gjennom et fagstoff.

Det handler om å gi rom for nye tanker og ideer, refleksjon og kreativitet. Elevene skriver for å lage oversikt og sortere tanker og for å formulere seg gjennom ideer, uten å ta større hensyn til en mottaker. Poenget er at skriveren skal slippe å tenke på sjangerkrav, rettskriving og form, og kun konsentrere seg om innholdet og arbeide med egne tanker.

Selv om denne formen for skriving ikke har en mottaker i utgangspunktet, så kan man ofte få mer ut av denne arbeidsformen når teksten blir brukt videre og ikke stopper hos skriveren. Et eksempel på slik videreutvikling er at elevene leser eller forteller om sine egne tekster i små grupper med to til tre medelever. Da får skriveren «lyttere til egne tanker» og samtidig innblikk i tankene til medelevene. På denne måten blir tenkeskrivinga både en måte å arbeide med et tema, samtidig som det danner grunnlag for muntlig aktivitet i klassen.


Tips til oppgaver

Under er det listet tre eksempler på tenkeskrivingsoppgaver. Felles for disse oppgavene er at:

 • de kan gjøres som en integrert del av undervisningssituasjonen
 • de trenger ikke å ta så mye tid
 • de knytter sammen arbeid med skriving og arbeid med fag
 • de kan brukes både som forberedelse til skriving og til lesing
 • de kan brukes for å oppsumere læring
   

1. Skrive seg inn i et tema

En god strategi for å mobilisere elevenes forkunnskaper og forberede dem på et bestemt tema, er å få dem til å skrive seg inn i temaet for undervisninga. Skriveoppgaven kan for eksempel formuleres slik: «skriv alt du kan komme på om…» eller «skriv alt du vet/tror du vet, og alt du vil vite om…» Hvis temaet for undervisninga er islam, så kan en for eksempel be elevene skrive ned alt det de vet om denne religionen i  tre til fem minutter. Dette er en type tekst som egner seg godt for å først dele med en til to medelever og deretter velge ut noe som kan deles med hele gruppa.


2. Oppsummerende skriving

En innledende skriveoppgave kan godt kombineres med oppsummerende skriving. En oppsummerende skriveoppgave kan for eksempel be elevene om å svare på følgende: «Hva har du lagt spesielt merke til?» eller «Hvilke tanker gjør du deg om…?» eller «Er det noe du ikke forstår?» Med en slik skriveoppgave blir elevene tvunget til å reflektere rundt hva de sitter igjen med etter endt undervisningsøkt, og de kan også skaffe seg gode notater til senere bruk.


3. Miniskriving ut fra fagtekst

Mange elever synes det er tungt å arbeide med fagstoff og særlig å skulle ta stilling til og reflektere rundt innholdet. Da kan en kort skriveoppgave med utgangspunkt i et kapittel i ei lærebok eller eventuelt en avisartikkel være til god hjelp. Denne oppgaven kan for eksempel formuleres slik: «Ta utgangspunkt i noe i teksten som du synes er viktig, interessant, merkelig, provoserende, noe du er skeptisk til, noe du ikke forstår» eller «Jeg synes dette er … fordi …» Med en slik formulering må elevene velge ut og grunngi sitt valg, noe som åpner for refleksjon, spørsmål og undring. Dette er en oppgave som både handler om å skrive for å lære, samtidig som det kan være en forberedelse til fagtekstskriving. Elevene kan også bruke tenkeksriving for å definere de fagbegrepene som klassen har jobbet med i timen eller over en periode.


«Regler» for tenkeskriving

 • skriv ned alle tanker
 • umulig å gjøre feil
 • hold blyanten i bevegelse
 • skriv i tre minutter (tiden tilpasses)
 • del med sidemann.
 • del med alle
Til toppen