Støttemateriell fra Udir

Udir har utviklet filmer som støttemateriell til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

I forbindelse med implementering av ny rammeplan for barnehager høsten 2017, har Utdanningsdirektoratet laget flere filmer som kan brukes som støttemateriell. Filmene løfter blant annet fram sentrale temaer som for eksempel de yngste i barnehagen, mestring, samtaler, lek og språkmiljø. 

Gjennom arbeid med fagområdene skal barnehagen skape et godt språkmiljø og legge til rette for at alle barn deltar i aktiviteter som fremmer både sosial og språklig utvikling.

Filmene har også refleksjonsspørsmål som kan brukes som inspirasjon eller som utgangspunkt for samtaler og diskusjon på personalmøter og i foreldresamarbeid. Inspirasjonsfilm

Se inspirasjonsfilmen «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver».

 Film: Samtaler med barn

Forslag til refleksjon og samarbeid

 • Korleis legg vil til rette for å ha samtalar med alle barna?
 • Personalet skal invitere til ulike typar samtalar, jf. rammeplanen? Kva ligg i ulike typar samtaler
 • Korleis kan de signalisere til barn (i ulik alder) at de er tilgjengelege for samtale?

Se filmen «Samtaler med barn».

 Film: Barnehagens fagområder

Forslag til refleksjon og samarbeid

 • I følge rammeplanen danner barnas lek et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Hvordan kommer dette til uttrykk i planer og i løpet av barnehagehverdagen?
 • Hvordan legger vi til rette for undring, utforsking og skapende aktiviteter i arbeidet med alle fagområdene?
 • Hvordan sikrer vi barns medvirkning i arbeidet med fagområdene?
 • Hvordan møter vi barns initiativ i våre planlagte hverdagsaktiviteter?
 • Hvordan sikrer vi progresjon i innholdet og i valg av arbeidsmåter og materialer?

Se filmen «Barnehagens fagområder».

 Film: Mestring i barnehagen

Forslag til refleksjon og samarbeid

 • Monica Seland sier at å kjenne at en lykkes, motiverer til å prøve nye ting, andre ting eller vanskeligere ting. Hvordan legger vi til rette for at barna skal få mestringsopplevelser?
 • Hvordan legger dere til rette for utfordringer og progresjon i det pedagogiske innholdet?
 • Monica Seland sier at utforskning og eksperimentering er grunnleggende når barn skal lære. Når du utforsker og eksperimenterer, så vet du ikke svaret på forhånd. Men du prøver å finne et svar. Hvordan jobber vi med å legge til rette for utforskning og eksperimentering?

Se filmen «Mestring i barnehagen».

 Film: Barnehagens språkmiljø

Forslag til refleksjon og samarbeid

 • I følge rammeplanen skal alle barn få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. Hva innebærer dette?
 • Hvordan legger vi til rette for at alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling?
 • Hvordan er vi språklige forbilder?
 • Hvordan kommer barnehagens arbeid med språkmiljøet til uttrykk i våre planer?

Se filmen «Barnehagens språkmiljø».

 Film: Inkluderende lekemiljø

Forslag til refleksjon og samarbeid

 • Personalet skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer, jf. rammeplanen. Hva slags felles erfaringer og leketema har vi i barnegruppen hos oss? Hvordan kan disse tas i bruk som inspirasjon til inkluderende lek? Trenger vi å skape noen nye felles erfaringer/tema?
 • Fra filmen: Ser man et barn som liker å holde på med mat, så legg til rette for at de får holde på med mat på kjøkkenet eller i lekekroken. Hvordan fanger vi opp barnas interesser?
 • Hvordan bruker vi lokalmiljøet og barnas interesser som utgangspunkt for felles erfaringer?

Se filmen «Inkluderende lekemiljø».

 Film: De yngste barna i barnehagen

Refleksjon og samarbeid

 • Hva legger vi i vennskap mellom de yngste barna? Har vi eksempler?
 • Hvordan observerer vi barnas lek, og hvordan støtter vi opp om det vennskapet som bygges?
 • I rammeplan for barnehagen står det: Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Hvordan legger vi til rette for at de yngste barna får mulighet til å danne vennskap?
 • Filmen fremhever at et «felles vi» er en viktig byggekloss i barns vennskap. Hva legger vi i et «felles vi»? Har vi eksempler på øyeblikk med «felles vi»? Hvordan støttet vi opp, ev. støttet vi ikke opp under det?

Se filmen «De yngste barna i barnehagen».

 


Til toppen