Skriving i samfunnsfag på videregående

I dette undervisningsopplegget skal elevene skrive en drøftende fagtekst om kriminalitet.

I fagteksten skal elevene gjøre rede for én type kriminalitet i Norge og drøfte ulike tiltak for å forebygge denne typen kriminalitet. Skriveprosessen deles inn i ulike faser. 


Fra tenkeskriving til fagtekst

Ifølge læreplanen i samfunnsfag skal elevene blant annet kunne «uttrykkje, grunngje og argumentere for standpunkt, og formidle og dele kunnskap skriftleg». I tillegg skal elevene «formulere problemstillingar og strukturere drøftande tekst med bruk av kjeldetilvisingar». De skal «oppøve kritisk og variert kjeldebruk».  Elevene skal også lære å «vurdere og gjennomarbeide eigne tekstar».

Når elevene skal lære å skrive på samfunnsfagets premisser, er det viktig at læreren er bevisst på hva læreplanen sier om skriving i faget og hva som kjennetegner fagspesifikk skriving i samfunnsfag.

Se videoforedrag om skriving i samfunnsfag.

 

Undervisningsopplegget


 

Denne ressursen er utarbeidet av Linn Maria Magerøy-Grande ved Charlottenlund VGS.

Til toppen