Skriving i matematikk

Det er et krav at elevene skal tilegne seg en faglig skrivekompetanse innenfor matematikk.

Dette er en krevende øvelse som ligger langt unna elevenes hverdagsspråk, samtidig som matematiske problem synes utenkelig å løse uten støtte i ulike former for skriving. Skriving er et viktig verktøy for å lære matematikk, og det er derfor nødvendig å investere tid på eksplisitt skriveopplæring i faget.

Hva er skriving i matematikk?

Revisjonen av Kunnskapsløftet har som hovedmål å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i de gjennomgående fagene engelsk, norsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Beskrivelsen av skriving som grunnleggende ferdighet i matematikk er tydelig på hvilken skrivekompetanse elevene skal tilegne seg gjennom skoleløpet.

Å kunne skrive i matematikk inneber å beskrive og forklare ein tankegang og setje ord på oppdagingar og idear. Det inneber å bruke matematiske symbol og det formelle matematiske språket til å løyse problem og presentere løysingar. Vidare vil det seie å lage teikningar, skisser, figurar, grafar, tabellar og diagram som er tilpassa mottakaren og situasjonen. Skriving i matematikk er ein reiskap for å utvikle eigne tankar og eiga læring. Utvikling i å skrive i matematikk går frå å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk eit formelt symbolspråk og ein presis fagterminologi. Vidare går utviklinga frå å beskrive og systematisere enkle situasjonar med matematikkfagleg innhald til å byggje opp ein heilskapleg argumentasjon omkring komplekse samanhengar (LK06).

Dette innebærer at de kan uttrykke seg faglig relevant ved hjelp av matematisk symbolspråk, tegninger, figurer, tabeller og grafer. Etter hvert skal de også kunne bygge opp en helhetlig argumentasjon rundt komplekse sammenhenger.

Elever lærer elever

Å ta i bruk digitale verktøy er med på å skape en mer praktisk og variert undervisning.Videoen «Volum av sylinder – elever lærer elever» viser hvordan eleven argumenterer for løsningen av en tekstoppgave i matematikk med bruk av flere meningsskapende ressurser som matematisk symbolspråk, verbaltekst og støttetegning. Elevene samarbeider (parvis) om å lage instruksjonsvideoer på ulike temaer som de andre elevene kan se på skolens læringsplattform. Filmene lages med enkle kameraer eller mobiltelefon, og gjøres tilgjengelig for medelever på nett og blir brukt som forberedelse til undervisning, repetisjon eller som leksehjelp. Lærer og medelever er reelle mottakere for disse videoene. Dette gjør oppgaven meningsfull og relevant, noe som i sin tur motiverer for ekstra innsats.

Når elevene skal instruere andre, er det helt nødvendig at de gjør stoffet til «sitt eget». Gjennom småvideoene får elevene synliggjort sine reelle kunnskaper i matematikk og dette blir derfor en god arena for underveisvurdering. Læreren får et tydelig innblikk i elevenes faktiske forståelse, og han kan dermed koble seg på elevenes læringsprosesser og gi konkret støtte og veiledning ut fra elevenes behov og ståsted. Med andre ord; arbeidet med disse videoene gir læreren verdifull informasjon og støtte til å drive tilpasset opplæring i faget. Samtidig har elevene god støtte i hverandre gjennom hele arbeidsprosessen, fra førskrivingsfase til ferdig produkt.

Mange elever, og især minoritetsspråklige elever, har behov for å avklare begrep og faguttrykk. I denne konkrete oppgaven ser vi hvordan eleven kobler hverdagsuttrykket «glassrør» til fagbegrepet «sylinder». Denne begrepsavklaringen er helt nødvendig for å kunne løse oppgaven med henblikk på formel for volum av sylinder. Samtidig støttes begrepsavklaringen med en tegning  for å uttrykke at algoritmen han benytter i volumberegningen, gjelder generelt for alle sylindre,og ikke bare i denne konkrete oppgaven.

I tillegg til regning, er også de andre grunnleggende ferdigheten integrert i én og samme oppgave:

  • Eleven må ta i bruk lesestrategier for å tolke oppgaven og avklare fagbegreper.
  • Eleven må ta i bruk det muntlige språket for å forklare hvordan han tenker.
  • Eleven må uttrykke seg skriftlig på en presis og relevant måte innenfor matematikkfaget.
  • Eleven må ta i bruk digitale verktøy for å presentere løsningen.
Til toppen