Hva er skriving i engelsk?

Det viktig at man allerede på barnetrinnet får erfaring i å skrive ulike sammenhengende tekster i engelsk.

«Å lære å skrive er en av de viktigste ferdighetene elevene tilegner seg når de lærer et fremmedspråk» (Sandvik, 2012, s. 154).

I Kunnskapsløftet er skriving som grunnleggende ferdighet i engelsk definert slik:

Å kunne skrive i engelsk er å kunne uttrykke ideer og meninger på en forståelig og hensiktsmessig måte ved å bruke det engelske skriftspråket. Det betyr å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og som har god struktur og sammenheng. I tillegg er skriving et redskap for språklæring. Utvikling av skriveferdigheter i engelsk innebærer å lære rettskriving og utvikle et økende repertoar av engelske ord og språklige strukturer. Videre innebærer det å utvikle en allsidig kompetanse i å skrive ulike typer generelle, litterære og faglige tekster på engelsk ved bruken av uformelt og formelt språk, tilpasset formål og mottaker.

I denne ressursen finner du ulike tips til hvordan man kan jobbe med skriving i engelsk på mellomtrinnet.

Tenkeskriving

Tenkeskriving er en utforskende form for skriving. Formålet med tenkeskriving er at skriveren skal få alle tanker ned på «papiret» uten å tenke på sjangerkrav, rettskriving og form. Det er det som gjør denne skrivingen spesielt velegnet for skriving i engelsk.

Tenkeskriving kan for eksempel brukes som:

 • introduksjon til nytt tema
 • oppsummering av tema
 • utgangspunkt for samtale i klassen/gruppa
 • som igangsetter for skriving av lengre tekst
 • bearbeide tanker og følelser
 • for å få til hyppige skriveaktiviteter
 • læringslogg


Å skrive gjenfortelling/sammendrag

Å skrive gjenfortelling og sammendrag fra tekster er en fin måte for elever å øve seg på å skrive sammenhengende tekster på engelsk. For at elevene skal få trening i å formulere egne setninger er det viktig at de legger bort teksten de skal skrive sammendrag fra. Ved for eksempel å skrive nøkkelord fra teksten kan disse ordene brukes som støtte når de skal skrive sammendraget. Ved å velge tekster på elevenes nivå er dette noe alle elever mestrer. Det er også svært viktig at elevene får skrive fritt uten å tenke for mye på rettskriving. Eventuelle feil kan rettes opp gjennom en språkvask av teksten til slutt, gjerne ved bruk av ordbok!


Modelltekster

Ved å bruke modelltekster i skriveundervisninga bygger man stillaser rundt elevenes skriving. Disse stillasene kan være avgjørende for at elever som strever skal lykkes med skriving. Ved skriving av engelske tekster er modelltekster svært god støtte. Engelske billedbøker for barn egner seg godt som modelltekster i engelskundervisningen. Tekstene er ofte korte og har et mønster og en struktur som elevene klarer å gjenkjenne og dermed bruke i egen skriving. Læreboktekster kan også brukes som modelltekster. De er som regel korte og kan være nivådifferensierte. Teksten "Ian's room" er hentet fra Stairs 6.

Eksempel på bøker som kan brukes i undervisningen:

 • «The Bad-Tempered Ladybird» (Eric Carle)
 • «The very hungry caterpillar» (Eric Carle)
 • «Eat Your Peas» (Kes Gray & Nick Sharratt)

 

Å skrive fagtekster 

I læreplanen i engelsk finner du hovedområdet kultur, samfunn og litteratur. Innenfor disse områdene vil du finne mange temaer som kan engasjerer elevene og motivere dem til å skrive egne tekster. Mange elever trenger mye støtte når de skal skrive fagtekster på engelsk. Her er det viktig at det bygges stillaser rundt elevenes skriving. Stillaser i denne sammenhengen kan være samtale om teksten de skal skrive, modelltekster, skriverammer med setningstartere, ulik hjelp til ordvalg og setningsoppbygging, struktur og samskriving i par eller grupper. Her er det også viktig å kommunisere til elevene at språkvasken tas helt til slutt i skriveprosessen.

Tema som finnes i lærebøkene som egner seg til skriving av fagtekst:

 • ulike tema i forbindelse med arbeidet med engelskspråklige land som Australia, New Zealand, Sør-Afrika, eller Canada
 • konflikten i Nord-Irland
 • høytider i engelskspråklige land
 • kjente karakterer og tekster i engelskspråklig litteratur som Robin Hood, Narnia eller Roald Dahl
 • beskrive et dyr eller kjente personer
 • naturkatastrofer som tsunami eller «earthquakes»
 • kjente oppdagelsereisende som  Dr. Livingstone eller Captain Cook
 • selvvalgte erfaringsnære tema som familie, venner, hobbyer, kjæledyr osv.

 

Å skrive skjønnlitterære tekster 

Å skrive skjønnlitterære tekster på engelsk kan være en krevende oppgave for mange elever. Hvis man ønsker at elevene skal mestre dette er det helt avgjørende at de får god støtte underveis i form av stillaser som for eksempel modelltekster og skriverammer (på engelsk).


Å skrive overbevisende/argumenterende tekster

Argumenterende tekster egner seg godt som modelltekster når elever skal skrive på engelsk. En argumenterende tekst kan ha et fast mønster som gjør at det blir enklere for elevene å strukturere sin egen tekst ved bruk av for eksempel en skriveramme eller en interaktiv skriveramme.

 

Å jobbe med ord og begrep

Den tradisjonelle gloseprøven er vanlig i de aller fleste norske klasserom. En ulempe med denne prøveformen er at den ikke viser om elevene klarer å bruke nye ord og begrep aktivt og funksjonelt når de snakker, leser og skriver engelsk. Et alternativ kan være at elevene jobber i par der de gjennom ulike aktiviteter må bruke glosene aktivt både muntlig og skriftlig.

 

Begynneropplæring

Kunnskapsløftet sier at elevene etter 2. årstrinn skal kunne eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, utrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. Det kan være hensiktsmessig å starte med å la elevene skrive ulike lister. Her vil ordkort med bildestøtte kunne være en god hjelp i skrivingen. De kan for eksempel skrive handlelister, ønskelister, lister over dyr, klær og lister over ulike rom eller gjenstander vi finner i huset Å gi elevene ulike former for startsetninger som de selv skal avslutte er også en fin inngang til skriving i engelsk. Elevene kan lage sine egne bøker hvor de kan få startsetninger som støtte. Modelltekster og sanger kan også være en god ramme for elevenes skriving. For de yngste skriverne som skal lære seg et nytt språk er det viktig at de får eksperimentere og utforske. Her er det med andre ord ingenting som heter rett eller galt. Læreren må legge til rette for ulike og varierte skriveaktiviteter, slik at elevene får et mangfold av erfaringer i å bruke det engelske språket. 

 

 

Til slutt

Når elever lager digitale fortellinger i språkfagene, er det en rik anledning til å jobbe med ulike områder innenfor faget. Vi vil også anbefale at dere ser på Fremmedspråksenteret sine sider, der finner dere ressurser til alle fremmedspråkene.

Sandvik, L. V. (2012). Skrivekompetanse i fremmedspråk – hva innebærer det? Norsk Pedagogisk Tidsskrift. (2), s. 154–165.

Til toppen