Skrivesenterets mandat

Formål: Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal bidra til økt kvalitet i skriveopplæringen. Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten skriving. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen og grunnopplæringen.

Skrivesenterets oppgaver

Implementering og bruk av Læreplanverket, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og nasjonale satsinger, blant annet innenfor kvalitetsutvikting, vurdering og kompetanseutvikling, skal være sentralt i arbeidet ved senteret. Virksomheten skal være knyttet til de overordnede målene i sektoren i et langsiktig perspektiv.

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving som grunnleggende ferdighet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning. Virksomheten skal være landsdekkende. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling av resultater fra forsking og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert og skal støtte skoler og skoleeiere med kunnskapsbasert materiale om god praksis. Senteret skal ha kontakt med relevante nasjonale fagmiljøer og være orientert om internasjonal utvikling.

Senteret skal ta initiativ til og gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til fagdidaktisk virksomhet i samarbeid med skoleeiere og universitets- og høgskolesektoren/lærerutdanningen. Senteret skal bistå høgskoler og universiteter i deres innsats for å realisere nasjonale satsinger som fremmer kompetanseutvikling i grunnopplæringen.

Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester i arbeidet med å realisere den nasjonale utdanningspolitikken innen sitt ansvarsområde.

Senteret skal være en ressurs og en samarbeidspart for de andre nasjonale sentrene, lærerutdanningen og andre aktører i arbeidet med å styrke skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag.

Senteret kan påta seg eksternt finansiert virksomhet, inklusiv forskning, innenfor mandatet for senteret. Men forskningsvirksomheten skal ikke finansieres gjennom senterets grunnbevilgning.

Vi skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.

Skrivesenterets målgrupper

Lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene er de sentrale målgruppene for senterets virksomhet. Senteret skal bistå UH-sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling.

Organisering

Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Senteret er administrativt lagt til Høgskolen i Sør-Trøndelag med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 1-4 fjerde ledd. Gjennom en egen samarbeidsavtale skal høgskolen med sin administrative tilrettelegging bidra til at senteret virkeliggjør sitt mandat og utfører sine oppdrag.

Senteret skal ledes av en senterleder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten.

Senteret kan oppnevne en faglig referansegruppe som kan gi råd og støtte til senterlederen i realiseringen av mandat og årlige oppdragsbrev. Referansegruppen kan også gi råd om faglige og didaktiske spørsmål innen skriveopplæring og skriveforskning.

Styring

Styring av senteret skjer gjennom toårige oppdragsbrev. Det skal være styringsmøter to ganger i året, eventuelt flere ved behov. Senteret mottar årlig en grunntildeling fra Utdanningsdirektoratet for å utføre oppgaver som er beskrevet i mandatet og oppdragsbrevet. Senteret kan få tildelt særskilte oppgaver som enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen eller gjennom tilleggsbevilgninger.

Utdanningsdirektoratet skal godkjenne årsrapporten og regnskapet. Direktoratet skal videre godkjenne årsplan og budsjett for hvert år. Senteret må være forberedt på å utarbeide status og situasjonsrapporter når Utdanningsdirektoratet ber om det. All kommunikasjon til nasjonale utdanningsmyndigheter skal gå via Utdanningsdirektoratet.

Til toppen