Skriveopplæring på tvers av fag

I skriveopplæringa på Trondheim Katedralskole har lærerne en felles plan for hvordan elevene skal utvikle seg som skrivere. 

Kunnskapsløftet definerer lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag, noe som innebærer at lærere i alle fag blir skrivelærere. Dette innebærer et nytt syn på skriveutvikling der det dreier seg om å erobre et stadig større repertoar av ulike sjangrer i ulike fag, og det forutsettes at lærerne samarbeider om å hjelpe elevene med dette. Egne erfaringer fra skolefeltet og evalueringer av Kunnskapsløftet (for eksempel «Kunnskapsløftet – tung bør å bære?») viser at denne omfattende intensjonen i læreplanen ikke er implementert. Vi tror dette skyldes både mangelfull innsikt og kommunikasjon på tvers av de ulike tekstkulturene som eksisterer side om side i skolen, men også manglende kompetanse om hvordan en systematisk kan jobbe for å bedre elevenes skrive- og leseferdigheter.

Trondheim Katedralskole fikk innvilget midler til å drive et FoU-prosjekt for skoleåret 2011-2012. Prosjektet har arbeidet målrettet og systematisk med skriving som grunnleggende ferdighet. Elevene har møtt lærere i forskjellige fag med en felles forståelse for skriving. I en VG3-klasse var blant annet alle lærerne i fellesfagene med i prosjektgruppen. Prosjektgruppen har bestått av lærere med ulik fagbakgrunn.

Et sentralt mål i prosjektet var å bidra til kompetanseheving om skriveopplæring på tvers av fag.

Et sentralt mål i prosjektet var å bidra til kompetanseheving om skriveopplæring på tvers av fag. Prosjektet fikk derfor innvilget støtte til to samlinger. Den første samlingen med eksterne forelesere fra UiO og representanter fra Nadderud Vgs (Nadderudprosjektet) ble avholdt i Oslo våren 2011. Våren 2012 var prosjektgruppen i Bergen og diskuterte erfaringer og arbeidet med prosjekt- og fagrapportene. Elevene har blitt fulgt opp gjennom hele skoleåret og lærerne har hatt timeplanlagte møter omtrent hver 14. dag.

Faglig bakgrunn
Skriftliggjøringen av samfunnet har ført til at utdanningssystemer både nasjonalt og internasjonalt har fattet ny interesse for skrive- og leseopplæring. OECDs DeSeCo-dokument (Definition and Selection of Competencies) peker på noen grunnleggende ferdighetene som må ligge til grunn for å tilegne seg kunnskap. Fokus på denne typen ferdigheter (såkalte Key Competencies) betyr at skriving har en funksjon utover det å dokumentere hva en har lært. Utviklingen av avansert skrivekompetanse er grunnleggende for deltakelse i det skriftliggjorte samfunnet vi lever i.

I prosjektet vårt, «Skriving på tvers av fag», har vi fokusert på aktiv skriveopplæring på tvers av fag. Gjennom kompetanseheving i skriveopplæring har prosjektet hatt som mål å utvikle en praksis der skriving blir sett på som en måte å lære på og å utvikle kunnskap. Prosjektgruppa har aktivt gitt elevene skrivestrategier de kan bruke i hele skriveprosessen: før de skriver, mens de skriver og når de reviderer. Prosjektgruppens sammensetning av lærere fra mange ulike fagområder speiler hvordan skriveopplæring er løftet ut av norskfaget og inn i andre fag.

Prosjektledere
Jon Arne Ormbostad og Camilla Bratsberg Øye

Trondheim Katedralskole tar sikte på å spre den kunnskapen som prosjektet har generert. Her finner dere eksempler på gode undervisningsopplegg med fokus på skriving i ulike fag.

Til toppen