Å skrive sammendrag i engelsk

Hvem var William Shakespeare?

Når elevene skal skrive sammendrag av en tekst får de trening i å trekke ut det sentrale i teksten. I denne ressursen vil vi beskrive hvordan en femteklasse jobbet med en tekst som omhandlet den kjente forfatteren William Shakespeare.

      

Bakgrunnskunnskap
Som en innledning til emnet ønsket læreren å finne ut om elevene hadde kjennskap til den berømte forfatteren fra før. Elevene fikk snakke sammen to og to før de delte det de hadde snakket om i plenum. Før en slik samtale kan det være et godt grep å la elevene tenkeskrive om emnet. Etter å ha satt elevene på sporet om hva timen skulle handle om, gikk læreren gjennom læringsmålene med elevene.

Mål for økta:

  • lære om den verdensberømte forfatteren William Shakespeare
  • lese og oversette en tekst
  • finne nøkkelord/sentrale ord
  • lære å skrive sammendrag

Modellering
Deretter leste læreren en modelltekst som hun selv hadde skrevet. Elevene fikk i oppdrag å følge med på sitt ark. Vanskelige ord ble forklart. Lærern modellerte hvordan hun fant nøkkelord i det første avsnittet, og ved hjelp av disse nøkkelordene skrev hun et sammendrag sammen med elevene. Deretter var det elevenes tur til å gjøre det samme med resten av teksten.

Samlesing og samskriving
Læreren ønsket at elevene skulle samarbeide både når de leste, oversatte, fant nøkkelord og skrev sammendraget. Under et slikt samarbeid foregår det mye læring. Læringsparet må snakke sammen om begrepene i teksten, hva de betyr og hvorfor akkurat disse ordene skal velges ut. Under samskriving av sammendraget må de også ta flere valg og argumentere for disse.
 

To og to elever leste og oversatte  resten av teksten for hverandre. Underveis i lesinga fant de nøkkelord, som de skrev på post it-lapper. Skriveparene brukte så nøkkelordene til å skrive sitt eget sammendrag av teksten i ei skriveramme med illustrasjoner som støtte. Originalteksten la de bort når de skrev sammendraget.

   

Oppsummering og avslutning
I avslutningen av økta leste elevene sammendragene sine høyt for klassen. Timen ble avsluttet med at klassen vurderte om de hadde nådd de målene som ble satt for timen.

Ressursen som er beskrevet her viser hvordan både lesing, skriving og muntlighet er sentrale og integrerte elementer i læringsprosessen. Selv om teksten som var utgangspunkt for sammendraget var krevende for mange elever opplevde alle elevene mestring fordi læreren modellerte og veiledet dem gjennom prosessen. I tillegg var elevene en støtte for hverandre i samskrivingen. Alle elevene nådde målet, men på ulikt vis.

Vedlegg:

Modellteksten
Skriveramme som det også kan være aktuell å bruke

Dette undervisningsopplegget er gjennomført av Katrine Domaas ved Ila skole i Trondheim.

Til toppen