Skriv! Les! 2017

Andre utrop til konferansen Skriv! Les! 2017

Konferansen Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy blir arrangert for fjerde gang 9. - 11. mai 2017. Konferansen blir arrangert i Trondheim på NTNU, campus Moholt.

 

Hovedforedrag

Judith Langer (University at Albany)

Thorkild Hanghøj (Aalborg Universitet)

Joke Dewilde (Universitetet i Oslo)

Jesper Bremholm (Aarhus Universitet)

 

Om konferansen

På konferansen ønsker vi å presentere ny nordisk forsking på lesing, skriving og literacy.

Vi ønsker forskingsbidrag på områder som belyser lesing, skriving og literacy med utgangspunkt i ulike perspektiver:

 • Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i fag
 • Lesing og skriving i ulike domener i og utenfor skolen
 • Vurdering og kartlegging av lese- og skriveferdighet
 • Lesing og skriving i et andrespråksperspektiv
 • Vansker med lesing og skriving
 • Lesing og skriving i et livsløpsperspektiv
 • Samtale om tekster
 • Lesing og skriving av multimodale tekster
 • Lese- og skrivedidaktikk
 • Lesing og skriving av multiple tekster
 • Tidlig innsats
 • «Critical literacy»-perspektiv på lesing og skriving
 • Tidlige lese- og skriveaktiviteter
 • Språkstimulering i barnehagen

 

På konferansen vil det være tre ulike presentasjonsformater:

 1. Paper-presentasjoner: 20 min presentasjon + 10 min diskusjon.
   
 2. Poster-presentasjoner: en plakat i A1 eller A0-format som er strukturert på samme vis som et abstrakt, men som også kan inneholde grafiske element. Den som presenterer gir et fokusert sammendrag for interesserte, og svarer på spørsmål.

  Phd-stipendiater og andre som arbeider med doktorgradsprosjekter, oppfordres til å presentere prosjektet sitt i en poster. På konferansen vil poster-sesjonene få en sentral plass i programmet, med tanke på at forskningsfellesskapet skal få oversikt over pågående phd-prosjekt i Norden. Poster-presentasjonen er en fin måte å presentere og diskutere et prosjekt som er i startgropen, og det kan gjerne komme i tillegg til et paper for dem som er kommet lenger i løpet.
   
 3. Symposium: Fire til seks presentasjoner innenfor et felles tema med diskusjon og opponent/kommentator til slutt (120 min). Etablerte forskere blir oppfordret til å ta initiativ til symposium. De enkelte bidragsyterne i symposiet kan levere eget abstrakt som registreres som symposium i portalen for innsending av abstrakt. Det er også mulig å levere et abstrakt som omtaler symposiet som helhet.
   
 • Alle abstract vil anonymiseres for vurdering av to fagfeller.
 • Abstrakt skal leveres HER.
 • NB: Ny frist for innsending av abstrakt er 5. januar 2017.
 • Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.
   

Abstraktet skal inneholde maksimum 350 - 500 ord og skal ha følgende oppsett:

 1. Tittel
 2. Forfatter(e)
 3. Forskningsemne
 4. Teoretisk rammeverk
 5. Metodologi/forskingsdesign
 6. Forventa konklusjoner/funn
 7. Relevans for forskingsfeltet

Tilbakemelding på innsendte abstrakt kommer før 1. februar 2017. Påmelding til konferansen åpnes 1. februar 2017.

Frist for påmelding 1. mars 2017!

 

Skriv!Les! har som overordnet formål å skape og konsolidere en møteplass for nordiske forskere som arbeider med lesing, skriving og literacy. Som arrangører av denne konferansen vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre bidragsytere til konferansen til å søke publisering av konferansebidrag i det nye tidskriftet Nordic Journal of Literacy Research. Dette tidsskriftet springer ut av behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og ønsker konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformat velkommen. Det er en avgift for publisering i tidsskriftet, som i de fleste tilfeller vil dekkes av universitetenes og høyskolenes publiseringsfond. I tilfeller der det ikke finnes slike ordninger, kan det søkes til sentrene om å få dekket kostnadene for aksepterte artikler basert på konferanseinnlegg til Skriv! Les! Dette tilbudet gjelder for artikler som blir levert til tidsskriftet innen 15. oktober 2017. 

 

Til toppen