Videorespons og skjermfilming

Videorespons kan være en nyttig responsmetode å ha i repertoaret sitt. Videorespons er ofte fokusert, målrettet og tidseffektiv. Skjermfilming kan i tillegg brukes på mange måter, i ulike fag. Her viser vi deg hvordan du kommer i gang!

Videorespons filmer både elevens tekst og lærerens muntlige og skriftlige kommentarer på teksten, noe mange elever opplever som nyttig når de skal revidere tekstene sine. Responsmetoden støtter seg på prinsippene for funksjonell respons på elevarbeid: Responsen kan gis mens eleven er underveis i arbeidsprosessen og den inngår i en dialog med eleven. Kombinasjonen av lærerens skriftlige og muntlige kommentarer kan sikre at eleven får en god forståelse av hva han skal jobbe videre med og hvordan han skal gjøre det. Dette kan være spesielt hensiktsmessig for elever med norsk som andrespråk. Formatet inviterer til å ta tak i det viktigste eleven trenger å jobbe videre med for å forbedre arbeidet sitt, noe som kan være motiverende og læringsfremmende på både kort og lang sikt. 

Skjermfilming er et begrep som favner flere områder og formål enn videorespons, som ofte knyttes til elevtekster. En skjermfilm fungerer som god dokumentasjon, både på elevens arbeid og på vurdering knyttet til elevarbeidene. Vurderingen kan være formulert som underveisvurdering eller som mer oppsummerende kommentarer til et avsluttet arbeid. Kommentarene kan også være formulert som framovermeldinger om hva eleven skal arbeide spesielt med videre.

 

Skjermfilming kan også brukes i undervisningen, av både lærere og elever. Mange skjermfilmingsprogram egner seg godt for å lage opplegg med omvendt undervisning, såkalt "flipped classroom". Slike opplegg kan utformes som kommenterte presentasjoner med bruk av program som PowerPoint eller Prezi. Tekster som ligger tilgjengelig på nett kan kommenteres og bearbeides som eksempeltekster. Her ligger det også mange muligheter for elevene, som kan arbeide på liknende måter med både muntlige og skriftlige kompetansemål i ulike fag. 

Systematisk arbeid med å utvikle elevenes skrivestrategier og revisjonskompetanse kommer fram som en tydelig forventning i læreplanen til mange fag gjennom hele skoleløpet. Skjermfilming kan brukes som en metode for å arbeide mot dette målet, hvor skjermfilming kan gi et unikt innblikk i hva slags skrivestrategier elevene tar i bruk og hvordan tekstene revideres.

DEMONSTRASJONSVIDEO 

I denne skjermfilmen sier vi noe om programvare og hvordan du kommer i gang. I tillegg viser vi mer om hvordan skjermfilm kan brukes både i og utenfor klasserommet. Filmen egner seg til bruk ved felles kompetanseheving i personalet, for eksempel i faggrupper/team.

Eksempel på

Flipped classroom

Instruksjon flipped classroom

Videorespons på innhold

Videorespons på struktur

Videorespons på språk

Eksempeltekst - gjennomgang

Til toppen