Seasons and Holidays

Hvordan feires jul i USA?
Hva er Thanksgiving?
Når har de sommerferie i England?

Å lære om kultur er en viktig del av engelskfaget. Gjennom å sammenligne andre lands kultur med den norske kulturen, får vi bedre forståelse for andres tradisjoner og vi får kunnskap om hvorfor vi gjør ting på en bestemt måte i Norge.

I denne oppgaven skal elevene gå i dybden og ta for seg en høytid eller en årstid, og fortelle om hvordan det er i England eller USA. Man kan sammenligne med tradisjoner i Norge, og noen kan skrive om hvordan det er i Norge. På den måten kan man tilpasse til elevenes nivå. Prosessen skal munne ut i en «flipp-bok». I LK20 i engelskplanen etter 7. årstrinn skal elevene "utforske levemåter og tradisjoner i ulike samfunn i den engelskspråklige verden og i Norge, og reflektere over identitet og kulturell tilhørighet".

Dette undervisningsopplegget i engelsk passer for elever på mellomtrinnet. Det er naturlig at det gjennomføres i en periode der man har jobbet en del med årstider og høytider i forkant. På den måten sikrer man at elevene har noe kunnskap om emnet. Det er likevel viktig at vi hjelper elevene til å aktivere forkunnskapen de har, om høytiden eller årstiden som de skal fordype seg i. Det skriftlige arbeidet skal presenteres i en bok.

Førskrivingsfase

Målet med førskrivingsfasen er at man skal aktivere elevenes forkunnskaper og hjelpe elevene til å finne ut hva de ønsker å skrive om. Her er det valgt å ha en muntlig idemyldring i klasserommet. Eksempel på spørsmål som lærer kan stille er: Hvilke årstider har vi? Hvilke høytider vet vi om? Er det en høytid eller en årstid dere er spesielt nysgjerrig på? Er det noe dere vet mye om fra før?

Sorter gjerne innspillene i kolonnene “Seasons” og “Holidays” på tavlen. 

Seasons Holidays

Summer

Winter

Autumn

Spring

Christmas

Easter

Thanksgiving

National day (4th of July)

I det videre arbeidet kan elevene ha behov for veiledning og støtte. Her kan det være formålstjenlig at lærer viser fram en modelltekst på tavlen.

What to Wear on Halloween

Halloween is a scary night. People put on scary costumes. They dress opp like skeletons, witches and vampires. The children paint their faces with scars and bloody lips. Some people buy expensive costumes at the store, and some people make the costumes out of an old sheet. The purpose is to look scary.

Lærer leser teksten sammen med elevene og samtaler om hvordan den er bygd opp. Hvilke ord er typiske Halloween-ord og hvilke ord kunne vært byttet ut med andre ord? Neste steg er at elevene skal skrive sin egen tekst om en høytid eller en årstid. Elevene grupperes etter hvilket tema de har valgt. Dette kan for eksempel gjøres ved å dele opp tavla i flere felter, en for hver årstid eller høytid som kom frem under idémyldringen. La elevene skrive navnet sitt på en post-it lapp, og plasser lappen på tavla i for eksempel feltet for "Summer". De som har valgt samme tema jobber sammen.

Gruppa skal sammen lage en ordbank med nyttige ord som omhandler deres årstid eller høytid. På den måten får alle elevene en ordbank i boka si, til hjelp i det videre skrivearbeidet.

Skrivefase

I første del av skrivingen kan det være fint å la elevene jobbe sammen to og to. Å samarbeide om å skrive en tekst fører til økt bevissthet om hva vi gjør når vi skriver. Samtidig er samskriving en god strategi for å skape motivasjon og mestring i skriveoppgaven.

Læringsparene får utdelt en skriveramme med startsetninger. Slike rammer kan hjelpe elevene til å strukturere innholdet i tekstene de skriver.

Etter at elevene har fylt ut skriverammen, får de respons fra læreren på innholdet i skriverammen. Hvordan samsvarer innholdet i skriverammen med det som var oppgaven? Hvordan er setningene bygd opp? Brukes de samme ordene ofte? For eksempel “In the summer…”. Er det enkelte ord som forventes at skal skrives riktig? For eksempel I med stor bokstav. Når innholdet i skriverammen er godkjent, starter skrivingen av selve teksten. Her kan man velge om man vil la elevene fortsette å samskrive to og to, eller om de skal skrive individuelt. Lærer modellerer hvordan hvert punkt i skriverammen blir et avsnitt i teksten. Boken lages ved at man tar fem fargede ark i to ulike farger. Arkene legges annenhver i ulik farge. Arkene klippes opp slik at det lengste arket ligger nederst og det korteste øverst. Boka stiftes sammen i toppen. På det øverste arket skrives årstiden eller høytiden som tittel, og på hver «flipp» skrives overskriften for avsnittet. Det er plass til fire avsnitt, så her må elevene velge hva de ønsker å ha med fra skriverammen. Alternativet er å lage en bok med flere ark.

Presentasjon

Elevene går sammen i grupper, som er sammensatt slik at ulike tema er representert. Elevene presenterer sin bok for de andre. På den måten får elevene innsikt i de andre temaene. Til slutt henges bøkene opp i klasserommet, slik at de kan brukes og leses.• Skriveramme

Til toppen