Å se film med filmbriller

Å jobbe med film oppleves gjerne som motiverende for mange elever på ungdomstrinnet.

Elevene ser mye film i fritiden sin, men for at eleven skal oppøve kunnskap om filmmediet er det likevel nødvendig at læreren modellerer for elevene hvordan en film kan ses med «filmbriller» på. Lærer og elever trenger å utvikle et felles språk til å snakke om film, slik at de kan kommunisere om det de ser gjennom brillene.

I denne ressursen følger vi et undervisningsforløp der elevene lærer om dramaturgi, relevante fagbegrep og hvordan de kan gjøre en filmanalyse. Ressursen er relevant i fagene norsk og medier og informasjon på ungdomstrinnet, men kan med tilpasning også brukes i norsk og medier og kommunikasjon på videregående. Det er viktig at læreren leder elevene gjennom arbeidsprosessene og viser fram hvordan ulike virkemidler bygger opp under handlingen i filmen. En slik tydeliggjøring hjelper elevene til å kunne analysere det de ser og gir i neste omgang elevene en viktig kompetanse som de har bruk for dersom de skal lage egne filmer.

Ved å se film blir elevene bedre rustet til å lese filmspråket, slik at filmen får en verdi ut over det rent underholdningsmessige

                                                                                                                                                                                                      www.ndla.no

 

Å se film med bestilling


I det følgende skisserer vi hvordan en kan jobbe med filmen «Tuba Atlantic». «Tuba Atlantic» er en norsk kortfilm fra 2011. Kortfilmer egner seg godt når elevene skal utvikle kunnskap om virkemidler og dramaturgi. De byr gjerne på de samme elementene som lengre spillefilmer, men i en mer komprimert utgave. Dette opplegget har overføringsverdi til arbeid med andre filmer, både korte og lange.


Første filmvisning

Ved oppstart av filmvisningen gir læreren følgende bestilling til elevene:

 • Hvilken historie fortelles?
 • Hvilke lyder hører du?

Etter at filmen er sett, er det lurt å legge til rette for bearbeidelse og refleksjon rundt innholdet i filmen. Her kan arbeidsmåtene veksle mellom tenkeskriving, læresamtaler og klasseromsdialog.
 

Hjelpespørsmål som kan benyttes i dialogen eller som utgangspunkt for tenkeskriving:

 • Hva handler denne filmen om? Hva er temaet?
 • Hvordan kan vi beskrive karakterene i filmen: Hvem er Oskar? Hvem er dødshjelpen? Hvordan utvikler forholdet seg mellom dem? Når oppstår det et vendepunkt i forholdet/ når kommer de nærmere hverandre? Hvordan vet vi at Oskar setter pris på Inger? Hva lærer Inger av Oskar?
 • Hvorfor har ikke Oskar og broren snakket sammen på 30 år? Hvordan vet vi at Oskar vil snakke med broren sin?


Når læreren leder klasseromsdialogen, er det viktig at han bruker fagbegrep fra filmfaget. Begrep som anslag, dramaturgi, tema, karakterer og lydbilde forklares og knyttes til den konkrete handlingen i filmen. Det kan være lurt å samle fagbegrepene i en ordbank som henger godt synlig for elevene.
 

Andre filmvisning

Klassen ser filmen på nytt, men denne gangen med innlagte stopp underveis. Filmen stoppes og gjennom den påfølgende lærerstyrte samtalen i klassen, settes det fokus på hvordan de ulike virkemidlene benyttes til å fortelle historien. Filmspråket tas hele tiden aktivt i bruk i dialogen med elevene.

Forslag til filmstopp underveis

Se de to første scenene:

 • Hvilket anslag har filmen? Hvilken stemning setter været? Hvilke frampek finnes i åpningsscenen?
 • Hva vet vi om Oscar så langt?

Se de neste scenene (fram til 7.20 min):


 

 • Hvilken stemning skaper musikken etter legebesøket?
 • Hva viser kalenderen?
 • Hvilken rolle spiller tubaen i filmen?
 • Hvem er Inger? Og hvordan er forholdet mellom henne og Oscar så langt? Hvilken prøve settes Inger på?
 • Hva vet vi om Oscar og broren så langt?

Slik kan læreren fortsette med innlagte stopp. I dialogen med elevene er det hensiktsmessig å løfte fram hvilken rolle følgende elementer spiller i filmen:

 • Hvilken rolle spiller været?
 • Hvilken rolle spiller måkene?
 • Hva viser at tida for døden nærmer seg?
 • Kameravinkler og kameraføring
 • Lyd
 • Andre virkemidler
 • Symbolikk
 • Utvikler karakterene seg?


Å skrive med bestilling

Elevene får i oppdrag å skrive en filmanalyse av filmen «Tuba Atlantic» som skal publiseres på klassens/gruppas nettavis.

Læreren presenterer en skriveramme for filmanalyse for elevene. Det er fint om lærer og elever fyller ut skriverammen sammen. På denne måten kan læreren modellere hvordan skriverammen kan benyttes. Elevene bør også få anledning til å arbeide med modelltekster som de kan bruke som inspirasjon og modell for egen skriving.
 


 

Her kan du laste ned skriverammen for filmanalyse

En annen relevant skriveoppgave vil være å la elevene skrive filmanmeldelser til nettavisa. De kan enten skrive en anmeldelse av «Tuba Atlantic», eller de kan skrive anmeldelser av nye ungdomsfilmer.


Tips til deg som skal skrive filmanmeldelse

 1. Merk deg hovedtrekkene i handlingen.
 2. Hva gjør historien bra?
 3. Hvordan er skuespillerne?
 4. Er det noen klare paralleller til andre filmer?
 5. Har filmen eller regissøren noen særpreg?
 6. Formuler på et tidlig stadium en konklusjon som blir sentral i anmeldelsen.
 7. Pass på så du ikke spolerer avslutningen eller røper for mye av handlingen i anmeldelsen.

– Birger Vestmo, Filmpolitiet, NRK

 


Andre relevante ressurser:

Til toppen