All about Scotland

Mange elever på mellomtrinnet kan mye om England og London. Men hvor mye vet de egentlig om Skottland?

De fleste lærebøker i engelsk på mellomtrinnet tar for seg De britiske øyer. Mange elever har erfaring med landene der, både gjennom reiser, fotball og internett. I Kunnskapsløftet er det mål etter 7. trinn at elevene skal fortelle om steder og personer fra engelskspråklige land. De skal skrive sammenhengende tekster på engelsk og de skal kunne noe om levesett i ulike engelskpråklige land. Denne ressursen viser hvordan det å fordype seg i arbeid med et land, kan munne ut i en liten bok.


Formål

I denne oppgaven skal elevene lære om Skottland. De skal få innblikk i kulturen og lære fakta om landet. Elevene skal øve på å finne frem til relevant informasjon og de skal bygge opp en helhetlig tekst på engelsk.


Førskrivingsfase

Før skrivingen tar til må vi jobbe med temaet på ulike måter. Skottland er nok ikke det første man snakker om når man jobber med De britiske øyer i klasserommet. Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er at elevene vet en del om Storbritanina fra før.


Første time kan starte med at læreren skriver «SCOTLAND» på tavla. Elevene får tenkeskrive (på engelsk) om landet. La blyanten gå og skriv ned alt du vet i fem minutter. Stikkord kan være; flagg, språk, beliggenhet, landskap, mat, styresett, språk. La elevene dele seg i grupper på to og to, og la de lese opp det de har skrevet for hverandre. Etterpå kan de velge seg en setning hver som skal leses høyt i klassen. Læreren noterer stikkord på tavla. Elevene må nå få mulighet til å lære mer om dette landet. Gjennom ulike tilmærminger kan læreren hjelpe elevene til å få kunnskap. Det kan være en presentasjon, arbeid i lærebok, eller undersøke og søke på internett. Det kan være hensiktsmessig å ha en powerpoint-presentasjon eller lignende, der læreren for eksempel viser fakta om landet, litt om flagget, noe om kilt, om haggis og om Loch Ness. Her kan man ha en god læresamtale med elevene for å gi dem forkunnskap før de skal skrive.


Skrivefase

Etter klassesamtalen kan elevene få presentert oppgaven, som er at de skal skrive en bok om Skottland. Læreren legger føringer på hvor mange deler teksten skal inneholde. De kan for eksempel velge tre hovdedkapitler som de ønsker å skrive om. Her kan man tilpasse slik at de høytpresterende elevene får skrevet om flere emner, i tillegg til at de må skriver mer utfyllende. De som strever med å skrive på engelsk kan skrive om ett eller to temaer. Elevene får så i oppdrag å finne ut mer om de temaene de har valgt skrive om. Her kan man bruke internett, oppslagsbøker og ferdige faktark som læreren har laget. Disse arkene kan gjerne være tilpasset ulike ferdighetsnivå.

Læreren kan velge å gi elevene en ferdig forside, eller de kan lage sin egen.

 

Elevene bør skrive ned stikkord i skriveboken sin, før de starer på selve teksten. Dette er en god strategi for å strukturere tankene, og for å finne ut hva de ønsker å ha med i teksten. Man kan skrive tekstene for hånd eller på PC. Læreren bør gi respons underveis, både på innhold, tekstoppygging og rettskriving.  

Her er ulike måter elevene har løst oppgaven på:

         

 

Presentasjon

Etter at elevene har ferdigstilt boken sin, bør de presentere innholdet for de andre i klassen. Her er det mange ulike måter å gjøre det på. Elevene kan ha i lekse å øve på en av sidene i boken, for så å presentere den for hele klassen. En annen presentasjonsmåte er å la elevene gå sammen i grupper der alle har valgt ulike tema, og presentere dette for hverandre. En tredje måte å presentere innholdet på er å å lage lysark baset på det de har skrevet.

Bøkene kan også henges opp eller stilles ut i klasserommet slik at alle kan lese hverandres bøker.

Slik kan en bok se ut:

 

Til toppen