Revisjonsarbeid gjennom hele skriveprosessen

Tekstrespons er et viktig verktøy for å oppøve elevenes revisjonskompetanse. 

Å kunne bearbeide tekstene sine er en av de viktigste skrivestrategiene elevene trenger å lære. Revisjonsarbeidet foregår gjennom hele skriveprosessen, fra vi planlegger, skriver ned førsteutkast, leser over teksten og i sluttføringen av arbeidet. Revisjon handler altså om noe mer enn å skrive om teksten i flere utkast. Det handler også om å vurdere ord og formuleringer før du skriver dem.  Mange av disse revisjonsstrategiene er usynlige for både lærer og elev, men kan likevel oppøves gjennom systematisk arbeid med underveisvurdering, også kalt Vurdering for læring.

Det er elevteksten som må være utgangspunktet når læreren skal gi læringsstøttende veiledning til eleven. I en travel skolehverdag opplever mange lærere at det er ressurskrevende og utfordrende å jobbe med tekstrespons. Responsarbeid er tidkrevende fordi det krever at læreren går inn i de forskjellige fasene av skriveprossesen for å kunne tilby elevene støtte og veiledning ut fra der de er i arbeidet med teksten sin. Vi ønsker å løfte fram to metoder for å gi respons på elevtekster som er praktisk gjennomførbare i en hektisk vurderingshverdag. Den ene metoden, linjerespons, legger opp til en kombinasjon av lærerrespons og elevrespons der elevene får muntlige tilbakemeldinger i hel klasse. Den andre metoden, videorespons, gjør bruk av skjermopptak som tilbakemelding og kombinerer muntlig lærerrespons med skriftlige markeringer i teksten. Begge metodene er godt egnet til å gi respons på elevtekster i alle fag, og de kan brukes alene eller i kombinasjon med andre responsmetoder.

Til toppen