Pedagogiske apper

Hvilke apper skal vi velge i begynneropplæringen?

Det finnes etter hvert mange ulike pedagogiske apper, kanskje spesielt rettet mot begynneropplæringen, og mange av dem er laget for å bidra til å fremme barns skriveferdigheter eller språkhandlinger. Men hva skiller de gode appene fra de mindre gode?

For å presentere noen pedagogiske apper har vi fått hjelp av Ellen Cecilie Romstad, høyskolelektor ved HiØ. Hun har fått i oppdrag å presentere noen pedagogiske apper som kan bidra til helhetlig og variert språkopplæring.

I dagens samfunn er de aller fleste skoler både digitale og analoge, og den raskt ekspanderende teknologiske utviklingen åpner for nye pedagogiske virkemidler. Dette fører til at både elever og lærere i skolen har behov for å tilegne seg ny kunnskap og nye strategier i møte med en mer og mer digital hverdag. 

Barn med iPad

 

Aktuelle apper 

Det er viktig å tenke kvalitet på apper, men også tenke på pedagogiske metoder og god didaktikk. Mange av appene som brukes i norsk skole er ganske like. Det er ikke selve appen, men hvordan den brukes som kan avgjøre om barna lærer noe av eller med appen. Vi må la elevene skrive mye, de må få gode instruksjoner, øve seg på å vurdere egne og andres tekster og de må få støttende og oppmuntrende opplæring. Apper som gir elevene mulighet til å skape eget innhold, er å foretrekke i skriveopplæringa. 

Book Creator er en av favoritt-appene på skolene. Her kan elevene lage ukeplaner, tegneserier, faktabøker, bokstavbøker og fantasifulle og morsomme historier. Elevene kan lese inn lyd, sette inn videoer og bilder, og de kan få teksten lest opp. Denne appen kan faktisk følge elevene fra grunnskolen og over i videregående skole. Det er lett å lære seg alle funksjonene, og elevene kan få vist fram det de er best på. Appen gir mulighet til å øve på muntlige ferdigheter ved at elevene kan lese inn tekster. De kan også skape egne tegninger. Dette blir digitale bøker som kan deles, og de kan også sendes hjem. Andre apper som kan brukes til det samme er  Pages og Word. For de som trenger litt ekstra støtte til ordprediksjon, eller ekstra god lydstøtte og stavekontroll, kan LingDys eller IntoWords være gode alternativ.
 

Det fonologiske prinsipp

Jørgen Frost er opptatt av språklek og tidlig skriving, og han begrunner i egen og andres forskning at det sentrale når en skal lære seg å lese og skrive, er det å kunne foreta en analyse av de ordene man ønsker å skrive.

«Skrivingen legger naturlig opp til at barna skal «smake» på ordene, og dermed blir de språklig bevisste gjennom selv å få utforske. Dette gir samtidig et grunnlag for å forstå det alfabetiske prinsippet. Når de samtidig inspireres til å skrive oppdagende, begynner de også å lære bokstaver av seg selv.»

Det finnes mange ulike apper i den «første» språkopplæringen, der elevene får koble bokstav med bokstavlyd, og der de skal prøve å gjenkjenne store og små bokstaver. Flere av disse bygger på progresjon slik at de må løse alle oppgavene for å komme «videre». Dette ser vi i appen På sporet ABC utviklet av Lesesenteret, men også i appen Poio. Når elevene bruker digitale verktøy, er det viktig at de voksne er der sammen med elevene. 

Elever som er helt i starten av sin skrive- og leseutvikling, kan bruke appene Språkkista: tegn og symbol med eller uten tegn og symboler. Språkkista 2 tilbyr mange ulike språk, og med den utvikles ordforrådedet. Med Knekk Lesekoden kan elevene trene på bokstavene med sporing, lytting, skriving og høring.

Når barn begynner å bli nysgjerrige på skriving og lesing, kan de prøve seg på en app som Les HD. Mange barn «knekker» lesekoden med den fordi de kan lydere samtidig som de sporer bokstavene. De ser bilder de kan kjenne igjen, og de kan «spille» seg til læring.

 

Fra bokstavlyd til ord

Lesegull 1 og Lesegull 2 er apper der oppgavene går ut på å sette sammen stavelser til ord, eller å gå fra bokstavkunnskap til skriving.

Det finnes også apper for å dele opp ordene eller morfemene, som for eksempel en app fra Bokstavkongen som heter Morfemer


Apper med lydstøtte

Ikke alle barn tilegner seg de fonologiske ferdighetene like lett. Barna må lære seg grunnleggende begreper for å forstå verden rundt seg, men de må også få tilgang til skriftspråket. 

Ønsker vi å bruke apper med lydstøtte for bokstaver, ord og setninger, kan elevene bruke apper som Smash HD, en norskutviklet app med gode muligheter for individuell tilpasning. Vi kan sette inn hjelpelinjer, talesyntese og markere ord. Elevene kan bestemme bildestørrelsen selv, og ikke minst kan lesehastigheten settes til elevens målte lesehastighet. Elevene kan også sette inn flere bilder i samme tekst, noe som er med på å oppmuntre til kreativ og oppdagende skriving. Elevene kan også skrive med apper som IntoWords, LingitSTL+ og Skriv og les. En annen god løsning for lydstøtte er å benytte det tastaturet som følger med IntoWords. 

Poio som også ble nevnt innledningsvis, er en god app for elever som strever med det fonologiske prinsipp. Også her er det viktig å være sammen med elevene, for å unngå at de blir sittende og trykke uten at de helt vet hva de gjør. Det mange liker med denne appen er at man kan kombinere det digitale med det analoge ved å lese bøker om trollet Poio.


 

Begrepsinnlæring

I arbeidet med begrepsinnlæring vil apper som Spesielle ord egne seg. Her kobler barnet ord mot ord, bilde mot ord eller ordbilde mot ord. Her kan de lese inn og sette inn egne bilder. Videre bør vi la barna leke med apper, og på den måten komme inn i språket. Vi har apper som Se og si, Bokstavspill og Ordlek XL.


Tankekart

Elevene kan tidlig introduseres for en god tankekart-app, og gjerne Kidsspiration som støtter både ord og bilde. Den kan brukes i mange ulike læringssammenhenger, og gjennom hele skoleløpet. 
 

Matematikk og språk

For å fremme barns språkhandlinger tidlig må vi også tenke over hvilke matematikk-apper vi lar barna starte med, og da kan en app som Tella eller appene fra Dragon Box være gode start-apper.
 

Animasjon

En annen måte å bygge språk på er å lage animasjonsfilmer med apper som Puppet Pals HD, iMotion eller iStopMotion. Etter hvert som de blir eldre lager de mer og mer avanserte animasjonsfilmer, og kan bruke dette som studenter i høgskole og på universitet. Vi kan også bruke spillbasert læring, gjerne med et spill som Minecraft, som «skrivestartere». For å bruke ny teknologi, og med det få sjansen til å lære på nye måter, kan vi starte tidlig med å lage pedagogiske opplegg med VR eller AR (virtuell reality eller augmented reality). Det vi oppnår med det er å gi elevene en «utvidet» virkelighet, og det de møter er et ekstra lag med et digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde. Apper vi kan bruke her er AR Makr, Froggipedia, Arilyn, Google Expedititions eller dinosAR.


 

 Relevante linker

Til toppen