Pedagogiske apper

Hvilke apper skal vi velge i begynneropplæringen?

Det finnes etter hvert mange ulike pedagogiske apper, kanskje spesielt rettet mot begynneropplæringen, og mange av dem er laget for å bidra til å fremme barns skriveferdigheter eller språkhandlinger. Men hva skiller de gode appene fra de mindre gode?

For å presentere noen pedagogiske apper har vi fått hjelp av Ellen Cecilie Romstad, høyskolelektor ved HiØ. Hun har fått i oppdrag å presentere noen pedagogiske apper som kan bidra til helhetlig språkarbeid og framtidsrettet opplæring i skolen.

I dagens samfunn er de aller fleste skoler både digitale og analoge, og den raskt ekspanderende teknologiske utviklingen åpner for nye pedagogiske virkemidler. Dette fører til at både elever og lærere i skolen har behov for å tilegne seg ny kunnskap og nye strategier i møte med en mer og mer digital hverdag. 

Barn med iPad

 

Apper til skolebarna 

Det er viktig å tenke kvalitet på apper, men også tenke på pedagogiske metoder og god didaktikk. Mange av appene som brukes i norsk skole er ganske like. Det er ikke selve appen, men hvordan den brukes som kan avgjøre om barna lærer noe av eller med appen. Vi må la elevene skrive mye, de må få gode instruksjoner, øve seg på å vurdere egne og andres tekster og støttende og oppmuntrende undervisning. 

Book Creator er en av favoritt-appene på skolene, og den kan brukes av alle. Her kan elevene lage ukeplaner, tegneserier, faktabøker, bokstavbøker og fantasifulle og morsomme historier. Elevene kan lese inn lyd, sette inn videoer og bilder, og de kan få teksten lest opp. Denne appen kan faktisk følge elevene fra grunnskolen og over i videregående skole. Det er lett å lære seg alle funksjonene, og elevene kan få vist fram det de er best på. Appen gir mulighet til å øve på muntlige ferdigheter ved at elevene kan lese inn tekster. De kan også skape egne tegninger. Dette blir flotte digitale bøker som kan deles, og de kan også sendes hjem. Andre apper som kan brukes til det samme er  Pages og Word. For de som trenger litt ekstra støtte til ordprediksjon, eller ekstra god lydstøtte og stavekontroll, kan LingDys eller IntoWords være gode alternativ.
 

Det fonologiske prinsipp

Jørgen Frost er opptatt av språklek og tidlig skriving, og han begrunner i egen og andres forskning at det sentrale når en skal lære seg å lese, er det å kunne foreta en analyse av de ordene man ønsker å skrive.

«Skrivingen legger naturlig opp til at barna skal «smake» på ordene, og dermed blir de språklig bevisste gjennom selv å få utforske. Dette gir samtidig et grunnlag for å forstå det alfabetiske prinsippet. Når de samtidig inspireres til å skrive oppdagende, begynner de også å lære bokstaver av seg selv.»

Det finnes mange ulike apper i den «første» språkopplæringen, der barna får koble bokstav med bokstavlyd, og der de skal prøve å gjenkjenne store og små bokstaver. Flere av disse bygger på progresjon slik at barna må løse alle oppgavene for å komme «videre». Dette ser vi i appen På sporet ABC utviklet av Lesesenteret, men også i appen Poio. Når barna holder på med digitale verktøy, er det viktig at de voksne er der sammen med barna når de holder på med disse appene.

Barna som er helt i starten av sin skrive- og lesutvikling, kan bruke appene Språkkista: tegn og symbol med eller uten tegn og symboler. Språkkista 2 tilbyr mange ulike språk, og med den bygges ordforrådet opp. Med Knekk Lesekoden kan barna trene på bokstavene med sporing, lytting, skriving og høring.

Når barna begynner å bli nysgjerrige på skriving og lesing, kan de kanskje prøve seg på en app som Les HD? Det er en av de beste appene, og mange barn «knekker» lesekoden med den fordi de kan lydere samtidig som de sporer bokstavene. De ser bilder de kan kjenne igjen, og de kan spille seg til læring.

 

Fra bokstavlyd til ord

Lesegull 1 og Lesegull 2 er apper der oppgavene går ut på å sette sammen stavelser til ord, eller å gå fra bokstavkunnskap til skriving.

Det finnes også apper for å dele opp ordene eller morfemene, som for eksempel en app fra Bokstavkongen som heter Morfemer


Apper med lydstøtte

Ikke alle barn tilegner seg de fonologiske ferdighetene like lett, og det er her de ansatte må hjelpe til med tilrettelegging. Barna må lære seg grunnleggende begreper for å forstå verden rundt seg, men de må også få tilgang til skriftspråket. 

Ønsker vi å bruke apper med lydstøtte for bokstaver, ord og setninger, kan elevene bruke apper som Smash HD, en norskutviklet app med gode muligheter for individuell tilpasning. Vi kan sette inn hjelpelinjer, talesyntese og markere ord. Elevene kan bestemme bildestørrelsen selv, og ikke minst kan lesehastigheten settes til elevens målte lesehastighet. Elevene kan også sette inn flere bilder i samme tekst, noe som er med på å oppmuntre til kreativ og oppdagende skriving. Elevene kan også skrive med apper som IntoWords, LingitSTL+ og Skriv og les. En annen god løsning for lydstøtte er å benytte det tastaturet som følger med IntoWords. 

Poio som også ble nevnt innledningsvis, er en god app for elever med litt ekstra utfordringer i leseopplæringen på skolen. Også her er det viktig å være sammen med barnet, for noen kan bli sittende og trykke uten at de helt vet hva de gjør. Det mange liker med denne appen er at de kan kombinere det digitale med det analoge ved å lese bøker om trollet Poio.


 

Begrepsinnlæring

I arbeidet med begrepsinnlæring vil apper som Spesielle ord egne seg. Her kobler barnet ord mot ord, bilde mot ord eller ordbilde mot ord. Her kan de lese inn og sette inn egne bilder. Videre bør vi la barna leke med apper, og på den måten komme inn i språket. Vi har apper som Se og si, Bokstavspill og Ordlek XL.


Tankekart

Elevene kan tidlig introduseres for en god tankekart-app, og gjerne Kidsspiration som støtter både ord og bilde, og den kan brukes langt opp i barneskolen. Elevene starter med det de vet før de går videre, denne strategien kan være god å ha på ungdomsskolen og videregående før oppstart av større prosjekter. De lærer å lære, og de skriver for å uttrykke eller formidle et budskap, eller skrive en kreativ tekst. Barna oppdager at de kan kommunisere ved å skrive, og det er viktig å legge grunnlaget for dette så tidlig som mulig.
 

Matematikk og språk

For å fremme barns språkhandlinger tidlig må vi også tenke over hvilke matematikk-apper vi lar barna starte med, og da kan en app som Tella eller appene fra Dragon Box være gode start-apper.
 

Animasjon

En annen måte å bygge språk på er å lage animasjonsfilmer med apper som Puppet Pals HD, iMotion eller iStopMotion. Etter hvert som de blir eldre lager de mer og mer avanserte animasjonsfilmer, og kan bruke dette som studenter i høgskole og på universitet. Vi kan bruke spillbasert læring, gjerne med et spill som Minecraft, som «skrivestartere». For å bruke ny teknologi og med det få sjansen til å lære på nye måter, kan vi starte tidlig med å lage pedagogiske opplegg med VR eller AR (virtuell reality eller augmented reality). Det vi oppnår med det er å gi elevene en «utvidet» virkelighet, og det de møter er et ekstra lag med et digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde. Apper vi kan bruke her er AR Makr, Froggipedia, Arilyn (et forslag på pedagogisk bruk), Google Expedititions eller dinosAR.


 

Det viktigste er å velge apper som dekker de behov vi vet at elevene trenger. Starter vi tidlig med gode kvalitetsapper, samtidig som de lærer seg å variere læringsstrategi etter app eller verktøy, har vi gitt alle gode muligheter for å lære.Relevante linker

Til toppen