Hvordan velge de rette ordene?

Denne ressursen gir noen forslag til aktiviterer som viser hvordan elevene kan varere ordvalg i skrivinga si.   

«Varier språket ditt» er en tilbakemelding mange elever får på skriftlig arbeid. Læreren vet hva han mener med dette, men for elevene blir det lite konkret og dermed lite læringsfremmende.

Skriving består av en rekke valg. Å velge de riktige ordene er et av dem. Formålet med skrivingen bør styre hvilke ord vi velger. Å finne de ordene som best uttrykker våre tanker og meninger og formidler disse til leseren på en god måte er utfordrende. Elevene må bevisstgjøres disse valgene gjennom skriveopplæringen.

Oppgaver/maler Beskrivelse av aktivitet
Varier bruken av beskrivende ord (adjektiv) I denne oppgaven finner du setninger der adjektivene som brukes, skal byttes ut med mer presise beskrivende ord.
Fantastiske ord Her finner du en mal på en plakat som kan henges opp i klasserommet. Her kan elevene samle på ord de liker spesielt godt. De skriver opp navnet sitt og ordet sitt på plakaten. Etter hvert vil det bli en ordbank som alle elevene kan ha nytte av. Det er viktig at læreren løfter fram disse ordene og snakker om deres betydning og funksjon.

«Passer skoen?»

Blankt skjema

«Passer skoen?» er en aktivitet som bevisstgjør elevene på bruken av synonymer. Elevene tegner omrisset av sin egen fot på et ark, eller de kan bruke malen som ligger i ressursen. Deretter skal de inni foten skrive ned ord som beskriver ulike måter å bevege seg fra den ene enden av klasserommet til den andre på.Etter at man har skrevet ned forslag til ord, kan man ha en felles samtale om de ulike ordene og deres funksjon. Dette gjør elevene mer bevisste på at ordene de velger har betydning for hvor tydelig de utrykker seg. Når man har gjort denne aktiviteten kan «passer skoen?» brukes som en metafor i andre situasjoner der elevene må gjøre bevisste ordvalg.

Slitne ord

Blankt skjema

Her finner du en mal på en «seng» for slitne ord. Sengen konkretiserer for elevene at vi bruker enkelte dagligdagse ord for mye når vi skriver. Vi lar det «slitne» ordet «hvile seg» og finner synonymer som skrives opp på arket under det «slitne» ordet. Sengene kan henges opp i klasserommet slik at elevene kan se på dem for å finne tips til nye ord når de skriver.
Varier bruken av ord som beskriver handling (verb) Denne oppgaven består av setninger der verb som brukes mye, skal skiftes ut med andre verb som beskriver handlingen mer nøyaktig.
«No Repeat» I denne oppgaven skal elevene skrive om et tema. Det kan være valgfritt eller læreren kan bestemme. De skal skrive ti setninger om dette temaet. For eksempel en ferietur, hobbyer, venner, familie eller lignende. «No Repeat» betyr at de ikke kan bruke samme ord flere ganger i teksten.De kan kun bruke det en gang. Elevene må da prøve å finne andre ord som utrykker det de vil si. Antall setninger kan justeres etter trinn og nivå.
Til toppen