Oppdagende skriving i barnehagen

Hvordan skriver barna uten at de har lært seg bokstavene?

Oppdagende skriving er en metode der barna oppdager skriftens lydprinsipp ved å eksperimentere med egen skriving før de formelt har lært seg alle bokstavlydene (fonemene). Barna oppdager at de ordene vi bruker når vi snakker kan gjøres om til enkeltlyder og skrift. For at barn skal kunne knekke den alfabetiske koden eller kunne tilegne seg skriftens lydprinsipp, må det fokuseres på bokstavlyd og ikke bokstavnavnet.  

Det er viktig å ha noe meningsfylt å skrive om, og en felles opplevelse kan bidra til at barna har noe å formidle. Det kan være at de har lest en bok sammen, sett på bilder, vært på besøk på brannstasjonen, hatt forfatterbesøk eller observert dyr i fjæra. I etterkant av en felles opplevelse er det fint å snakke om det de har opplevd. Underveis eller etter en slik samtale kan de voksne tegne tegninger som de skriver en tekst til. Denne modelleringen kan bidra til at barna kan danne seg egne tanker om det de har opplevd og få tips til hvordan de selv kan tegne og «skrive» om sin egen opplevelse.

Etter samtalen og modelleringen, må barna selv få mulighet til å tegne og ‹skrive» om sin opplevelse. Det kan være hensiktsmessig å ha tilgjengelige bokstavkart som de voksne kan vise til når barn er nysgjerrig på å vite hvordan en bokstav ser ut. De voksne bør motivere barna til å bruke de bokstavene de kan, om det så er bare den første bokstaven i et ord, slik som Fredrik har brukt når han skrev «tog» under sin tegning.

Gjennom dialog med barna kan tekstene oversettes fra «barneskrift» til «voksenskrift». I Søholmsprosjektet som ble gjennomført i en «børnehaveklasse» i Danmark godtok barna forklaringen om at de voksne ikke hadde lært seg barneskrift da de gikk på skolen. Barna i prosjektet fikk derfor i oppdrag å oversette sine tekster, slik at de voksne fikk skrive ned teksten med sin voksenskrift. Disse tekstene må skrives ortografisk (ikke på dialekt) slik at de ordene barna møter kan bli modeller for deres egen skriving. Det vil også bli lettere å kjenne igjen de samme ordene i bøker som de prøver å lese selv, eller bøker som blir lest for dem.  
 

Her er et utdrag fra en tegneserie fra Søholmprosjektet der vi ser at barnet skriver flere bokstaver i ordet. Ordet Først skriver hun som FST og skulle skriver hun som SGUL. På den andre tegningen bruker hun kun den første bokstaven i hvert ord.
 

I

                 1. Først skulle vi med buss                                                  2. Så kjørte vi med buss

Skriving har en kommunikativ funksjon og gjennom å dele sine tegninger og tekster med andre, får barna anerkjennelse for det arbeidet de har gjort. Barna kan lese opp sine tekster for de andre barna og de voksne i barnehagen. Tekstene kan også henges opp slik at foreldrene og besøkende kan se det som barna har tegnet og skrevet.

Å samtale om hva barnet har tegnet og hva tegningene betyr, er viktig helt fra barnehagen. Gjennom samtale og oppmuntring rundt tegninger og skrift kan barna i barnehagen tidlig oppdage veien mot det å bli lesende og skrivende mennesker.

Blyantgrep

Når barnet behersker pinsettgrep, mestrer de også et godt blyantgrep. Det er viktig at de voksne viser og modellerer hensiktsmessige måter å holde blyanten på. Feilinnlæring kan være vanskelig å avlære. Samtidig er det viktig at barna ikke opplever dette som et press, da det kan føre til at de velger bort tegne- og skriveaktiviteter. Med andre ord handler det om å fange de øyeblikkene der det er naturlig å støtte barnet i den utforskende prosessen.


Dette er en artikkel som har en mer detaljert beskrivelse av Søholmprosjektet:

Litteratur

Korsgaard K., Hannibal S., Vitger M. (2011). Oppdagende skriving – en vei inn i lesingen: Cappelen Damm AS.
Myran, I.H (2012). Oppdagende skriving- en vei inn i lesingen. I Bedre Skole nr.1, s. 17-21.
Sjøhelle, D. (2011). «Om gråræin, bebifugler og ufoer. Barn lager sammensatte tekster». I J. Smidt, R. Solheim og A.J. Aasen: På sporet av god skriveopplæring – ei bok for lærere i alle fag. Tapir akademiske forlag.

Til toppen