Hva sier den nye rammeplanen for barnehagen?

Skrivesenteret ønsker å formidle kunnskap om barns språkutvikling, godt språkarbeid og tidlig skriving.

Den nye rammeplanen gjelder fra 01.08.2017. Her vil vi presentere noen av punktene i rammeplanen som er sentrale i forhold til våre fokusområder.

Føringer for språkarbeid er blitt styrket i den nye rammeplanen. Rammeplanen er også tydeligere på de yngste barnas behov når det gjelder språkutvikling. Gode kommunikasjonsevner og et godt utviklet språk er en viktig forutsetning for deltagelse, læring og utvikling, og personalet har ansvar for å fange opp barn som sliter.
 

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk

Under barnehagens formål og innhold løftes kommunikasjon og språk fram i et helhetlig læringsperspektiv sammen med omsorg, danning, lek, læring og sosial kompetanse. Samlet skal de bidra til barns allsidige utvikling (s. 19).

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Barnehagen skal også anerkjenne og verdsette barnas ulike språk- og kommunikasjonsuttrykk, og gjennom dialog og samspill skal de støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.


 

Den nye rammeplanen forplikter personalet til å involvere alle barn i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. Den er tydelig på at alle barn skal få god språkstimulering i barnehagehverdagen (s. 23). Dette inkluderer også barn med språkvansker og minoritetsspråklige barn, noe som forutsetter et våkent og bevisst personale som følger aktivt med på barns kommunikasjon og språk. Denne forpliktelsen av personalet er viktig for å sikre at alle barn deltar i språkstimulerende aktiviteter. Dette har ikke vært så tydelig formulert i tidligere rammeplan.

Godt språkarbeid kan bidra til et godt grunnlag for barns senere lese- og skriveferdigheter. Samtidig er det viktig å understreke at læring ikke skal være undervisning, og at barnehagen ikke skal drive en formell opplæring som i skolen.

Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser» (s. 22).

Omsorg, lek og glede er sentrale forutsetninger for barnas trygghet og trivsel. Barnehagens egenart og det helhetlige læringssynet må ivaretas i hverdagen, samtidig som barna skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om lysten til å leke, utforske, lære og mestre (s.22).
 

Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst

Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Arbeid med fagområdene skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter.

Fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst stiller krav til en barnehage med god kunnskap om barns språkutvikling og hvordan barn tilegner seg språk. Personalet skal invitere til utforsking av både muntlige språk og skriftspråk. De må også ha kunnskap om hvilke språklige utfordringer barn kan ha og hvordan iverksette tiltak.


 

Det er et sterkere fokus på at barn skal leke med, utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftspråkuttrykk, og at personalet forpliktes til å støtte utforskning av skriftspråket. Dette er svært sentralt med tanke på at mange barn skriver seg til lesing. Her kan du finne mer informasjon om tidlig skriving.
 

Progresjon og barnehagens digitale praksis

Progresjon framheves under barnehagens arbeidsmåter. Dette innebærer at barna skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Det handler om å møte barna der de er. Begrepet utforske benyttes i forbindelse med språkarbeid, noe som gir gode muligheter for at barna kan delta på egne premisser. Alle barn skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang ut fra sin egen alder og egne forutsetninger.

I kapitlet Barnehagens digitale praksis går det tydelig fram at barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg. De ansatte skal også snakke med barna om prinsipper for digital dømmekraft og bruke aktivt bruke digitale verktøy sammen med barna.


 

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan arbeider din barnehage med fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst, og hva bør eventuelt tilpasses den nye rammeplanen?
  • Hvordan vil din barnehage møte kravene om progresjon og barnehagens digitale praksis i sammenheng med barns språkutvikling, språkarbeid og tidlig skriving?


Nyttige linker

Til toppen