Naturen er en god arena for språklek

Barnehagen skal inkludere friluftsaktiviteter og utelek i hverdagen. 

Barn kan i samspill med andre få mange gode opplevelser, erfaringer og utviklingsmuligheter i barnehagens uterom. Barna lærer og tar i bruk det de erfarer gjennom leken. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling (Rammeplanen, 2017, s. 20 (bokmål | nynorsk). Med engasjerte voksne som ser muligheter til å finne på morsomme aktiviteter sammen med barna ute, legges det til rette for barns lek og språkutforsking. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Ved å ta i bruk udefinerte materialer åpnes det opp for barns utforsking og lek med på en god måte. Fantasien og kreativiteten fremmes, og gode leke- og læringssituasjoner skapes sammen med barna. Ved å tenke at alt det materialet som inngår i en lek- og læringssituasjon virker inn på måter vi ikke helt kan forutse eller vite hvordan virker, kan vi også tenke oss at ansatte i barnehagen aldri helt kan planlegge hva som skal læres (Nyhus, 2016, s.101).

 

Mye av virksomheten til barnehagen foregår ute

Barnehagen skal være med på å skape helhetlige opplevelser og læringsarenaer for barna og legge til rette for at barna får muligheten til å utvikle seg ut i fra sine forutsetninger på best mulig måte. Det er viktig å gjøre barna oppmerksomme på det de ser rundt seg når de ferdes i uterommet. I følge rammeplanen (bokmål | nynorsk) skal personalet legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring. De skal også gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer. Barna skal også få mulighet til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd (Rammeplanen, 2017, s. 53). Dette krever at de voksne inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i hverdagen, og at de motiverer og stimulerer barna til å ta i bruk alle sanser når de ferdes ute.

 

Barn er samlere

Barn elsker å samle på ting de finner ute på tur. Det kan være skjell, steiner, kongler eller kvister. Det å ta seg tid til å gjøre noe med disse skattene som barna finner, er også med på å vise barna verdien av det vi finner ute i naturen. Samtidig som det kan motivere og inspirere dem til å uttrykke seg gjennom ulike teksthendelser. Kanskje kan det bli en fin tekstskaping sammen barna? Eller kanskje kan det bli noen flotte malerier, tegninger eller tekster? Det er gøy å lage egne eventyrfigurer, og kanskje dikte nye eventyr og fortellinger med alt det spennende som man kan finne på tur. Det er fint å lage egne kasser, kroker eller rom hvor man systematiserer slike skatter i barnehagen, slik at barna kan leke, fabulere og undre seg når de tar i bruk disse materialene. Når personalet i barnehagen er oppmerksomme og ser verden gjennom barnas øyne, kan de lettere ta deres observasjoner og refleksjoner på alvor.

 

Å leke med bokstaver og ord

Det å få bearbeide opplevelser som man gjør seg ute i naturen, er en viktig del av barnas lærings- og forståelsesprosesser. Anerkjennelse og publisering av barnas uttrykk er med på å inspirere til å gå på jakt etter bokstavskatter og andre spennende ting neste gang de er på tur. Tenk å få skrive navnet sitt eller bokstaven sin med fine blåskjell, eller å få lov til konstruere små ord med pinner, steiner eller kongler som man selv har plukket. I følge rammeplanen skal personalet invitere til utforsking av både det muntlige- og det skriftlige språket. Barnehagen skal også bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (Rammeplan 2017, s. 48). Planetringen barnehage i Malvik kommune tar i bruk uterommet og tilbyr et mangfold av materialer som barna kan utforske og leke med på en naturlig måte i samspill med andre barn og voksne. 

 

Skolestarterne på Ugletårnet bruker uterommet og naturen aktivt

På Planetringen er barna inndelt i aldershomogene grupper, og femåringene hører til på Ugletårnet som er en friluftsavdeling. Det siste året i barnehagen er femåringene mye ute på tur og holder til i en gapahuk utenfor barnehagens område. Barnas erfaringer, opplevelser og initiativ har stor innflytelse på det pedagogiske innholdet. Barnehagen har et spesielt fokus på språk og ser på samtalen som veldig sentral i møtet med barna. I tillegg tilrettelegger personalet i barnehagen det fysiske miljøet og de benytter et variert utvalg av materialer som støtte i arbeidet med språk, lesing og skriving for alle barna. Planetringen barnehage definerer blant annet voksenrollen som en sentral faktor for å lykkes med arbeidet. Personalet skal være tilgjengelige, utfordre, tilrettelegge, veilede og observere. Gjennom aktiviteter og ved å skape relasjoner ser de ansatte hvor og når de kan utfordre barna og støtte dem i deres læringsprosesser. Det er gjennom leken barna skaffer seg erfaringer og forståelse. Alt de gjør det siste året er også en del av de såkalte skoleforberedendeaktivitetene som skal ruste barna for overgangen til skolen. Aktivitetene er først og fremst gode for barnet her og nå, men de er også nyttige for dem når de senere skal inn i skolen.

 

Tilgang på ulike materialer gir rom for utforskning

I utemiljøet har barna på Ugletårnet tilgang til kasser med et variert innhold med ulike materialer. I leken bruker barna både det de finner i skogen og de udefinerbare konkretene som de har samlet i kassene. Personalet gir barna tid og rom til å leke og eksperimentere med materialet som en del av det daglige språkarbeidet. Barnas initiativ anerkjennes og støttes både når det gjelder den muntlige og skriftlige utforskingen. Barna bruker fantasien sin og forvandler materialet til det de trenger for å konstruere historier som de anvender i leken. Ofte blir egne fortellinger skapt eller de gjenforteller kjente eventyr som for eksempel Rødhette og Ulven. De ansatte i Planetringen barnehage er opptatt av barns språk og bruker det fysiske miljøet aktivt for å møte hvert barn der det er i sin språkutvikling. 

Barna har mulighet til å ferdes i et språkrikt miljø. De kan for eksempel tegne og skrive på den store tavla som henger på veggen ute, eller de kan leke bokstavbutikk med selvlagde bokstaver av ulike slag. Barna dikter fortellinger og bruker det varierte utvalget av materialer som konkreter når de lager små forestillinger. Uterommet på Ugletårnet utfordrer med andre ord barna til å være både kreative og utforskende. 

Når femåringene er på lengre turer i skogen, går de på jakt etter bokstaver i miljøet rundt seg, og de leker med rim og regler når de vandrer på tur eller når de sitter rundt bålet. Barn og voksne på Ugletårnet har også hengt opp en postkasse med en loggbok som barna skriver i. De oppfordrer også medborgere i nabolaget til å skrive i denne boka. På denne måten opplever barna at skriving har et formål i en meningsfylt kontekst. For at barn skal kunne lære å mestre språk, handler det først og fremst om å forstå og gjøre seg forstått i samspill med andre. De ansatte i Planetringen barnehage er opptatt av at det barna gjør har en funksjon, og at de skal utforske og leke for å lære. Dette medfører at det fysiske miljøet har stor betydning for samspill, relasjoner, utvikling og læring. 

Å delta i språklige interaksjoner med mer erfarne barn og voksne fremmer barnas egen språklige utvikling (Gjems, 2011, s. 47). Det er gjennom samtaler med andre at barna hører språket, og det er gjennom å bruke språket aktivt at barna lærer språk. Samtalene er viktige arenaer for barnas tilegnelse av kunnskap, men også for hvordan de lærer språk. Barns aktive språklige deltakelse i samtaler med voksne representerer et sentralt grunnlag for å støtte og stimulere deres språklæring, kunnskapsbygging, læring og tekstkompetanse i barnehagen (Gjems, 2011). 

På Planetringen barnehage er de opptatt av en helhetlig tankegang. De voksne legger til rette for lek, utforskning og gode samtaler i møte med barna, og de gir rik tilgang på materialer av ulike kvaliteter som utfordrer barna til å bruke språket aktivt i leken. 

 

Referanser

  • Gjems, L. & Løkken, G. (2011). Barns læring om språk og gjennom språk. Samtaler i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. 1.utgave, 4. opplag 2016. Oslo. 
  • Nyhus, M. R. (2016). Læring sett som flyt mellom menneskelige og alle andre former for materialiteter – bak antroposentriske forståelser av læring. I N. Sandvik (red.) Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Bergen: Fagbokforlaget. 
  • Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. (2017). Oslo: Utdanningsdirektoratet. 
  • Les mer om Planetringen barnehage på bloggen deres: https://www.planetringen.com/

 

Foto: Skrivesenteret og Planetringen barnehage

Denne artikkelen ble først publisert i Verktøykassa nr.1 2018.

Til toppen