Ma famille

Hvordan kan vi støtte elevene i skriving i et nytt fremmedspråk? Denne ressursen gir deg som fremmedspråkslærer tips til hvordan du kan drive eksplisitt skriveopplæring i fransk.

Når elevene starter med et nytt fremmedspråk på åttende trinn, er det en utfordring at elevenes intellektuelle nivå er høyere enn det deres kunnskap i fremmedspråket støtter. Det er vanskelig for dem å skrive sammenhengende tekster med et interessant innhold, men med mye støtte underveis i skriveprosessen ved å lese modelltekster, modellere skrivinga og ta i bruk skriverammer kan elevene likevel få det til. 

Målsetting

Målet med undervisningsopplegget er å gjøre elevene i stand til å bruke grunnleggende språklige strukturer og tekstbinding gjennom å presentere seg selv og familien sin i en skriftlig tekst. Opplegget egner seg når elevene har jobbet med fransk en stund, mot slutten av åttende trinn eller som repetisjon på niende trinn.

Nedlastbar PDF av undervisningsopplegget

Prosessbeskrivelse

Elevene skal i dette opplegget skrive en tekst om seg selv og familien sin. I førskrivefasen får elevene presentert en typisk læreboktekst eller en tekst skrevet av læreren selv med tema ”Ma famille”. Denne teksten fungerer som en modelltekst for tekstene elevene selv skal skrive, og den bør inneholde mange ord og uttrykk som elevene trenger for å skrive en tilsvarende tekst på egenhånd. Lærer og elever leser teksten sammen og samler relevante ord og uttrykk i en ordbank. Dersom elevene har jobbet med fransk en liten stund, har de kanskje allerede vært innom tema som familie, fritidsaktiviteter og huset sitt. Da vil denne førskrivingsaktiviteten også fungere som repetisjon av fagstoff elevene har jobbet med tidligere.

Elevene får så utdelt ei skriveramme med startsetninger. Skriveramma fungerer som et stillas for elevenes skriving, den gir elevene støtte til å finne et relevant vokabular i tillegg til at den hjelper elevene å bygge opp teksten. Elevene kan også benytte seg av et tekstbinderarkiv som støtte for å skape sammenheng i teksten. Det er viktig at læreren tilpasser skriveramma til sine elevers behov og veileder dem i bruken av den.

I denne fasen av språkutviklingen trenger elevene mye støtte. Læreren er derfor tett på elevene og veileder dem hele tiden underveis i skrivearbeidet. Elevene får respons av læreren og bearbeider tekstene sine på grunnlag av denne responsen. Se også avsnitt om Vurdering for læring.  

I sluttføringsfasen leser elevene over tekstene sine med fokus på rettskriving. Nå handler det om å gjøre teksten presentabel for en leser. Dette er kanskje det første ”ordentlige” skrivearbeidet elevene på åttende trinn utfører, og de er sannsynligvis ganske stolte av tekstene sine. Avslutningen av skrivearbeidet bør derfor feires, og tekstene bør publiseres, for eksempel ved at de henges opp i klasserommet eller at de publiseres i franskrommet på skolens læringsportal. Når tekstene presenteres for ulike lesere på denne måten, er elevene gjerne også mer motiverte for å gjøre den siste lille ”finishen” på tekstene sine.

Vurdering for læring

Elever og lærer bør sammen utarbeide vurderingskriterier for denne oppgava. Underveis i skriveprosessen får elevene respons fra lærer etter prinsipper for læringsfremmende underveisvurdering på elevtekster. I denne sammenhengen er det spesielt viktig at lærer ikke «retter» alle skrivefeil i elevtekstene, men heller setter elevene på sporet av egne feil. Dette er sentralt for å sikre at læringsarbeidet ligger hos eleven, og ikke hos læreren.

Tilpasset opplæring

Dette opplegget kan brukes ganske tidlig i opplæringen. Gjennom modellteksten, ordbanken, skriveramma og tekstbinderarkivet, i tillegg til tett oppfølging og veiledning av lærer underveis i prosessen, vil alle elvene kunne mestre å skrive en enkel tekst om seg selv og familien sin. Undervisningsopplegget kan tilpasses den enkelte eleven ved at elevene i ulik grad benytter seg av den støtten som tilbys. For noen elever vil det være nok å fylle ut de allerede påbegynte setningene i skriveramma, mens det for andre elever vil være naturlig å skrive mer utfyllende og fritt på målspråket.

Tips:

Se også ressursen «Je présente ma famille» samt flere ressurser for fransk nivå 1 på Fremmedspråksenterets hjemmesider.

Til toppen