Livets minnebok

Skoleelever skriver bøker om eldre.

Rundt omkring på skoler i Norge har det blitt gjennomført prosjekter der skoleelever skriver bok om eldre menneskers liv, for eksempel «Dette er mitt liv» som var et samarbeid mellom Gamlebyen skole og St. Halvardhjemmet i Oslo, eller «Livets minnebok» som er et samarbeid mellom Kapp skole og Kapp Bo- og Servicesenter i Østre Toten kommune. Et slikt prosjekt kan inngå som en del av arbeidet i norskfaget, både på mellom- og ungdomstrinn, eller som en del av valgfaget Innsats for andre på ungdomstrinnet.

I prosjektene har skolene samarbeidet med et sykehjem i nærheten, slik at elever, i små grupper, besøker og blir kjent med beboerne på sykehjemmet, som de deretter intervjuer og skriver bok om. Prosjektet avsluttes med at de eldre får overrakt bøkene som elevene har skrevet. Dette blir flotte minnebøker for de eldre, og både for de friske eldre og eldre med demens blir dette en fin påminnelse om hvem de er og hvem de har vært. Elevene på sin side får trent seg både på å intervjue noen og på det å skrive en biografi. De ser også at skrivinga har en nytteverdi og at produktet skaper glede hos mottakeren. Dette prosjektet er dermed en gyllen mulighet til å skrive for en reell mottaker, og der skrivinga har et klart innhold, form og ikke minst formål. Det gir også elevene erfaring med å skrive en sammensatt tekst da minnebøkene består av både tekst og bilder fra beboerens liv – fra barndom til alderdom.

 

Fra Overordnet del

I ny Overordnet del står det under «Identitet og kulturelt mangfold» at «opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere (…) og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre.» Det står også under prinsipper for læring, utvikling og danning at grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som blant annet har medmenneskelighet som mål. Under «Et inkluderende læringsmiljø» står det:

«Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt. Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens og elevenes utvikling. Ulike former for lokalt (…) samarbeid forankrer elevenes læring i aktuelle spørsmål. Kunnskapsutveksling med mennesker i alle aldre (…) gir elevene perspektiver på egen læring, danning og identitet og viser verdien av samarbeid på tvers av språklige, politiske og kulturelle grenser. 

I en tenkeskrivingsoppgave etter prosjektet var avsluttet skrev en av elevene ved 7. trinn på Kapp skole følgende:

Jeg tenker det er et fint prosjekt både for de 8 eldre og for oss på 7. trinn. De får fortelle om sin oppvekst og hvordan den var for dem, og om eventuelle fine minner og vi får vite mer om hvordan det var før vår generasjon …

 

Prosjektets gang

 • Det opprettes et samarbeid mellom en skole og et eldresenter. De nødvendige tillatelsene må hentes inn og finansiering må avklares da det koster penger å trykke opp bøkene. Kapp skole brukte Cewe fotobok, men det er også mulig å bruke et trykkeri eller trykke opp selv.
 • Elevene får besøk på skolen av en aktivitør fra eldrehjemmet som forteller om det å bli gammel og forbereder dem på å besøke de eldre.
 • Elevene forbereder spørsmål på skolen. Det er en fin anledning til å lære om intervju, å formulere gode spørsmål, og om åpne og lukkede spørsmål.
 • Elevene (3-4 pr. gruppe) besøker hver sin beboer som de blir kjent med og intervjuer over en rekke besøk.
 • Elevene besøker beboerne flere ganger over cirka et halvt år. Elevene stiller spørsmålene de har forberedt, og får se bilder fra den eldres liv.
 • Elevene digitaliserer bilder, skriver tekst og jobber med lay out. I og med at elevene har arbeidet i grupper må de samskape teksten. I tillegg får de mulighet til å spille på hverandre i en revisjonsfase der de kan bruke hverandres kompetanse. Videre må de ha fokus på å skrive en sammensatt tekst, der tekst og bilde skal spille sammen. De må også jobbe med lay-out for å få den helheten som de ønsker.
 • Boka sendes til trykking.
 • Høytidelig overrekkelse av bøkene på sykehjemmet.

 

Tenkeskriving som metode for refleksjon

Da elevene på 7. trinn ved Kapp skole var ferdige med prosjektet, gjennomførte de som tidligere nevnt tenkeskriving om det de hadde lært. Her er noen refleksjoner og gode tips fra elevene:

 • «…bli enige om hvem som skal gjøre hva…» (innenfor gruppa)
 • «Jeg har lært å ikke stille ja/nei-spørsmål. For da blir det liksom ingenting å skrive om de eldre i boka».
 • «Jeg har lært litt om hvordan jeg bør notere når noen forteller»
 • «Jeg har lært at man burde skrive stikkord i stedet for setninger når man skriver notater».
 • «Jeg har lært at det vi skriver må henge sammen med bildene». 
 • «Jeg syntes det var morsomt og det var veldig koselig å treffe eldre mennesker».
 • «Jeg tror det har vært en fin opplevelse for både gammel og ung».

 

Refleksjonsspørsmål

 • Hvilke andre oppgaver gir elevene mulighet til å skrive for en reell mottaker?
 • Hvilke andre skriveoppgaver har et tydelig formål?
 • Hvilken institusjon kunne du ha samarbeidet med om et slikt prosjekt?

 

Se også

Opplegget «Livets minnebok» er utviklet av Linda Brukstuen, aktivitør på Kapp Bo- og Servicesenter, etter inspirasjon fra prosjektet «Dette er mitt liv».

Takk til Linda Brukstuen, og lærer Kari Røssum og elevene ved 7. trinn på Kapp skole

Til toppen