Læringsressurser for nyankomne og minoritetsspråklige elever

Skolekassa.no inneholder læringsressurser for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der. 

Ressursene kan også brukes av elever som får opplæring gjennom egne innføringsskoler eller -klasser.


Skolekassa omfatter fem fag. Det er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Fagene er delt opp i trinn, fra 1.- 10. Under fagene er det valgt ut noen hovedområder knyttet til læreplanen for hvert fag.

Det er læringsressurser på norsk, arabisk, dari, engelsk, kurmanji, pashto og tigrinja. Språkene som er valgt, er på bakgrunn av språk som snakkes av de fleste av dagens flyktninger. I tillegg er engelsk valgt, med tanke på at noen forhåpentligvis vil kunne ha glede av å benytte seg av det.

Noen av de norske ressursene er utarbeidet med tanke på elever som har norsk som sitt andrespråk. Andre ressurser er flerspråklige og noen har visuelle virkemidler.

 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO):
 

Til toppen