Kultur for høytlesning og tekstskaping blant de yngste

Bruk bøker som inspirasjon i språkarbeid i barnehagen.

Pedagogisk leder i Berg barnehage, Therese Paulsen, har stor tro på å bruke bøker for å legge til rette for språklig bevissthet som igjen gir mulighet til god språkutvikling for barnehagebarn. Det betyr ikke at de ikke vektlegger gleden lesinga gir i seg selv, men at det er en kultur for lesing i barnehagen som gir mange språklige fordeler for barna. Barn skal leses for før de har et godt språk, nettopp fordi de skal få et godt språk (Hoel, Oxborough og Wagner, 2011), derfor leser de daglig i Berg barnehage. Dette er helt i tråd med rammeplanen 2017 (s.48) som sier at personalet skal invitere til utforsking av både muntlig språk og skriftspråk.
 

Personalet har ansvar for å skape interesse og engasjement

Personalet i barnehagen er rollemodeller med tanke på å skape interesse for bøker og å motivere barna inn i leseaktiviteter. Å bruke bøker man selv liker og er glad i, er en forutsetning for å kunne gjøre formidlingen god. Gjennom å jobbe mer systematisk med bøker som en del av et utviklingsarbeid har personalet i Berg barnehage utviklet gode lesevaner, og de opplever et sterkt engasjement.

I forbindelse med det treårige utviklingsarbeidet hvor et av målene var å skape leseglede i personalet har Therese Paulsen skrevet en fagtekst som beskriver hvordan de arbeidet. Kultur for høytlesning og tekstskaping blant de yngste – hvorfor er det viktig, og hvordan gjør vi det i Berg barnehage? Les hele fagteksten her.

 

 

De yngste barna skaper også tekster

Å skape bildebok sammen med barna i barnehagen er mye mer enn å skrive tekst på papir. Teksthendelser kan inspirere til ulike former for lek. Tekst står i sentrum og det er barna selv som står for produksjonen uavhengig av hvilke uttrykksmåter som er i bruk. I Berg barnehage jobbes det med teksthendelser med alle barna. Det er ikke bare de eldste i barnehagen som skaper tekster, også de yngste deltar ut i fra sine forutsetninger. Tekst og tekstskaping er ikke bare noe som bare foregår i førskoleklubben med de eldste.

Personalet lager også bildebøker sammen med barna som en del av språkarbeidet i barnehagen. De setter av godt med tid og gir dette arbeidet høy prioritet. Det krever at personalet er kompetente på barns tidlige tekstproduksjon og skriving. Gjennom å tilby et variert språkmiljø og å støtte barna i deres lek og utforsking med tekst og skriftspråk, bidrar personalet på en slik måte at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og ulike kommunikasjonsformer (Rammeplan s.48).

 

 

Berg Barnehage i Trondheim ble tildelt Lesesenterets Leseprisen 2015 for hvordan de bruker bøker i språkarbeidet i barnehagen.Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan jobber dere med høytlesing i deres barnehage?
  • Hva gjør dere for at alle i personalet skal lykkes med å formidle bøker til barna på en god måte?
  • På hvilken måte ivaretar dere både de yngste og de eldste barnas lek og utforsking av skriftspråk?

 

Til toppen