Kreativ tekst på norskeksamen


En videoforelesning og et undervisningsopplegg om skriving av kreativ tekst på eksamen.

Utskriftsversjon av undervisningsopplegget kan lastes ned her.

Etter læreplanrevisjonen i 2013 fikk vi et nytt begrep inn i læreplan og i eksamensoppgavene: kreativ tekst. I eksamensveiledninga står det følgende om kreative tekster: «Dette er ikke én teksttype, men et samlebegrep som omfatter både fortellende, reflekterende og underholdende tekster. Disse oppgavene er mer åpne for individuelle løsninger enn de tidligere essay-, novelle- og kåserioppgavene.» 

Første del av denne videoforelesninga tar for seg begrepet kreativ tekst generelt. I andre del presenteres en mulig måte å arbeide med kreative tekster på i klasserommet.  Dette undervisningsopplegget finner du også i en nedlastbar papirversjon.

I eksamensveiledninga blir det understreket at selvstendighet og kreativitet skal honoreres også i andre oppgavetyper. «Uavhengig av hvilken oppgavetype de velger, kan de også vise selvstendighet og kreativitet i tekstene sine. Det kommer til uttrykk i hvordan de bruker språket, og i ideer, perspektiver og innfallsvinkler».

Forelesninga retter seg mot norsklærere, men det er selvsagt mulig å vise deler av den for elevene i klasserommet. Undervisningsopplegget er aktuelt for lærere som vil arbeide med kreative tekster både på ungdomstrinnet og i videregående skole.
 

Fire kreative elevtekster

Eksempeltekstene under er henta fra en klasse som har øvd på å skrive kreativ tekst. Ramma er at teksten skal være på omtrent 500 ord, altså kortere enn et vanlig langsvar. Se oppgaven under.

Klassen har fulgt opplegget beskrevet i videoforelesninga, bare med utgangspunkt i andre tekster. Vi ser tydelige spor fra undervisninga i elevtekstene.

Vi arbeidet grundig med de to diktene før skrivinga. Dette er viktig for å gi elevene nye perspektiv og rom for refleksjon. Elevtekstene er fortsatt subjektive, men de er det i møte med diktene. 


Oppgave

Skriv ein kreativ tekst med utgangspunkt i dei to dikta. Teksten skal vere på om lag 500 ord.

«Når begynner en dag» frå Gjennom mørketida av Øyvind Berg, 2014.
«Frysebokser» frå Svartere bunader av Cecilie Løveid, 2010.

Kommentar:
Denne oppgåva opnar for ulike løysingar, men det skal komme tydeleg fram av svaret ditt at du har forstått begge dikta og bruker tankar og idear frå dei. Du viser kreativitet gjennom dei innfallsvinklane og perspektiva du vel og måten du bruker språket på. 

 


Elevbesvarelse 1


Elevbesvarelse 2


Elevbesvarelse 3


Elevbesvarelse 4


Kreative eksamenstekster fra 2016

Her er to eksamensbesvarelser fra våren 2016 som kan brukes som forberedelse til eksamen. Oppgaven står i dokumentet. La elevene jobbe med refleksjonsoppgavene først, før de eventuelt kan få se på den kommenterte versjonen.


Andre ressurser

Til toppen