Komponere et bilde i kunst og håndverk

I dette opplegget er skrivingen inkludert som en naturlig del av en bildeskapingsprosess i kunst og håndverk.

Målsetting

Målet med undervisningsopplegget er å gjøre elevene kjent med todimensjonale uttrykk gjennom å arbeide med bilder ut fra egne interesser.  Elevene lærer blant annet om designprosess, komposisjon, bruk av kontraster og fargebruk.

Nedlastbar PDF av undervisningsopplegget

Prosessbeskrivelse

Som en innledning til det praktiske arbeidet, viser læreren ulike bilder som kan være laget av kjente og ukjente kunstnere, og være fra ulike kulturer eller ulike tidsepoker. Bildene viser ulike teknikker og materialvalg, og de har til hensikt å vise bredde innen billedkunst. Læreren og elevene samtaler om designprosessen og virkemidlene som er brukt i bildene. Det ses spesielt på kontraster, fargebruk, materialvalg og symboler. I samtalen vektlegges hvilken funksjon disse virkemidlene har i kommunikasjonen med et publikum.

Verktøy/materialer

  • Akrylmaling, fargestifter, lim, malerpensler, blyant
  • Pc og skriver, alternativt ukeblader og aviser
  • Skisseblokk
  • Lerret

Skriving i dette opplegget

I idéfasen bruker elevene tenkeskriving for å klargjøre for seg selv hva de ønsker å formidle i bildet. Videre arbeider elevene med skisser i flere faser, før de starter på selve bildeskapingsprosessen. I etterkant av arbeidsprosessen leverer elevene en skriftlig refleksjonstekst der de begrunner valg de har gjort underveis i prosessen og der de vurderer sitt eget arbeid.

Vurdering for læring

Tenkeskrivingen synliggjør hvilke ønsker og mål eleven har for bildet de planlegger å lage, noe som gjør det mulig for læreren å koble seg på elevenes arbeid tidlig i arbeidsprosessen. Slik kan læreren gi elevene kvalifisert veiledning på hva som er mulig å gjennomføre, gi konkrete råd og tips og stille gode spørsmål som kan hjelpe elevene videre i prosessen.

Når bildene er ferdige, henges de opp slik at både læreren og medelever felles kan reflektere over og vurdere bildene. Elevene presenterer bildet sitt for resten av klassen ved å beskrive arbeidsprosessen og begrunne valg og vurderinger som er foretatt. Eleven vurderer også eget arbeid. Deretter gir lærer og medelever tilbakemelding på bildene og stiller spørsmål til ”kunstneren”.

Refleksjonsteksten som elevene leverer i etterkant, er en skriftliggjøring og en utdyping av den muntlige refleksjonsrunden i klassen. Her har elevene mulighet til å utdype nærmere hvordan de har tenkt, og slik er dette en tekst som fungerer som en støtte for elevenes læring og som gir læreren et godt innblikk i hvordan elevene har arbeidet med og forstått oppgaven.

Se flere eksempler på bruk av collage i kunst og håndverk:

https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/portrett-collage-i-kunst-og-handverk/

Til toppen