Arbeid med komplekse skriveoppgaver i norsk

Eksamensoppgaver er et godt utgangspunkt for å repetere fagstoff og utvikle skrivestrategier.

Mange av oppgavene til skriftlig eksamen i norsk er komplekse. Ulike deler av norskfaget kobles sammen til spennende, krevende og utfordrende skriveoppgaver. 

I denne ressursen presenterer vi fire langsvar fra skriftlig eksamen i norsk våren 2018. De er svar på ulike oppgaver. Felles for disse oppgavene er at de krever evne til å koble norskfaglig kunnskap på nye måter og ut fra nye problemstillinger. For å lykkes trengs det kunnskap om ulike emner, god lesekompetanse og evne til å se tekst i ulike kontekster. Fortrolighet med ulike skrivestrategier er også en forutsetning for å lykkes!

Eksempeltekstene er langsvar fra eksamensbesvarelser som har fått karakterer fra 4 til 6. 

Når oppgavene er komplekse og inneholder flere bestillinger, er det viktig å arbeide med god struktur og sammenheng i teksten. I denne ressursen har vi derfor satt tekstene inn i skriverammer som tydeliggjør struktur og sammenheng.
 

Det er flere måter å bruke denne ressursen på: 

  • Elevene kan bruke de aktuelle vurderingsskjemaene til å gå gjennom eksamenssvarene, «sensurere» og diskutere. De kan også foreslå forbedringer.
  • Eksempelsvarene og oppgavene kan brukes som utgangspunkt for repetisjon før eksamen. Eksamensoppgavene forutsetter sikker kunnskap om ulike deler av norskfaget. Vi har laget en samtaleramme som kan brukes til forarbeid for skrivinga og samtidig fungere som repetisjon av læreboka/ fagstoff. Samtalerammene kan brukes i par eller grupper før skriving, eller de kan fungere som førskriving for enkeltelever. I venstremargen på samtaleramma står det hva som bør være på plass før selve skrivinga starter. Det høyre feltet brukes til notater. (Her er en utfylt samtaleramme til eksempeltekst A.)
  • Læreren eller elevene kan bruke eksamensoppgavene som «modelloppgaver» og selv lage tilsvarende skriveoppdrag med andre tekster/ tekstvedlegg.
  • Skriverammene som viser struktur, kan være utgangspunkt for å se om det fins forbedringspotensial i oppbygginga av teksten. Kanskje kan noen avsnitt med fordel slås sammen?

 

Til hver oppgave kan du finne:

  • Eksempelteksten som rein tekst.
  • Eksempelteksten med kort beskrivelse av oppgave og besvarelse (med rød skrift) + kommentert tekst.
  • Eksempelteksten i skriveramme som viser struktur og sammenheng.

 

Eksamenstekst A

Form og innhold i tekster av Hamsun og Høyer. Sammenligning og kulturhistorisk plassering. (Sidemål vår 2018)

Eksamenstekst B

Språkrøkt og globalisering. Argumentasjon og refleksjon. (Tekst B. Sidemål vår 2018).

Eksamenstekst C

 «Å sette problemer under debatt» i litteratur fra ulike perioder. Kunnskap, resonnement og refleksjon. (Tekst C. Hovedmål vår 2018).

Eksamenstekst D

Retorisk analyse og vurdering av reklame. (Tekst D. Hovedmål vår 2018).

Til toppen