Hva er skriving i naturfag?

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag, og skriving er et viktig redskap for læring i naturfag.

Gjennom skriving utvikler elevene kompetanse i faget samtidig som skriving er en nødvendig forutsetning for å synliggjøre kunnskap på en faglig relevant måte. Dette gjenspeiles i teksten om skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag i LK20:

Å kunne skrive i naturfag er å formulere spørsmål og hypoteser og skrive naturfaglige forklaringer basert på evidens og kilder. Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer og å formulere og argumentere for synspunkter. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke tegninger og tekst til gradvis å ta i bruk mer presist naturfaglig språk, inkludert figurer og symboler. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster og benytte ulike teksttyper som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker.

Fagtekster i naturfag kjennetegnes blant annet ved at de er multimodale. Det er sammensatte tekster som kan  inneholde verbaltekst, bilder, illustrasjoner og arbeidstegninger.

Her er en multimodaltekst hvor tegningen er sentral for å bekrive dette naturfagforsøket som er gjennomført på 1. trinn. Forslag til metodisk opplegg for å forske på papirspinnere finnes her.

Fagets relevans og sentrale verdier (LK20)

Når elevene tar i bruk naturfaglig språk og naturfaglige metoder, praksiser og tenkemåter i arbeid med faglige emner, vil de få grunnlag for å forstå hvordan naturfaglig kunnskap brukes og utvikles. Kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen. Naturfag skal forberede elevene på et arbeids- og samfunnsliv som vil stille krav til en utforskende tilnærming og teknologisk kompetanse.

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (LK20)

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori. Naturvitenskapene har et spesielt språk og fagspesifikke måter å tenke på for å forklare fenomener og hendelser. Kjerneelementet beskriver fagets uttrykksformer, metoder og tenkemåter. Arbeid med kjerneelementet naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter skal kombineres med arbeid knyttet til de andre kjerneelementene.

Å synliggjøre naturfaglig skrivemåte

Gjennom synlig og eksplisitt undervisning i fagenes språk og sjangrer, forbedres elevenes muligheter for utvikling og læring. Ved at læreren veileder elevene gjennom hele skriveprosessen, fra førskrivefasen til sluttføringen av teksten, får elevene hjelp til å forstå hvordan tekstene er bygget opp og hvordan de selv kan konstruere disse tekstene.

Samtalen om skrivinga er en viktig del av skriveprosessen, og elevenes egne tekster kan med fordel være utgangspunkt for refleksjon omkring naturfaglige tekster.

Her er et undevisningsopplegg som viser hvordan en kan forske på nyper.

Hva er skriving i naturfag i begynneropplæringa? (Språkløyper)

Til toppen