Hva er skriving i naturfag?

Skriving er et viktig redskap for læring i naturfag.

Gjennom skriving utvikler elevene kompetanse i faget samtidig som skriving er en nødvendig forutsetning for å synliggjøre kunnskap på en faglig relevant måte. Dette gjenspeiles i teksten om skriving som grunnleggende ferdighet i naturfag i LK06:

Å kunne skrive i naturfag er å bruke naturfaglige tekstsjangere til å formulere spørsmål og hypoteser, skrive planer og forklaringer, sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder hensiktsmessig. Det innebærer også å beskrive observasjoner og erfaringer, sammenstille informasjon, argumentere for synspunkter og rapportere fra feltarbeid, eksperimenter og teknologiske utviklingsprosesser. Skriveprosessen fra planlegging til bearbeiding og presentasjon av tekster innebærer bruk av naturfaglige begreper, figurer og symboler tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriveferdigheter i naturfag går fra å bruke enkle uttrykksformer til gradvis å ta i bruk mer presise naturfaglige begreper, symboler, grafikk og argumentasjon. Dette innebærer å kunne skrive stadig mer komplekse tekster som bygger på kritisk og variert kildebruk tilpasset formål og mottaker.

Fagtekster i naturfag kjennetegnes blant annet ved at de er multimodale. Det er sammensatte tekster som kan  inneholde verbaltekst, bilder, illustrasjoner og arbeidstegninger.

Her er en multimodaltekst hvor tegningen er sentral for å bekrive dette naturfagforsøket som er gjennomført på 1. trinn. Forslag til metodisk opplegg for å forske på papirspinnere finnes her.

Forskerspiren

Forskerspiren skal ivareta ulike dimensjoner i opplæringen, og integreres i de andre hovedområdene i faget. Sentralt i dette arbeidet er å utvikle hypoteser, eksprimentere, observere, diskutere og argumentere.

Å synliggjøre naturfaglig skrivemåte

Gjennom synlig og eksplisitt undervisning i fagenes språk og sjangrer, forbedres elevenes muligheter for utvikling og læring. Ved at læreren veileder elevene gjennom hele skriveprosessen, fra førskrivefasen til sluttføringen av teksten, får elevene hjelp til å forstå hvordan tekstene er bygget opp og hvordan de selv kan konstruere disse tekstene.

Samtalen om skrivinga er en viktig del av skriveprosessen, og elevenes egne tekster kan med fordel være utgangspunkt for refleksjon omkring naturfaglige tekster.

Her er et undevisningsopplegg som viser hvordan en kan forske på nyper.

Hva er skriving i naturfag i begynneropplæringa? (Språkløyper)

Til toppen